Hur skyddar EKMR respektive EU:s stadga individers rättigheter? Vem kan använda sig av dem?

2018-10-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Europakonventionen och EU:s rättighetsstadgaHur skyddar europakonventionen och EU:s rättighetsstadga rätten till rättigheter?Vem kan använda sig av Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga och på vilket sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar gå igenom bakgrunden till först EKMR och sedan EU:s rättighetsstadga, samt på vilket sätt de kan användas.

EKMR: Europas skydd för mänskliga rättigheter

EKMR står för den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den kallas ofta för Europakonventionen. En konvention är en internationell överenskommelse mellan stater. Europarådet är den internationella organisation som ligger bakom EKMR. Europarådet är inte samma sak som EU.

Europarådet bildades strax efter andra världskriget. Staterna ville öka internationellt samarbete och arbeta för fred. Idag är i stort sett alla länder i Europa medlemmar i Europarådet, inklusive Turkiet och Ryssland.

Strax efter grundandet skapade medlemmarna EKMR. Tanken var att individen behövde skyddas från staten. Till stora delar liknar den FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Individer kan föra talan vid Europadomstolen

Europadomstolen är rådets domstol. Den ska se till att staterna efterlever konventionen. Alla personer inom Europa som känner att de blivit utsatt för övergrepp av en stat eller myndighet kan klaga i domstolen. Det krävs alltså att det på något sätt är det offentliga/statsmakten som kränkt dina rättigheter. Du kan inte föra talan om den som behandlat dig illa är en annan person eller ett privat företag.

Problemet med att vem som helst kan gå till Europadomstolen är att väntetiderna är mycket långa. Det kan ta upp till sju år innan ditt fall blir prövat.

Svensk lag får inte gå emot EKMR

EKMR är svensk lag. Den är högre rankad än "vanliga" lagar, men står under grundlagarna. Enligt regeringsformen 2 kap 19 § är det förbjudet för en lag att gå emot EKMR. Om så ändå är fallet, får domstolarna inte lov att använda den felaktiga lagen (regeringsformen 12 kap 10 §).

Sveriges riksdag, regering och domstolar har med andra ord en plikt att följa EKMR. I fall de inte gör det har du alltså möjlighet att ställa landet inför rätta i Europadomstolen.

EU:s stadga

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna kan liknas vid en av EU:s grundlagar (primärrätten). Dess innehållet liknar både EKMR och FN:s mänskliga rättigheter. Stadgan tillkom då vissa medlemsländer var ovilliga att låta EU-rätten få företräde framför landets egna lagar. Stadgans syfte var alltså att EU-rätten skulle garantera samma skydd för fri- och rättigheter som nationell lagstiftning.

Stadgan har ingen självständig betydelse

Stadgan kan bara användas tillsammans med annan EU-rätt. Alla EU:s organ, medlemsländer samt nationella myndigheter är skyldiga att respektera stadgan, men bara när de tillämpar en annan bestämmelse som har koppling till EU (stadgan, artikel 51).

Om svensk domstol använder sig av en EU-lag, eller om rättstvisten berör flera medlemsstater, måste de följa stadgan. Om de däremot använder en svensk lag utan koppling till EU ska de inte följa stadgan. Det betyder dock inte att domstolen kan strunta i dina fri- och rättigheter, utan dessa garanteras i regeringsformens andra kapitel.

Att stadgan saknar självständig betydelse förklaras av subsidiaritetsprincipen. Det betyder att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Om frågan bara rör ett medlemsland, anser man att EU inte har rätt att lägga sig i. Därför regleras fri- och rättigheter på nationell nivå när inte EU-rätten berörs (EU-fördraget, artikel 5.3)

Stadgan har direkt effekt: individer kan åberopa den inför domstol

Stadgan har direkt effekt. Det innebär att du som individ har rätt att använda den i tex svensk domstol. Dock krävs att fallet i övrigt handlar om EU-rätt. Ett annat krav är att den du bråkar med är staten eller en myndighet. Du kan alltså inte använda stadgan mot en privatperson eller ett företag.

Du kan inte vända dig till EU-domstolen

Till EU-domstolen (inte samma sak som Europadomstolen!) kan du som individ inte vända dig direkt. Det är främst medlemsländernas domstolar som kan vända sig dit när de är osäkra på hur de ska tolka EU-rätten. De kan då begära ett så kallat förhandsavgörande. Då avgör EU-domstolen hur den nationella domstolen borde döma i det specifika fallet. På så sätt kan ditt fall alltså bli indirekt prövat av EU-domstolen.

Sammanfattningsvis är det EKMR som du som individ direkt kan använda dig av. Det förutsätter dock att Sverige "svikit" dig och inte tillgodosett dina rättigheter. Stadgan har störst betydelse för domstolar när de tillämpar andra lagar från EU.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hilda Hansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (989)
2019-08-20 Förbud mot rökning på bostadsrättsföreningens innergård?
2019-08-16 Får vi renovera uterum som vi inte har bygglov till?
2019-08-15 Kan man slå ihop två efternamn?
2019-08-01 Vad ska jag göra om jag fått avslag på IÖV?

Alla besvarade frågor (72152)