Hur skiljer sig arvsrätten mellan sambor och makar?

2019-10-13 i Arvsordning
FRÅGA
Jag undrar vilket gynnar oss mest, om någon av oss avlider.Om vi fortsätter att vara sambo, eller om vi gifter ossVi har inga gemensamma barn, men var o en av oss har vuxna barn sedan tidigareTacksam för svarÄr så rådvillMvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer dela upp mitt svar i olika delar för att besvara din fråga. Din fråga är ganska bred och aktualiserar många rättsområden och följdfrågor. Mitt svar utgår från regler i ärvdabalken (ÄB), äktenskapsbalken (ÄktB) och sambolagen (SamboL). Längst ner i svaret hittar du en kortare sammanfattning av hur ni kan gå tillväga.

Vem ärver enligt lag?

I Sverige tillämpas den legala arvsordningen när den avlidne inte har upprättat något testamente. Enligt den legala arvsordningen är ens närmsta arvingar ens bröstarvingar, dvs barn och barnbarn. Varje barn tar lika lott (2 kap. 1 § ÄB).

Sambor har ingen legal arvsrätt efter varandra enligt svensk lag. Det innebär att man måste upprätta ett testamente för att ens sambo ska få ärva något när man avlider.

Gifta makar kan ärva varandra med fri förfoganderätt om makarna har gemensamma barn. Har makarna endast särkullbarn har barnen rätt att få ut sitt arv direkt vilket innebär att den efterlevande maken inte får något arv alls om inte särkullbarnen väljer att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken. I så fall får särkullbarnen ut sitt arv från sin förälder som ett efterarv först när den efterlevande maken också avlider (3 kap. 1 § ÄB). Men som huvudregel går arvet direkt till särkullbarnen och inte till den efterlevande maken.

Vad skiljer sig om vi är gifta istället för sambor?

När ett äktenskap upplöses ska det som huvudregel ske en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). När ett samboskap upphör ska bodelningen förrättas om någon av samborna begär det (8 § SamboL). Detta är något som sker innan man kan dela ut ett arv. Vilken egendom som ska ingå i bodelningen skiljer sig åt lite beroende på om man är sambo eller gifta.

Det som kan göra skillnad mellan att vara gift och sambo är den lagstadgade summan man som efterlevande sambo eller make har rätt att behålla. Som efterlevande make har man rätt att efter bodelning ha en förmögenhet om fyra prisbasbelopp vilket år 2019 motsvarar 186.000 kr. Som sambo är summan lägre och motsvarar två prisbasbelopp vilket 2019 är 93.000 kr (3 kap. 1 § andra stycket ÄB samt 18 § andra stycket SamboL). Detta är en regel som finns till för att skydda små hem från att splittras.

Om den efterlevande har ovanstående summor som enskild egendom eller får denna förmögenheten efter bodelningen sker inget ytterligare. Reglerna aktualiseras först när den efterlevande efter en bodelning har en mindre förmögenhet än ovanstående. Om man har mindre förmögenhet kan man ta återstående summa för att komma upp i två respektive fyra prisbasbelopp från arvet som egentligen går till bröstarvingarna. Då får bröstarvingarna istället rätt till motsvarande del av den efterlevande när denne avlider.

Vad kan vi göra istället?

Sambor ärver inte varandra enligt lag, så om en sambo ska ärva krävs att man upprättar ett testamente. Det sambon kan ha rätt till är att i sin egen förmögenhet ha minst två prisbasbelopp efter att en eventuell bodelning gjorts. Detta är inget direkt arv, utan en regel för att förhindra att små hem splittras.

Som gift ärver man de gemensamma barnens andelar med fri förfoganderätt. Finns inga gemensamma barn utan endast särkullbarn kommer de att ärva, och den efterlevande maken ärver ingenting om inte särkullbarnen avstår från sitt arv. Även detta kan ändras genom att upprätta ett testamente. Man kan inte inskränka barnens rätt att ärva hur mycket som helst, utan de har alltid rätt att få minst sin laglott vilket motsvarar hälften av vad de skulle fått enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). Du kan alltså exempelvis inte föreskriva att din sambo eller make ska ärva all din kvarlåtenskap, det inkräktar på barnens rätt till arv.

Om man väljer att upprätta ett testamente är det viktigt att följa de formkrav som lagen ställer upp för att testamentet ska vara giltigt. Ett testamente ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn samt två samtidigt närvarande vittnen ( 10 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning

Eftersom ni inte har gemensamma barn utan endast särkullbarn är de era respektive närmsta arvingar. Att i ert fall vara gift eller sambo påverkar inte arvsrätten men kan påverka den bodelning som kan ske när ett samboskap respektive äktenskap upplöses.

För att ni ska kunna ärva varandra är det lättast att upprätta ett testamente där ni förskriver att den andra ska ha viss del i arvet efter er.

Jag hoppas jag kunnat besvara dina funderingar. Undrar du något mer får du gärna ställa en till fråga eller skriva en kommentar här nedan!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1444)
2020-08-03 Vem ärver enligt arvsordningen?
2020-08-02 Arv vid samägande av fritidshus
2020-08-01 Har man som barnbarn rätt till arv om ens mor har gått bort?
2020-07-31 Skuldsanering arv

Alla besvarade frågor (82591)