Hur sker preskriptionsavbrott för brott?

2017-09-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga om preskriptionstid. Vi säger att en person har fått en felaktig utbetalning av a-kassa under år 2006 och denna felaktighet upptäcktes av arbetslöshetskassan år 2008. Hela den felaktiga summan betalades då omedelbart tillbaka till arbetslöshetskassan.Om vi utgår ifrån att den felaktiga utbetalningen av a-kassan år 2006 utgjorde ett grovt bedrägeri (detta var alltså innan bidragsbrottslagen trädde ikraft), är då detta brott preskriberat idag? Eller anses återbetalningen år 2008 utgöra ett preskriptionsavbrott, vilket skulle medföra att bedrägeribrottet preskriberas först år 2018?Är det så att man ska skilja på preskriptionstid för själva brottet (bedrägeriet) och preskriptionstid för återkrav av skulden (a-kassan)? Detta skulle i så fall innebära att själva bedrägeribrottet blev preskriberat förra året, men att skulden inte preskriberas förrän nästa år. Vilket i sin tur innebär att åtal inte längre kan väckas för bedrägeriet, men arbetslöshetskassan skulle fortfarande kunna kräva in skulden (vilket de i o.f.s. inte kan göra då skulden redan till fullo är betald).Så min frågeställning är följande; innebar återbetalningen av skulden ett preskriptionsavbrott både för möjligheten att åtala för bedrägeribrottet och för att återkräva skulden, eller utgör återbetalningen endast ett avbrott i preskriptionstiden för möjligheten att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet? Är bedrägeribrottet preskriberat? Tack på förhand!Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt behandlas preskriptionstiden för brott och återbetalningsskyldighet var för sig. Vad gäller brott finns de relevanta reglerna i brottsbalken (BrB).

Hur sker preskriptionsavbrott?

Preskription av brott innebär att påföljd för brottet inte längre får dömas ut, om inte preskriptionsavbrott skett innan angiven tidsfrist gått ut. Preskriptionsavbrott kan ske genom att den misstänkte antingen häktas eller delges åtal för brottet. (35 kap. 1 § BrB) Sker häktning eller delgivning av åtal men målet sedan avskrivs har inget preskriptionsavbrott skett (35 kap. 3 § BrB).

Vilken är preskriptionstiden?

Preskriptionstiden för brott är beroende av det straff som högst kan följa på brottet (35 kap 1 § BrB). Vad gäller grovt bedrägeri är det högsta straffet sex års fängelse (9 kap. 3 § första stycket), vilket innebär att preskriptionstiden för brottet är tio år (35 kap. 1 § första stycket punkt 3). Preskriptionstiden räknas från den dag brottet begicks (35 kap. 4 § första stycket).

Sammanfattningsvis innebär regleringen om preskriptionstid i brottsbalken att om du år 2006 gjorde dig skyldig till brottet grovt bedrägeri, preskriberades detta år 2016 och du kan inte längre dömas till straffrättslig påföljd. Detta gäller under förutsättning att preskriptionsavbrott inte skett på ovan nämnda sätt – återbetalningen som gjorts är alltså inte att betrakta som preskriptionsavbrott vad gäller risken att bli dömd till straffrättslig påföljd för begånget brott. Skulle åtal väckas trots att brottet preskriberats ska domstolen lämna åtalet utan bifall, vilket innebär att målet läggs ner.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2705)
2021-11-27 Vilket brott ska jaga ange i polisanmälan?
2021-11-27 Vad tar polisen hänsyn till när man har blivit anmäld för ett brott?
2021-11-26 När infördes lag på vapenlicenser?
2021-11-25 Kroppsvisitation; mot min vilja? på min begäran? Krav på handskar vid kroppsvisiteringen?

Alla besvarade frågor (97361)