Hur ska jag beräkna garantipension när jag kommit till Sverige som flykting?

2018-09-18 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Det gäller garanti pensionPension myndigheten nekar till min man garanti pensionenHan har fått 8000 som imkomsgrundande pensionOch i handen 6030Min man har politisk flyttning status på grund att han behövde skydd och han kom till Sverige 1987 octuberSa han har bott i Sverige 30 årHan är också svensk medborgare Svenska myndigheten nekar garantipension för de säger att hanPension grundande imkonst är för stårMen han får vara 6036KronorJag ser att det är mindre än det taket om 11 tusenMen de säger också att min man har inte flyttning status enlig paragraf 4Jag har ansök från migration verket kopior att han ärendeY migration verket dok som vi fickStår bara att han fick upptillståntSom flyttningenDet ståt ingen paragraf på dokSa jag undrar vad kommer informationenSom svenska myndigheten fickNär jag frågadeSa de att de fick det på migration verketMen det stämmer inteMin man information var skyddad enlig Sekretes och personliga uppgifter lagenMin man och jag tycket att det är någon som inte stämmerMed beslutetOch vill överklaga men behöverRåd från erMed vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid underlag för garantipension om man är född 1938 eller senare så tillämpas 67 kap. socialförsäkringsbalken (SFB).

Garantipension betalas ut till de som haft liten eller ingen inkomst alls under sin livstid. Den baseras på ditt civiltillstånd, inkomstgrundad pension och hur länge du bott i Sverige.

Tidsaspekten

Om du bott i Sverige i mer än 3 år har du rätt till garantipension (67 kap 2 § SFB). Dock har du inte rätt till full garantipension förrän du bott i Sverige i minst 40 år mellan det du fyllde 16 år till och med 64 år (67 kap 11 § SFB).

I det fall en pensionssökande beviljats uppehållstillstånd som flykting, räknas som försäkringstid för garantipension även tid under vilken han eller hon har varit bosatt i sitt tidigare hemland från och med det kalenderår då den pensionssökande fyllde 25 år till tidpunkten då han eller hon först ankom till Sverige (67 kap. 7 § SFB). Av denna anledning är det givetvis betydelsefullt huruvida din make ska anses ha flyktingstatus. Det kan alltså påverka rätten till full garantopension.

Civiltillstånd

Garantipensionen är olika beroende på om du är gift eller ogift (67 kap 21-25 § SFB). Som mest kan du få 7 204 kr i månaden som gift.

Inkomstgrundad pension

Inkomstgrundad pension är inkomstgrundad ålderspension, änkepension, utländsk pension etc. (67 kap 15-17 § SFB).

Är pensionerna som minskar garantipensionen högre än 4 323 kronor per månad (vilket är fallet för din make) blir garantipensionen i stället 2 882 kronor per månad (0,76 prisbasbelopp per år) minus 48 procent av den del av de minskande pensionerna som överstiger 4 323 kronor. Denna minskningsregel gör att garantipensionen helt försvinner när du har en inkomstgrundad pension som överstiger 10 326 kronor per månad (2,7233 prisbasbelopp per år).

De här gränsvärdena och beloppen gäller om du har bott minst 40 år i Sverige. Annars reduceras beloppen 4 323 kronor, 7 204 kronor och 2 882 kronor till det antal fyrtiondelar av respektive belopp som motsvarar antalet år du har bott i Sverige. Eftersom din make bott i Sverige i 31 år blir istället beloppen 3350, 5583 respektive 2234 aktuella. Eftersom Pensionsmyndigheten menar att din make inte anses vara flykting, tar de i beräkningen av garantipensionen förmodligen inte med hans tid i hemlandet.

Sekretess mellan myndigheter

Utgångspunkten är att en uppgift för vilken sekretess gäller enligt OSL inte får röjas för enskilda eller för andra myndigheter om det inte står annat i samma lag eller i en annan förordning som lagen hänvisar till (8 kap 1 § OSL). Det finns en del specifika undantagsregler. Bland annat så finns en generalklausul som innebär att sekretessen inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet i sådana fall då det är uppenbart att intresset av att uppgifterna lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda (10 kap 27 § OSL- generalklausulen). Är det personuppgifter ni efterfrågar kan det även finnas regler i personuppgiftslagen som måste beaktas. För att beräkna garantipensionen har sålunda Pensionsmyndigheten fått ta del av informationen från Migrationsverket.

Slutsats

I detta skede kan jag dessvärre inte tillhandahålla ett mer ingående svar, eftersom jag inte har information för att bedöma din mans tillstånd såsom eventuell flykting. Jag har heller inte information om hans tid i hemlandet och kan alltså inte beräkna försäkringstiden. Av uträkningen ovan kan vi dock fastställa att garantipensionen blir låg i din makes fall, även fastän han inte når upp till taket om 10 326 kronor. Detta beror dels på att Pensionsmyndigheten beaktar att han är gift med dig och dels på att hans pensionsgrundande inkomst är relativt hög.

Även fast det föreligger sekretess finns det undantag. För att beräkna garantipensionen i detta fall har Pensionsmyndigheten alltså fått ta del av uppgifterna avseende din makes uppehållstillstånd.

Jag rekommenderar att ni överklagar Pensionsmyndighetens beslut, eftersom de tycks ha ändrat Migrationsverkets beslut om flyktingstatus. Jag rekommenderar att ni kontaktar en jurist för detta, eftersom jag i detta fall inte kan ge ett mer ingående svar med den information som finns. Vi på Lawline bistår mer än gärna med detta!

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (926)
2019-04-19 Dömdes för ringa narkotikabrott 6 år sedan, möjlighet att nu bli antagen till försvarsmakten?
2019-04-18 Namnbyte till tidigare efternamn
2019-04-17 Vad kontrollerar Kriminalvården innan de fattar beslut om besökstillstånd?
2019-04-15 Hur överklagar jag miljömål?

Alla besvarade frågor (67977)