Hur ska 12 kapitlet 8a § utlänningslagen tolkas?

2020-03-25 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Hur tolkas lagen gällande 12 kap 8a paragrafen i utlänningslagen?Tacksam för svar!Med vänlig hälsning, Anders
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

12 kapitlet 8a § utlänningslagen (UtlL) handlar om avvisning och utvisning av en utlänning som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller annan skyddsbehövande.

Paragrafen innehåller både begreppet avvisning och utvisning så först vill jag bara klargöra skillnaden mellan dessa. Både avvisning och utvisning innebär att en person måste lämna Sverige. Skillnaden mellan avvisning och utvisning är att ett avvisningsbeslut fattas inom tre månader från att en utlänning har kommit till Sverige och utvisningsbeslut fattas efter tre månader.

För att besvara din fråga har jag delat upp mitt svar efter de tre styckena i paragrafen.

Första stycket

Första stycket i paragrafen innebär att den som har sökt uppehållstillstånd i Sverige, antingen som flykting eller annan skyddsbehövande, inte får utvisas/avvisas innan den sökandes ansökan om uppehållstillstånd har prövats och vunnit laga kraft. Att något vinner laga kraft innebär att beslutet inte går att överklaga längre, alltså att överklagandetiden har gått ut (beslut om avvisning och utvisning brukar behöva överklagas inom tre veckor från att beslut ges, efter tre veckor har alltså beslutet vunnit så kallad laga kraft, mer om detta finns att läsa på Migrationsverkets hemsida). Lagen säger alltså att det inte går att utvisa eller avvisa någon som väntar på besked om uppehållstillstånd eller någon som fått besked om avisning/utvisning men där överklagandetiden ännu inte har gått ut.

Andra stycket

I andra stycket framgår det dock att bestämmelsen i första stycket inte gäller om Migrationsverket har beslutat om omedelbar verkställighet enligt 8 kapitlet 19 § UtlL (i denna paragraf står det att en asylsökande får avvisas även om ett besked angående uppehållstillstånd inte har kommit än, om det är uppenbart att det inte finns en grund för att få asyl). Istället gäller att den asylsökande får avvisas när den asylsökandes ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket har avvisats. Det är alltså tillåtet att utvisa/avvisa en person innan överklagandetiden har gått ut om det är uppenbart att personen saknar grund för att få asyl.

I andra stycket framgår det också att om ett beslut om avvisning överklagas så ska den migrationsdomstol som i sin tur ska besluta i målet även pröva om verkställigheten (genomförandet) av avvisningsbeslutet tillsvidare ska avbrytas. Beslutet om avvisning får nämligen inte genomföras innan en sådan prövning har gjorts. I samma stycke framgår det dock att ett avvisningsbeslut som gäller ett ensamkommande barn aldrig får verkställas förrän tidigaste en vecka från den dagen barnet fick beslutet.

Tredje stycket

I sista stycket finns en bestämmelse att stycke ett och två inte gäller om den asylsökande ska överlämnas, utlämnas eller överföras till ett annat land eller en internationell domstol för att antingen lagföras (ställa någon till ansvar för brott) eller avtjäna en frihetsberövande påföljd (vanligen fängelse).

Sammanfattning

12 kapitlet 8a § UtlL innebär att en person som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige inte får avvisas eller utvisas innan personen har fått ett besked på den ansökan som har lämnats in och överklagandetiden för det lämnade beskedet har gått ut. Stycke två och tre i paragrafen anger ett antal undantag till bestämmelsen.

Hoppas du fått svar på din fråga, om inte eller om du har andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1095)
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2020-11-22 Kan uppehållstillstånd ansökas efter inresa?
2020-11-18 Förlust av svenskt medborgarskap för medborgare som är bosatt i utlandet?
2020-11-17 Hämta en familjemedlem till Sverige

Alla besvarade frågor (86448)