Hur säger jag upp en arbetstagare och finns det något specifikt sätt att varsla om avskedandet?

FRÅGA
Jag som arbetsgivare har avskedat en medarbeta på grund av grov tjänstefel. Jag har gett medarbetaren skriftlig information om att han har möjlighet att överklaga beslut. Jag ansåg att detta besked var likvärdig varsel men facket acceptera det inte. Den anställde fick gå dagen efter händelsen då han grov åsidosatt sina arbetsuppgifter. Den anställdes har skada företagets ekonomisk. Finns i lagen en specifik sätt att varsla? Företaget har ingen kollektiv avtal Kan företaget kräva den anställd på skadestånd? Bevis finns om att just hans agerande orsakade den ekonomiska skadan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I mitt svar till dig nedan kommer jag inledningsvis att redogöra för när avsked kan vara aktuellt, vad du måste tänka på samt om du eventuellt kan begära skadestånd av arbetstagaren.

Bestämmelser om avsked framkommer i lagen om anställningsskydd (LAS). Som jag förstår det av din fråga finns det dock ett kollektivavtal som kan skapa skyldigheter för dig som arbetsgivare utöver LAS. Min rekommendation är därför att du går igenom vad som står i kollektivavtalet med. Min redogörelse kommer, då jag inte har tillgång till kollektivavtalet, att utgå från bestämmelserna i LAS.

När kan man avskeda en arbetstagare?

Ett avsked innebär att anställningen avslutas omedelbart och att ingen uppsägningstid finns. Det krävs att arbetstagaren agerat på ett sätt som gör att du som arbetstagare absolut inte kan ha vederbörande kvar på arbetsplatsen. Ett avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot dig som arbetsgivare (18 § första stycket LAS). Det ska vara fråga om mycket allvarliga händelser som den anställde gjort sig skyldig till. Det kan röra sig om t.ex. illojal konkurrens, illojalt handlande och brott som begås mot arbetsgivaren. Det är dock väldigt svårt att avgöra exakt vart gränsen för avsked går. Vid en tvist i arbetsdomstolen tittas det på många faktorer; vilken verksamhet som bedrivs, vilken slags tjänst den anställde har etc. Enligt LAS räknas arbetstagaren som en svagare part, varför du som arbetsgivare har bevisbördan för att det finns tillräckliga skäl för att avskeda. Du måste bevisa att du hade skäl att avskeda arbetstagaren, du måste kunna bevisa att det som påstås ha hänt faktiskt har hänt och att det som hände är så allvarligt att man rent juridiskt har rätt att avskeda.

Tvåmånadersregeln

Den händelse som gör att du vill avskeda arbetstagaren får inte vara äldre än två månader (jfr 18 § andra stycket LAS). Bestämmelsen innebär att du inte kan vänta allt för länge med att avskeda arbetstagaren sedan du fick kännedom om händelsen du vill åberopa. Om det gått mer än två månader kan avskedandet bedömas som preskriberat (dvs. du kan inte avskeda arbetstagaren på grund av händelsen).

Vad du måste göra innan avskedandet

Minst en vecka före avskedandet lämnas måste du varsla den lokala fackföreningen om arbetstagaren är medlem i sådan. Du måste även underrätta den anställde (jfr 30 § första stycket LAS). Den fackliga organisationen och den anställde har rätt att överlägga med dig som arbetsgivare om det planerade avskedandet. Överläggningen innebär att du som arbetsgivare, facket och den anställde träffas för att diskutera vad som hänt. Facket ska begära överläggning med dig som arbetsgivare inom en vecka från varsel/underrättelse. Avskedandet får inte ske förrän eventuell överläggning har avslutats (30 § andra och tredje stycket LAS).

Efter varsel/underrättelse och eventuell överläggning kan avskedande ske. Avskedandet ska vara skriftligt och innehålla information om vad den avskedade måste göra om vederbörande vill klaga på avskedandet och/eller begära skadestånd. Som arbetsgivare är du skyldig att, om arbetstagaren begär det, uppge de omständigheter som ligger till grund för avskedandet (19 § LAS). Om arbetstagaren begär det ska uppgiften vara skriftlig. När beskedet om avsked överlämnats, upphör anställningen.

Det finns inget direkt formkrav i lagen för hur varslet ska se ut. Däremot finns det enligt ovan tidsgränser om när varsel ska ske och att avsked får ske först efter varsel och eventuell överläggning. Det kan även, som uppgetts inledningsvis, finnas ytterligare bestämmelser i det kollektivavtal som finns.

Kan du begära skadestånd av arbetstagaren?

I ditt fall vet jag inte exakt vad som skett och vad arbetstagaren begått för överträdelse. Det är viktigt att ha i beaktande att även om du anser att arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter måste du kunna bevisa att så skett och det måste vara så grovt att det rent juridiskt är skäl för avsked. Om detta inte uppfylls kan avskedandet vara ogiltigt och du som arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig.

Utgångspunkten för arbetstagares skadeståndsskyldighet är att skador arbetstagaren orsakar i tjänsten faller inom arbetsgivarens principalansvar (3 kap. 1 § skadeståndslagen, SkL). Arbetstagare kan dock, i undantagsfall, bli skadeståndsskyldig för skador som vållas genom fel eller försummelse i tjänsten. Det krävs att det föreligger synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter (4 kap. 1 § SkL). Synnerliga skäl föreligger i situationer där det inte är rimligt att låta arbetsgivaren ansvara.

Utöver skadeståndslagen finns det även speciallagar som kan aktualiseras, exempelvis lagen om företagshemligheter. Den som döms för företagsspioneri eller olovlig befattning med företagshemlighet är även skadeståndsskyldig för den skada som uppkommer genom brottet eller genom att företagshemligheten utnyttjas eller röjs (5 § lagen om företagshemligheter).

Min rekommendation i ditt fall är att du anlitar en jurist som företräder dig i ärendet. Då du är i en tvist med den anställde och fackföreningen kan det vara en god idé att ha någon som kan juridiken som företräder dig och att du inte riskerar att bli skadeståndsskyldig. En jurist kan även undersöka vilka möjligheter som finns för dig som arbetsgivare att begära skadestånd. Om du är intresserad av att anlita en jurist kan en av våra jurister på Lawlines juristbyrå hjälpa dig.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig imorgon, fredagen den 9 augusti, klockan 14.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se dessförinnan, så bokar vi in en annan tid.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1436)
2020-02-19 Avsked pga. olämpliga kommentarer om sin egen sexualitet av lärare
2020-02-18 Uppsägning av arbetstagare under provanställning?
2020-02-17 Kan jag som facklig förtroendeman åberopa den särskilda företrädesrätten vid uppsägning?
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?

Alla besvarade frågor (77193)