Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?

2021-10-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag pluggar sjuksköterska och blev 2019 dömd för våldsamt motstånd och våld mot tjänsteman och är nu SÅÅ orolig att jag inte ska få ut min legitimation.. då har liksom alla dessa 3 år och flera hundra tusen kr i skuld varit i onödan. Jag är inte en våldsam person och detta är min enda dom. Det var ett misstag under nollningsperioden då en vakt påstod att jag sparkade honom när jag blev utkastad från krogen. Jag blev dömd till böter, samhällstjänst och skyddstillsyn. Hur bedömer socialstyrelsen? Och ifall jag i allra värsta fall inte får leg nu, hur länge kan examensbeviset vara fryst till eller hur man ska säga, om man jobbar med något annat tills domen blir preskriberad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag förstår att du är orolig och jag ska göra mitt bästa för att reda ut vad som gäller i ditt fall. Du undrar alltså huruvida förseelsen kommer påverka din möjlighet att få legitimation. Tillämplig lag är i vårt fall patientsäkerhetslagen (PSL) och jag kommer nedan förklara innebörden av relevanta bestämmelser i lagen.

När legitimation inte får meddelas

I 4:1 PSL står att den som genomgått utbildning till sjuksköterska efter ansökan ska få legitimation för yrket. Dock får legitimation inte meddelas om förhållandena är sådana att en befintlig legitimation skulle återkallats. Därför får vi kolla på grunderna för återkallelse.

Återkallelse av legitimation

I 8:3 PSL listas de grunder på vilka en återkallelse av legitimation kan ske. Dessa grunder är: den legitimerade har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke, i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne, eller på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket. I vårt fall är de två sista grunderna eventuellt relevanta och jag kommer nedan att förklara dessa närmare.

Allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet

Tidigare skulle brottsligheten ha ett samband med yrkesutövningen, men efter Fontainebleaumålet (RÅ 2007 ref 10 II) ansågs det viktigt att även allvarlig brottslighet som saknar samband med yrkesutövningen kan utgöra grund för återkallelse.

Brottsligheten ska som sagt vara allvarlig. I bedömningen av huruvida brottsligheten är allvarlig eller inte görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter såsom brottslighetens art, brottets straffvärde, påföljden, förmildrande eller försvårande omständigheter samt gärningsmannens motiv.

Enligt förarbetena är exempel på sådana allvarliga brott som är ägnade att påverka förtroendet bland annat brott mot annans liv eller hälsa, narkotikabrott, sexualbrott, barnpornografibrott, förfalskningsbrott, osant intygande och mened.

På annat sätt uppenbart olämplig

Denna grund har kritiserats för att vara otydligt formulerad. För att få klarhet i vilken typ av förfarande som kan omfattas har jag kollat i praxis. I RÅ 1994 ref 40 hade en läkare utfärdat läkarintyg för en behandling som inte ägt rum till en patient som var misstänkt för rattfylleri. Förfarandet bedömdes ha varit ägnat att undergräva den tillit allmänheten har rätt att hysa för legitimerad yrkesutövare. Läkaren ansågs därav ha visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket.

Bedömningen i ditt fall

När du är klar med dina studier och ansöker om legitimation är det Socialstyrelsen som prövar din ansökan (4:10 PSL). De kommer att kolla i ditt belastningsregister (16c p.1 förordningen om belastningsregister) och kommer där att se det brott du dömts för.

Det behöver dock inte innebära att du inte kommer beviljas legitimation. Som ovan diskuterat krävs det att brottet är allvarligt och ägnat att påverka förtroendet för dig eller att du på annat sätt visat dig uppenbart olämplig för yrket för att du ska nekas legitimation.

Det är svårt för mig att veta exakt vad en helhetsbedömning kommer resultera i. Utifrån vad jag har läst uppfattar jag det som att det brott som du begått inte är tillräckligt allvarligt och ägnat att påverka förtroendet för dig för att det ska utgöra grund för att avslå din ansökan om legitimation. Det kommer också beaktas att det var flera år sedan händelsen ägde rum. Således finns det goda chanser för att du kommer få din legitimation.

Om du skulle arbeta med något annat i några år ser jag inga hinder för att senare ansöka om legitimation. Enligt 4:1 PSL ska den som genomgått utbildningen få legitimation. Det finns ingen tidsbegränsning i paragrafen.

Sammanfattningsvis tror jag inte att det kommer bli problematiskt för dig att få din legitimation. Det brott du har begått är av mindre allvarlig karaktär än de brott jag har läst om i min research och borde således inte i sig utgöra ett hinder.

Jag hoppas att jag har lyckats besvara din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria S
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?