Hur överklagar man en parkeringsbot?

2019-10-24 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej jag har en fundering kring en parkeringsbot. Jag har ett giltigt handikappstillstånd, och hade parkerat på handikapplats. Dock så hade jag glömt tillståndet hemma, så jag skrev en lapp skriftligt att jag hade glömt tillståndet hemma men att dem gärna får kolla reg nr för att den är kopplad till den. Har jag rätt att skriva en skriftlig lapp en enstaka gång för att jag glömt tillståndet ? Går det att överklaga boten ?Skulle verkligen uppskatta ett svar!Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du har fått parkeringsböter och undrar nu om du har möjlighet att överklaga parkeringsboten. Jag kommer stegvis att redogöra för hur du kan överklaga denna bot.

Inledningsvis ska man skilja på huruvida det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift som man har fått. En felparkeringsavgift får utfärdas om bilen är felparkerad på gatumark, medan en kontrollavgift får utfärdas om bilen är felparkerad på upplåtet område, exempelvis ett parkeringshus (jfr 1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Det framgår på boten om det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift. Förfarandet för överklagandet varierar lite beroende på vilken typ av avgift det är och jag kommer att redogöra för båda förfaranden.

Felparkeringsavgift
Om du har fått en felparkeringsavgift men anser att du inte borde ha fått det, kan du bestrida betalningsansvaret. Du ska då hos Polismyndigheten skriftligen anmäla att du bestrider betalningsansvar för felparkeringsavgiften. I denna anmälan ska du ange omständigheterna till varför du bestrider ansvaret samt åberopa den bevisning du har till stöd för ditt bestridande (9 § första stycket lagen om felparkeringsavgift).

Det som ska beaktas är att även om du bestrider parkeringsanmärkningen, så måste du betala felparkeringsavgiften inom den föreskrivna tiden (7 § lagen om felparkeringsavgift). Du kan alltså inte underlåta att betala även om du bestrider felparkeringsavgiften. Avgiften kommer emellertid att betalas tillbaka om Polismyndigheten beslutar att undanröja ditt betalningsansvar (15 § lagen om felparkeringsavgift).

Om Polismyndigheten beslutar att betalningsansvaret inte ska undanröjas, kan du överklaga detta beslut (skriftligen) till tingsrätten. Överklagandet ska även ges in till Polismyndigheten och ha kommit in dit senast tre veckor från det att klaganden fick ta del av beslutet (10 § andra stycket lagen om felparkeringsavgift).

Kontrollavgift
Gäller det en kontrollavgiftsfaktura som du har fått, kan du även överklaga denna avgift. Du ska då kontakta den som har utfärdat avgiften. Det framgår oftast på boten eller på parkeringsbolagets hemsida vem man ska kontakta.

Till skillnad från en felparkeringsavgift, får du hålla inne din betalning under tiden du bestrider kontrollavgiften. Du bör göra bestridandet skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning förutsätter att avgiften bestrids. I din invändning behöver du också motivera din överklagan samt bifoga relevanta handlingar om så erfordras. Om du och motparten emellertid inte kan komma fram till en lösning, kan ärendet tas vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Polismyndigheten alternativt parkeringsbolaget (beroende på vad det är för avgift) kommer att utreda ditt ärende och besluta huruvida avgiften ska undanröjas eller inte. Eftersom du har parkerat på en handikapplats där ett parkeringstillstånd måste uppvisas i bilen, kan det vara svårt att få igenom din överklagan. En invändning om att man har glömt sitt parkeringstillstånd utgör nämligen oftast inte ett skäl för att undanröja en avgift. Jag föreslår däremot att du ändå ska göra en överklagan och redogöra för omständigheterna.

Sammanfattningsvis
, har du möjlighet att överklaga felparkeringsavgiften eller kontrollavgiften. Det är antingen Polismyndigheten eller det bolag vars parkering du nyttjar som du ska vända dig till för att göra en överklagan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (382)
2020-02-26 Fråga om giltigheten av en kontrollavgift
2020-02-13 Kan två parkeringsböter utfärdas inom 24 timmar?
2020-01-31 Parkeringsbot trots betald avgift
2020-01-29 Kontrollavgift vid bristfällig skyltning

Alla besvarade frågor (77459)