FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt15/04/2019

Hur överklagar jag miljömål?

1m under min tomtmark tillför jag 180g fosfor/år värt. 3,5 kr (11e vanligaste ämnet på jorden) Fosforn kan inte "ta sig vidare" utanför min egen jord. Kommunen hotar mig med vite om jag inte slutar upp med min tillgångs lagring. Fosforn binds hårt i min jord och kan inte åstakomma övergödning. Måste jag själv betala för juridisk hjälp i min talan mot kommunen om rättigheten till min privategendom? Skall ärendet direktanföras till EU eftersom detta bryter mot stadga och direktiv? Sverige har inte någon politiskt frikopplad författningsdomstol medborgerligt juristskydd så vad är juridiskt effektivast att göra? Och är jag tvungen att sjäv betala för skyddet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I mitt svar till dig kommer jag inledningsvis att redogöra för vilka möjligheter det finns att överklaga ett beslut och hänvisa till rätten till egendom. Efter redogörelsen kommer jag att besvara din fråga om huruvida du själv måste betala för överklagan.

EU-domstolen och Europadomstolen

Skyddet till egendom framkommer dels av artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan), dels av artikel 1, tilläggsprotokoll 1 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Bestämmelserna är lika och innebär kortfattat att var och en har rätt till sin egendom om inte annat är nödvändigt av allmänna samhällsintressen och inskränkningen är reglerad i lag.

Sverige är bundet av både EU-stadgan och Europakonventionen. EU-stadgan lyder under EU vari EU-domstolen är dömande instans. Som privatperson är det däremot inte möjligt att gå till EU-domstolen. EU-domstolens uppgift är inte att företräda eller pröva privatpersoner när deras mänskliga rättigheter eventuellt kränks. Svenska domstolar kan begära förhandsavgöranden från EU-domstolen när en fråga som rör EU-rätt avgörs i en svensk domstol. EU-domstolens tolkning av rätten blir då bindande i det svenska målet.

Om man som privatperson upplever att man blivit felaktigt behandlad av staten är det däremot möjligt att gå till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. En förutsättning för att klaga hos Europadomstolen är att alla inhemska rättsmedel är uttömda. Det innebär att ditt mål måste ha prövats av minst två domstolsinstanser i Sverige, om prövningstillstånd meddelas till högsta instans måste målet prövas även där innan det är möjligt att gå till Europadomstolen.

Hur du överklagar och rättegångskostnader

Av beslutet med hot om vite du fått ska det finnas stadgat hur det överklagas. Det ska även framgå inom vilken tid överklagan måste ske. Oftast är klagotiden tre veckor, men det kan variera beroende av vad för beslut det rör sig om. I regel är mark- och miljödomstolen första instans.

Huvudregeln är att det inte kostar något att överklaga till mark- och miljödomstolen. Det går heller inte i normalfallet att få ersättning för rättegångskostnader. Var och en (dvs. du och tillståndsmyndigheten) får stå för sina egna kostnader. För dig innebär det att om du inte själv vill skriva överklagan utan anlita en jurist, får du stå för kostnaden själv.

Sammanfattning och råd

Rätten till egendom framkommer både i EU-stadgan och Europakonventionen. Vid en överklagan måste du inledningsvis vända dig till svensk domstol efter de instruktioner du fått i beslutet. EU-domstolen går det inte att vända sig till som privatperson, Europadomstolen kan du vända dig till först när alla inhemska rättsmedel uttömts. Även om du inledningsvis måste vända dig till en svensk domstol kan du givetvis anföra rätten till egendom och stödja dig på såväl EU-stadgan som Europakonventionen.

Exakt hur du överklagar beslutet och inom vilken tid så måste ske ska framkomma av beslutet du tagit del av. I regel är mark- och miljödomstolen första instans och det går inte att få ersättning för rättegångskostnader. Det innebär att du står för dina kostnader och tillståndsmyndigheten för sina. Samtidigt innebär det att om du skulle förlora din talan blir du inte tvungen att betala rättegångskostnader för din motpart (som i tvister annars).

Om du vill ha hjälp av en jurist som går igenom ditt ärende och hjälper dig att överklaga det kan en jurist på Lawlines juristbyrå företräda dig. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”