FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll30/01/2019

Hur mycket ska betalas i underhållsbidrag?

Vad är rimligt att en förälder med delat boende för en flicka 17 år ska betala i underhåll föräldern har en inkomst på 35.000.-/MÅN

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Jag kommer i framställningen nedan att inledningsvis beskriva vad som gäller vid växelvis boende och därefter redogöra för hur uträkningen av underhållsbidrag. Vid beräkning av underhåll utgås till stor del från årets prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2019 är fastställt till 46.500 kr. Reglerna om beräkning av underhållsbidrag finns i föräldrabalkens (FB) 7 kapitel.

För att kunna räkna ut underhållsbidrag behövs dels barnets behov fastställas, dels föräldrarnas förmåga fastställas. Av din fråga framgår att den ena föräldern har en månadsinkomst om 35.000 kr / mån. Jag utgår i exemplet nedan att det är bruttolönen (om så inte är fallet kan du ändra siffrorna i uträkningen). Nettolönen vid en förenklad beräkning om 30% skatt blir i sådana fall 24.500 kr / mån. Då jag inte har inkomstuppgifter för den andra föräldern utgår jag från att hen har en nettoinkomst om 20.000 kr / mån (även detta en siffra som kan justeras nedan).

För vardera föräldrarna har jag utgått från en boendekostnad om 5.000 kr / mån då jag inte vet vilka boendekostnader ni har.

Underhållsbidrag vid växelvis boende

Eftersom du i din fråga skriver "delat boende" kan det tolkas som att flickan bor växelvis hos föräldrarna. Enligt 7 kap. 2 § FB ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern (1) inte har vårdnaden om barnet och inte heller bor tillsammans med barnet, eller (2) har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Om den som ska betala underhållsbidrag försummar sin underhållsskyldighet kan rätten ålägga den försumlige att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 6 § FB). Huvudregeln vid växelvis boende är att ingen av föräldrarna är skyldig att betala underhållsbidrag.

Högsta domstolen har dock uttalat att 7 kap. 6 § FB kan tillämpas även när ett barn bor växelvist hos sina föräldrar, och om den förälder som har ett betydligt större ekonomiskt utrymme än den andre, kan anses försumma sin underhållsskyldighet (NJA 2013 s. 955). HD uttalade i domen att den förälder som har ett betydligt större ekonomiskt utrymme och inte bidrar till att barnen har samma levnadsstandard både hos den föräldern och den andra kan anses som försumlig.

Rättsfallet innebär att det finns en möjlighet att en domstol, trots växelvis boende, kan fastställa underhållsbidrag och ålägga en förälder att betala för den tid då barnet inte bor hos hen.

Underhållsbidrag, Steg 1 – fastställ barnets behov

Det första steget för att fastställa underhållsbidraget är att räkna ut barnets behov. Vid fastställande av barnets behov kan man antingen utgå från ett schablonbelopp, Konsumentverkets rapport "Koll på pengarna" eller barnets faktiska kostnader. I mitt räkneexempel kommer jag att utgå från schablonbeloppet, då jag inte vet vilka omkostnader ni har för er dotter.

Utifrån ett schablonbelopp beräknas ett 17 år gammalt barns behov vara 95% av prisbasbeloppet. Årskostnaden räknas således ut genom formeln 46.500 kr x 0.95 = 44.175 kr. Vilket innebär ca 3.681 kr / månad. Det som ingår i schablonbeloppet är livsmedel, förbrukningsvaror, hygien, kläder och skor, fritid (böcker, skidor m.m.), husgeråd och inventarier, TV/radio, tidningar, telefon, el, försäkringar och fickpengar. Om du läser i Konsumentverkets rapport "Koll på pengarna" finns angivet vad Konsumentverket rekommenderar att ett barn kostar. Det mer rättvisande torde dock vara att utgå från barnets faktiska kostnader (dvs. vilka kostnader barnet faktiskt har för telefon, kläder, fritidssysselsättningar, mat, hygien etc.) då såväl schablonbelopp som rekommendationer tenderar att bli väldigt generella.

Till beloppet ska adderas individuella kostnader barnet har (t.ex. mediciner barnet äter) och barnbidrag/studiebidrag ska dras ifrån. I mitt exempel utgår jag från att det finns ytterligare 1.000 kr i individuella kostnader för t.ex. glasögon och medicin. Studiebidraget är 1.250 kr / mån men utbetalas endast 10 månader per år varför ett belopp om 1.041 kr ska dras av.

Barnets behov i exemplet är således: 3.681 kr + 1.000 kr – 1.041 kr = 3.640 kr / mån.

Underhållsbidrag, Steg 2 – fastställ föräldrarnas förmåga

Grundbeloppet för föräldrarna är nettoinkomsten. I exemplet 24.500 kr för Förälder A och 20.000 kr för Förälder B. Från nettoinkomsten ske levnadskostnader dras av. Levnadskostnader beräknas vara 120 % av prisbasbeloppet. För 2019 blir uträkningen således 46.500 kr x 1.2 = 55.800 kr. Vilket innebär 4.650 kr / mån. Även skälig boendekostnad räknas av från nettoinkomsten. Boendekostnaden är vad boendet kostar, oskälighet kan uppstå om familjen bor allt för stort i förhållande till familjens storlek eller att kostnaden är allt för hög. I exemplet har jag använt en boendekostnad om 5.000 kr / förälder.

Förmågan för förälder A blir:

24.500 kr (nettolön) – 4.650 kr (levnadskostnader) – 5.000 kr (boendekostnad) = 14.500 kr överskott.

Förmågan för förälder B blir:

20.000 kr (nettolön) – 4.650kr (levnadskostnader) – 5.000 kr (boendekostnad) = 10.350 kr överskott.

Underhållsbidrag, Steg 3 – Underhållsbidraget i proportion till överskottet

Föräldrarna ska svara för barnets underhållsbehov i proportion till sina inkomstöverskott (se ovan).

För att beräkna Förälder A:s bidragsskyldighet använder man å formeln Barnets behov x Bidragsskyldig förälders överskott / Föräldrarnas samlade överskott. I exemplet, för det fall att Förälder A är underhållsskyldig blir uträkningen:

3.640kr x (14500/(14.500+10.350)) = ca 2.124 kr / mån.

Sammanfattning och råd

Vid växelvis boende är utgångspunkten att underhållsskyldigheten uppfylls genom att barnet bor med föräldern. Huvudregeln är därför att ingen av föräldrarna är skyldiga att betala underhållsbidrag om barnet bor växelvis hos föräldrarna. Högsta domstolen har dock i ett rättsfall uttalat att en förälder som har ett betydligt större ekonomiskt utrymme och inte bidrar till att barnet har samma levnadsstandard både hos den föräldern och den andra kan anses som försumlig och ändå åläggas att betala underhållsbidrag för tiden barnet inte är hos hen.

Vid beräkning av underhållsbidrag utgås från föräldrarnas nettoinkomst, levnadskostnader och boendekostnader. Det tas även hänsyn till hur gammalt barnet är. Beräkning av underhållsbidraget kan göras antingen utifrån ett schablonbelopp, Konsumentverkets rapport "Koll på pengarna" eller barnets faktiska kostnader. I mitt exempel ovan har jag utgått från ett schablonbelopp för att exemplifiera hur en uträkning kan gå till. Det bör dock poängteras att varje fall är unikt och att då varje barn och familj är unikt kan även kostnaderna variera.

Enligt föräldrabalkens regler fastställs underhållsbidrag genom dom eller avtal. Om ni föräldrar kan komma överens kan ni således avtala om vad som är ett rimligt underhållsbidrag. Ni kan själva räkna utifrån antingen ett schablonbelopp, eller vilket torde vara mer rättvist, barnets faktiska kostnader. Kommer ni inte överens kan det i slutändan medföra att domstol får fastställa hur högt ett eventuellt underhållsbidrag ska vara.

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett förslag till avtal om underhållsbidrag kan någon av våra jurister bistå med den tjänsten. Juristen kan utifrån era kostnader och inkomster upprätta ett förslag till avtal föräldrarna undertecknar. Om ni inte kommer överens genom ett upprättande av avtal kan juristen företräda dig vid eventuell domstolsförhandling. Är du intresserad av detta är du välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare