Hur mycket påbackning får man om man vägrar lämna urinprov på kriminalvårdsanstalt?

2018-10-12 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej jag har en fråga om man säg blir dömd till 3års fängelse så sitter man ju av 2/3 delar av straffet.och inne på anstallten får man ju lämna urinprov regelbundet, o skulle man inte lämna sitt prov så blir det ju vägran o man får 10 dagar på bakning. så då e min fråga om jag inte skulle lämna ett enda prov får jag sitta av hela min strafftid då eller plussas det på utöver mina 3år??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För den som är intagen i kriminalvårdsanstalt finns regler i fängelselagen (FäL) och fängelseförordningen (FäF). Bestämmelserna om uppskjuten villkorlig frigivning finns i 12 kap. 2 § Fängelselagen, med hänvisning till Brottsbalken (BrB).

Huvudregeln är frigivning efter två tredjedelar

Den som är dömd till fängelse ska som huvudregel friges när två tredjedelar av straffet avtjänats. Om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska den skjutas upp. Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl ska det särskilt beaktas om den dömde på ett allvarligt sätt brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten (26 kap. 6 § BrB). Om den villkorliga frigivningen skjuts upp ska det anges en ny tidpunkt för när den dömde ska friges villkorligt. Den villkorliga frigivningen får skjutas upp högst sex månader åt gången (26 kap. 7 § BrB).

Urinprovsvägran räknas som allvarlig misskötsamhet

Vägran att lämna urinprov som intagen vid kriminalvårdsanstalt bedöms som allvarligt. Vid prövningen av hur många dagar frigivningen ska skjutas upp med ska en helhetsbedömning göras av allt som har inträffat under verkställigheten. Även omständigheter som talar till den intagnes fördel ska beaktas (jfr prop. 2005/06:123 s. 56). Eftersom det görs en helhetsbedömning i det enskilda fallet går det inte att säg med säkerhet hur mycket påbackning av straffet du får om du nitiskt vägrar att lämna urinprov. Som exempel kan hänvisas till en dom från Kammarrätten i Stockholm (mål nr 18-18) vari en intagen vägrat att lämna urinprov vid fyra tillfällen och fick sitt straff förlängt med fjorton dagar.

Som svar på din fråga innebär det att det kommer att göras en bedömning av om du ska friges villkorligt när två tredjedelar av straffet passerat. Har du vägrat att lämna urinprov kommer Kriminalvården sannolikt att besluta att den villkorliga frigivningen senareläggs. Påbackningen sker i samband med när du egentligen skulle frigivits villkorligt (inte ovanpå hela straffet). Som redogjorts för kan den villkorliga frigivningen som högst förlängas med sex månader i taget. Det innebär i teorin att du skulle kunna få sitta alla tre åren. I praktiken är det dock tveksamt om urinprovsvägran rakt igenom verkställigheten skulle medföra en så lång påbackning, även om det ses som en allvarlig misskötsamhet.

Min rekommendation är dock att du lämnar urinprov om du blir intagen i kriminalvårdsanstalt. Även om det "bara" sker en påbackning innebär vägran att lämna urinprov annat negativt för dig. Urinprovsvägran kan medföra att du placeras på kriminalvårdsanstalt av högre säkerhet och även att du varken får permissioner eller möjlighet att ta emot besök. Lämnar du urinprov kommer du att få en betydligt bättre verkställighet.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (910)
2019-03-22 Kan man bli smittad på offentliga toaletter?
2019-03-19 Vad gör man om någon missköter sin katt?
2019-03-19 Får jag flytta en bil utan ägarens tillstånd?
2019-03-18 Ta betalt för plastpåsar i butiker?

Alla besvarade frågor (66986)