Hur mycket bevis krävs för att polis skall kunna bötfälla och omhänderta körkort?

2019-06-23 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej.jag blev stoppad för fortkörning av en civilpolis. De påstod att jag åkte 130 på en 70 väg. När jag frågade om de hade filmat det men det sa nej. Jag fick böter på 4000kr plus att körkortet blev omhändertagen och ska tas upp av transportstyrelsen. Min fråga är då, kan poliser böta en och dra in körkortet om de inte visar några bevis så som film eller liknande. Polis bilen var långt bakom mig ca 200 meter.Tack för eran tid.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att polisen har utfärdat en s.k ordningsbot som du sedan godkänt. Jag kommer också att utgå ifrån att polisen på plats omhändertagit ditt körkort.

Polisen kan utfärda en ordningsbot även utan "filmbevis" eller dylikt

Regler om ordningsböter finns i rättegångsbalken (hädanefter RB).

I 48 kap 3 § andra stycket RB föreskrivs att ett godkänt föreläggande om ordningsbot, gäller som lagakraftvunnen dom.

I 48 kap 13 § RB föreskrivs vidare att en polisman får förelägga om ordningsbot, för brott som inte har mer än penningböter i straffskalan. Hastighetsöverträdelse med motordrivet fordon, är ett utmärkt exempel på ett sådant brott för vilket i regel (såvida överträdelsen inte i det enskilda fallet utgör vårdslöshet i trafik eller dylikt) bara penningböter kan komma ifråga.

I 48 kap 15 § RB finns dock ett viktigt undantag - en ordningsbot får aldrig utfärdas, om den misstänkte förnekar gärningen. Regeln i 15 §, skall dock inte förstås som att den misstänkte måste erkänna gärningen. Det räcker i det enskilda fallet att polismannen, utifrån sin egen observation och den misstänktes berättelse, anser att en ordningsbot bör utfärdas. Med tanke på att föreläggandet om ordningsbot utfärdades i ditt fall, antar jag att du inte förnekade gärningen - det krävs därefter inte någon specifik typ av bevisning från polisens sida för själva utfärdandet, utan det räcker att den utfärdande polisen anser att det utifrån förefintliga iakttagelser och bevisning anser att det finns skäl att utfärda en ordningsbot.

Dessutom krävs enligt 48 kap 16 § RB att den misstänkte godkänner föreläggandet; det är alltså inte möjligt för polisen att utan den misstänktes godkännande med rättslig verkan utfärda en ordningsbot.

Sammanfattningsvis har polisen rätt att utfärda en ordningsbot även utan "filmbevis". Däremot krävs för att ordningsboten skall få verkan att den misstänkte (i detta fallet du) godkänner föreläggandet. Jag vet inte vad som har hänt i ditt fall, men som sagt är det omöjligt för polisen att ge någon en ordningsbot utan att den misstänkte godkänner föreläggandet.

Polisen kan också på plats omhänderta körkort, om det finns sannolika skäl för att körkortet återkallas

Regler om körkort finns i körkortslagen (hädanefter KL).

5 kap 7 § första stycket fjärde punkten KL ger polisen möjlighet att omhänderta ett körkort, om körkortet på sannolika skäl kommer att återkallas jämte 5 kap 3 § första eller fjärde punkten KL. 5 kap 3 § första stycket fjärde punkten KL, stadgar att ett körkort skall återkallas, ifall körkorthavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa.

Du har i förekommande fall, såsom jag förstår dig, godkänt en ordningsbot vars innehåll går ut på att du kört 60 kilometer för fort på en 70-väg. En sådan hög hastighetsöverträdelse är typiskt sett mer än tillräcklig för att Transportstyrelsen skall återkalla ett körkort. Det fanns alltså vid polisens omhändertagande sannolika skäl för att anta att ditt körkort skulle återkallas. Polisen hade med andra ord rätt att omhänderta ditt körkort.

Sammanfattning

Av redovisningen ovan framgår att polisen hade rätt att utfärda en ordningsbot, fastän de inte hade "filmbevis" eller dylikt. För att utfärda en ordningsbot, räcker det med att den enskilde polisen mot bakgrund av alla omständigheter anser att det finns anledning att göra det.

Vidare har du, såsom jag måste förstå dig, godkänt en ordningsbot som går ut på att du kört 60 kilometer för fort. Detta är en trafiköverträdelse som typiskt sett är tillräcklig för att återkalla ett körkort. Eftersom polisen har rätt att omhänderta ett körkort, om det finns sannolika skäl för att det kommer att återkallas, hade polisen följaktligen fog för att omhänderta ditt körkort.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om du har fler funderingar eller om jag missförstått dig får du gärna ställa fler frågor likt den du just ställt.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (982)
2020-08-07 Kört mot rött, vad händer nu?
2020-08-07 Kan jag få böter istället för fängelse vid grov olovlig körning?
2020-08-06 Får man köra en kortare sträcka utan körkort?
2020-08-03 Ordningsbot från polisen för något jag inte gjort, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82647)