Hur måste man hålla i ratten enligt lagen?

2019-06-28 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej jag har en fråga. Hur måste man enligt lagen hålla i ratten ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det finns ingen särskild bestämmelse som specifikt reglerar hur du ska hålla i ratten vid framförande av fordon. Frågan hur man ska hålla i ratten kan istället benämnas som en fråga rörande vårdslöshet i trafik: iakttar du inte tillräcklig varsamhet när du framför fordonet, vilket inkluderar hur du håller i ratten, skulle det kunna hävdas utgöra vårdslöshet i trafik. I trafikförordningen (1998:1276) och lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL) hittar du bestämmelser som reglerar detta.

I 2:1 trafikförordningen stadgas t.ex. att det åligger en trafikant att "för att undvika trafikolyckor [...] iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna" (enligt den juridiska litteraturen är det dock svårt att i bestämmelsen tolka in en uttrycklig skyldighet att undvika trafikolyckor). Bestämmelsen utgör den grundläggande regeln för all trafik och har tillämpats på rättsfall där t.ex. bilförare som tappat kontrollen över bilen till följd av denna rökte och svarade i telefonen (innan detta förbjöds i lag) dömts för vårdslöshet i trafik, se bl.a. rättsfallet RH 2001:19.

För vårdslöshet i trafik föreligger straffansvar enligt 1 § TBL och för att straff ska utgå måste vägtrafikanten i väsentlig mån ha brustit i den omsorg som krävts av omständigheterna, vilket i sin tur ska ha föranlett eller kunnat föranleda en olycka. Inom tillämpningsområdet för TBL faller främst omständigheter där trafikanten insett sitt risktagande, dvs. att hen ska ha varit medveten om att beteendet var förenat med risker. Att det inte finns ett lagstadgat sätt som kräver att du håller i ratten på ett visst sätt kan illustreras av rättsfallet NJA 2009 s. 819, där en busschaufför inte dömdes till vårdslöshet i trafik trots att han framförde bussen medan han i ena handen höll en mobiltelefon och samtidigt förde anteckningar med den andra handen. Föraren hade således inte hade någon hand alls på ratten och han körde dessutom vanemässigt med endast en hand på ratten. Bortser man från att föraren vid tillfället hanterade en mobil (vilket som sagt är förbjudet idag) resonerade Högsta Domstolen (HD) så att även om hans beteende "måste betecknas som olämpligt" och negativt påverkade hans reaktionsförmåga, så utgjorde detta inte ett medvetet risktagande eftersom föraren med hänsyn till omständigheterna hade framfört fordonet på ett kontrollerat sätt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte är lagstadgat på vilket sätt en förare ska hålla i ratten, även om t.ex. bilskolor i praktiken lär ut särskilda sätt att hålla i ratten med hänvisning till att det är det säkraste sättet att framföra ett fordon på. Eftersom det är förenat med straff att agera vårdslöst i trafiken, måste du dock försäkra dig om att du framför fordonen på ett säkert sätt: om du t.ex. inte håller i ratten trots att du med hänsyn till omständigheterna vet att det krävs för att framföra bilen på ett säkert sätt, skulle detta kunna utgöra vårdslöshet i trafik.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (821)
2019-11-18 Spärrtid vid olovlig körning
2019-11-17 Är de tillåtet att köra bil efter att polisen har omhändertagit körkortet?
2019-11-17 Straff för olovlig körning genom att köra MC utan körkort
2019-11-15 Påföljd för olovlig körning

Alla besvarade frågor (74626)