FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt10/07/2019

Hur långt sträcker sig allemansrätten?

Hej! Har folk rätten att gå in på min privatägda mark där jag har hus,tomt samt bedriver verksamhet med väldigt dyra saker runt om?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Allemansrätten regleras i grundlagen
Rätten att få tillgång till naturen regleras i 2:15 regeringsformen (1974:152) (RF). Bestämmelsen tar i första hand sikte på egendomsskyddet, men i 4 st. samma paragraf sägs att "[a]lla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan".

Det finns i svensk rätt ingen egentlig definition av vad allemansrätten innebär, mer än att alla har en rätt att få tillgång till naturen. I praktiken innebär det en inskränkning av markägares äganderätt eftersom det ger andra rätten att utnyttja hans fastighet utan att behöva ersätta honom för detta.

Hemfridszonen begränsar allemansrätten
Allemansrätten möjliggör att alla kan röra sig fritt i skog och mark och t.ex. rida, gå och cykla också på enskilda vägar. Det kan tom. vara förbjudet att utan tillstånd från kommunal myndighet sätta upp skyltar som ger intryck av att det inte är tillåtet att passera eller vistas på privata områden, se 5 och 12 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Naturvårdsverket (NVV) utkommer med riktlinjer för vad du får göra i naturen, se exempelvis här.

Däremot är det t.ex. inte tillåtet att gå över annans tomt. Den sk. hemfridszonen måste respekteras, dvs. området som närmast omger ett bostadshus, vilket betraktas som ett privat område. Hemfridszonen utgör alltså i sin tur en inskränkning av allemansrätten och du har rätt att få vara ostörd i detta område. Det kan däremot vara svårt att fastställa hur stort område närmast ett bostadshus som anses omfattas av hemfridszonen och detta är inte uttryckligen lagreglerat. Det görs en bedömning av vad som är rimligt att betrakta som hemfridszon i det enskilda fallet. Du får t.ex. sätta upp ett staket som markerar hemfridszonen, så länge detta är fastställt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo