FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt09/02/2022

Hur länge får man använda en brygga med stöd av allemansrätten?

Hej!

Allemansrätten ger rätt att tillfälligt bada från brygga utanför hemfridszon. Hur lång tid kan räknas som tillfälligt? 10min eller 1-3timmar?

Ej strandskyddat område.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I regeringsformen stadgas att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten (2 kap. 15 fjärde stycket regeringsformen). I grunden bygger dock allemansrätten på sedvanerätt sedan lång tid tillbaka. Denna rättighet är inte utan undantag och sträcker sig inte hur långt som helst. Gränserna för allemansrätten är emellertid ofta svåra att fastslå i exakta ordalag. En vanlig gränsdragning kan sägas vara då straff- eller skadeståndsrättsliga regler blir tillämpliga på handlandet. Som du antyder i din fråga gäller inte till exempel inte allemansrätten i hemfridszonen, det vill säga den tomtmark som finns intill någons bostad. Dessutom får inte allemansrätten utnyttjas på ett sätt som medför nämnvärd skada eller olägenhet för fastighetsägaren eller annan rättsinnehavare (NJA 1996 s. 495). Hänsyn och varsamhet behöver visas naturen vid utnyttjandet av allemansrätten (7 kap. 1 § miljöbalken).

Som du helt korrekt konstaterar är bad en allemansrättslig aktivitet som ses som skyddsvärt att värna. Att tillfälligt bada från en brygga på annans fastighet är alltså tillåtet (likaså från strand). Att dra någon exakt tidsgräns är som nämnt svårt. Så länge inte badandet medför nämnvärd skada eller olägenhet för fastighetsägaren bör bryggan kunna användas för badning inom ramen för allemansrätten. Om fastighetsägaren säger att denne själv behöver använda bryggan behöver du/ni avlägsna er, eftersom det då hade medfört en olägenhet om ni efter en sådan tillsägelse fortsätter att använda bryggan. Tältning på annans mark (utanför hemfridszonen och utan skada/olägenhet för fastighetsägaren) brukar anses vara okej något dygn. Mot bakgrund av det tycker jag absolut att några timmar på bryggan utan tillåtelse inte bör vara några problem som utgångspunkt, helt klart 1-3 timmar snarare än 10 minuter. Är bostaden belägen ganska nära bryggan och har bostaden fönster ut mot bryggan kan tidsgränsen eventuellt komma att kortas ner, eftersom det annars kan anses medföra nämnvärd olägenhet för fastighetsägaren. Här gäller det att använda sunt förnuft. Vid osäkerhet rekommenderar jag att fråga fastighetsägaren om lov.

Nu verkar du ju i och för sig veta vart gränsen för hemfridszonen går men en bra sak att lägga på minnet är att tomtplatsavgränsningen som gjordes när strandskyddsdispens meddelades för fastigheten, innebär att tomten/hemfridszonen i princip är rättsligt bestämd på en karta (7 kap. 18 § f miljöbalken). I beslutet brukar anges att gränsen för denna tomt/hemfridszon ska markeras på fastigheten på något vis, detta kan uppnås t.ex. genom staket, mur eller genom att låta vegetation växa högre utanför gränsen, detta kan vara något att hålla utkik på för att veta vart gränsen för hemfridszonen går.

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo