Hur länge ett dödsbo kan bestå

FRÅGA
hur länge för man ha ett dödsbo innan det måste lösas upp
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

När jag svarar på denna fråga kommer jag utgå mycket från juridisk litteratur då lagen inte ger fullständigt svar på din fråga.

Dödsbon och dess förvaltning regleras i ärvdabalken (ÄB) (här). Ett dödsbo upplöses då arvskiftet har ägt rum. Genom ett arvskifte fördelas egendom som den avlidna haft till arvingar och ev. testamentstagare (dödsbodelägare).

Lagreglerna kring arvskifte är begränsade då detta är ett civilrättsligt avtal mellan arvingar och testamentstagare. Det finns bland annat ingen generell tid om att dödsbo ska skiftas inom en viss tid. Eftersom dödsboet då upplöses genom arvskiftet blir slutsatsen att ett dödsbo kan finnas kvar i princip hur länge som helst. Ett exempel på dödsbon där dödsbodelägarna skjuter upp på den slutliga avvecklingen av dödsboet är om de avtalar om något som heter sammanlevnad i oskiftat dödsbo. Ett oskiftat dödsbo kan exempel vara att föredra om dödsboet består av en fastighet och dödsbodelägarna vill förvalta denna gemensamt.

Det finns dock undantag och således vissa tidsbegränsningar i dödsbon och för viss egendom. Det första undantaget berör en person under 18 år som har avlidit. Då ska arvskifte ske så snart som möjligt och om detta skifte inte sker inom 6 mån från bouppteckningen ska förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren lämna en redogörelse till överförmyndaren enligt 15 kap. 3 § Föräldrabalken (här). Det andra undantaget berör jordbruksfastigheter och där stadgas det att dessa måste avvecklas inom fyra år efter det år dödsfallet inträffade enligt 18 kap. 7 § ÄB (här). Om dödsboet endast består av en jordbruksfastighet måste då dödsboet vara upplöst inom denna tid.

Sammanfattningsvis finns det ingen tid då ett dödsbo måste lösas upp genom arvskifte med reservation för de undantag jag skrev ovan. Det kan dock vara ett råd att upplösa dödsboet i tid eftersom beskattningen av dödsbon skärps från och med det fjärde året efter dödsåret.

Jag länkar nedan två informationssidor från skatteverket som behandlar beskattning av dödsbon

Beskattning av dödsbon året efter dödsåret

Beskattning av dödsbon fjärde året efter dödsåret

Hoppas detta svar gav dig klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88184)