Hur lång tid på sig har man att betala en skuld?

2016-04-25 i Skuld
FRÅGA
Hej,Mellan mig och min exfru finns det ett skuldebrev utan förfallodatum och utan ränta. Detta för att jag inte hade någon möjlighet att köpa hennes del i vårt gemensamma boende när vi skiljdes. Muntligt var vi överens om att jag skulle betala tillbaka när jag sålde boendet.Nu har hon bestämt sig för att kräva betalning oavsett, vilket jag vet är hennes fulla rätt. Min fråga är dock vilka krav det ställs på en sådan fodran? Räcker det med ett sms eller ett telefonsamtal? Hur lång tid måste hon ge mig att betala? 2 timmar? 2 dagar? 2 veckor?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du själv skriver har din exfru rätt att kräva betalning av dig när som helst eftersom ni inte har reglerat något förfallodatum för skulden i skuldebrevet. Detta framgår av 5 § skuldebrevslagen (SkrbL). Det finns inga formkrav på hur ett betalningskrav skall framställas och de räcker alltså med ett sms eller telefonsamtal. Det väsentliga är att du faktiskt har mottagit betalningskravet. Ur din exfrus synvinkel och i bevishänseende är det viktigt att kunna bevisa (vid en eventuell rättstvist) att du mottagit hennes betalningskrav eftersom du annars endast invända att du inte mottagit något betalningskrav. Det är alltså alltid bäst att framställa ett betalningskrav skriftligen, eller möjligtvis över sms.

I egenskap av gäldenär (du som är betalningsskyldig) har du rätt till ”skäligt rådrum” (dvs. viss tid på dig) för att kunna betala. Det är inte juridiskt klarlagt hur lång tid detta rådrum är, men det är inte fråga om någon längre tid. Frågan har endast behandlats en gång av Högsta domstolen (HD) i rättsfallet NJA 1991 s.217. HD fastslog då att en bank blev skadeståndsskyldig när dem dröjde med utbetalning från ett konto med två timmar. Eftersom du inte är näringsidkare bör man kunna argumentera för att du har längre tid på dig än två timmar att betala, men rättsfallet antyder ändå att betalning skall ske relativt omedelbart.

Om du inte har möjlighet att betala skulden omedelbart och således hamnar i dröjsmål med betalning bör du vara medveten om att din exfru kan kräva ränta på skulden (även om detta inte är reglerat i skuldebrevet). Detta följer av 6§ SkbrL som hänvisar till räntelagen (RL). I räntelagen aktualiseras 4§ st.1 RL och räntan beräknas enligt 6§ RL.

Så som jag förstår din beskrivning av situationen bestrider du inte själva skulden i sig utan problemet som kan uppstå för dig är att du faktiskt inte har råd att betala skulden i dagsläget. Om din exfru inte vill/kan vänta på att du skall betala på frivillig väg kan hon vända sig till kronofogdemyndigheten (kfm) alternativt till domstol. Eftersom det inte är skulden i sig som är ”tvistig” så finns det egentligen ingen större anledning att vända sig direkt till domstol utan hon kan istället vända sig direkt till kfm och ansöka om betalningsföreläggande mot dig. Detta förfarande regleras i lag om betalningsföreläggande (BfL).

Om du får ett betalningsföreläggande mot dig skall du ange din inställning till skulden dvs. om du bestrider skulden eller ”godkänner” skulden, se 25§ Bfl. Om du väljer att godkänna skulden, eller väljer att inte besvara föreläggandet överhuvudtaget, kommer det bli ett utslag av föreläggandet, se 42§ Bfl. Det innebär att Kfm fastställer att du är betalningsskyldig. Din exfru kan då kräva verkställighet av detta utslag vilket innebär att Kfm kan utmäta din egendom och på så sätt tvinga dig att betala. Om du vill undvika detta snabba förfarande kan du istället välja att bestrida skulden. Kfm kan i sådana fall inte göra någonting utan kommer överlämna ärendet till domstolen, se 33-34§§ BfL. På så sätt kan du skjuta på betalningsansvaret längre fram i tiden. Vad du bör ha i åtanke är att om ärendet överlämnas till domstol riskerar du att åläggas att betala dels skulden men också din exfrus eventuella rättegångskostnader vid en rättsprocess (och stå för dina egna rättegångskostnader).

Sammanfattningsvis, det är tillräckligt att skicka ett sms eller telefonsamtal för att din exfrus betalningskrav skall vara ”giltigt”. Betalningsfristen är mycket kort för dig och du skall då betala relativt omedelbart. Om din fru inte kan/vill vänta på att du skall betala på frivillig väg kan hon vända sig till Kfm och ansöka om betalningsföreläggande mot dig alternativt gå till domstol. Även om hon ansöker om betalningsföreläggande mot dig (eller går till domstol) finns det inget som hindrar att du faktiskt betalar skulden frivilligt under ärendet gång. Din exfru skall då återkalla sin ansökan och ärendet läggs då ner. Det finns sätt att skjuta betalningen framför sig men du bör då alltid ha i åtanke att skulden riskerar att växa – både i form av räntekostnader men också eventuella rättegångskostnader.

Det allra bästa är att be din exfru ha tålamod och att du försöker betala skulden så snart som möjligt på frivillig väg.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (468)
2020-11-28 Vad gör jag när någon vägrar betala en skuld enligt ett bodelningsavtal?
2020-11-26 Hur påverkar det mig om min fru har skulder och vi väljer att inte skiljas?
2020-11-21 Att kräva tillbaka lånade pengar
2020-11-20 Vad händer med skulder vid dödsfall?

Alla besvarade frågor (86583)