Hur lång är preskriptionstiden för skadeståndsfordringar?

Vilken preskriptionstid gäller för skadestånd utdömt av domstol, och hur kan denna nollställas?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag uppfattar din fråga som att du vill veta vilken preskriptionstid som gäller för skadestånd som utdömts av domstol och hur tiden kan nollställas. Grunden för skadeståndet, vilket avgör preskriptionstiden, framgår inte av din fråga. Jag kommer därför att redogöra kort kring vad som gäller för olika grunder. En person kan bli skadeståndsskyldig på flera olika sätt. Skadeståndsskyldighet kan uppstå som ett resultat av lag- eller avtalsbrott, samt av andra vårdslösa handlanden som orsakar person- eller sakskada.


Det är reglerna i preskriptionslagen som blir tillämpliga i ditt fall. Lagen gäller i fråga om preskription av fordringar (1 § preskriptionslagen). En fordran preskriberas, som huvudregel, tio år efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskriptionslagen). Det innebär att om preskriptionstiden inte avbryts, så kan man inte göra en skadeståndsfordran gällande 10 år efter dess tillkomst. Även eventuella fordringar avseende tilläggsförpliktelser och räntor som är förenade med skadeståndsfordringen preskriberas då (8 § preskriptionslagen). En skadeståndsfordran anses generellt ha uppstått i samband den skadegörande handlingen. Preskriptionstiden om 10 år börjar således löpa vid en tidigare tidpunkt och inte i samband med att domstolen fastställer skadeståndet. Denna 10-årsperiod kan dock förlängas genom preskriptionsavbrott.


Brott som grund för skadeståndsfordringen

I de fall där en skadeståndsfordran uppstått med anledning av att en person begått ett brott så preskriberas inte skadeståndet innan utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan. Om det har skett, preskriberas fordringen ett år efter den dag då dom eller slutligt beslut meddelats, om inte preskriptionstiden går ut senare enligt 2 §  (3 § preskriptionslagen). Om det är så att domen/beslutet överklagas till en högre instans, så är utgångspunkten för den ettåriga preskriptionstiden den högsta instansens beslut. Denna regel resulterar emellertid inte i att skadeståndsfordringen preskriberas före 10-årsperioden. Den ordinarie preskriptionstiden på 10 år börjar fortfarande att löpa i samband med den skadegörande handlingen, det vill säga brottet. Alltså gäller alltid en preskriptionstid om 10 år och regeln i 3 § blir därför enbart aktuell när det begågna brottet medför en preskriptionstid som är längre än 10 år.


Avtalsbrott som grund för skadeståndsfordringen

Inom Sverige är huvudregeln inom avtalsrätten att det råder avtalsfrihet. Det innebär att alla är fria att bestämma om man vill ingå ett avtal, med vem man vill ingå avtal med, och vilka avtalsvillkor som ska gälla. Det innebär att i avtalsförhållanden kan parterna komma överens om sina egna grunder för skadestånd. Det kan således avtalas om längre och kortare preskriptionstider för skadeståndsfordringar som uppkommit med anledning av avtalsbrott.


Preskriptionsavbrott

Preskriptionstiden kan emellertid förlängas genom preskriptionsavbrott. Om preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran, börjar en ny preskriptionstid enligt 2 § preskriptionslagen att löpa, från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott kan göras på flera olika sätt. Om gäldenären exempelvis får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären, anses preskriptionen ha avbrutits (5 § andra punken preskriptionslagen). En ny 10-årsperiod börjar då löpa från den dag då borgernären gör kravet gällande.


I ditt fall

Det är tyvärr svårt att säga exakt vilken preskriptionstid som gäller i ditt fall. Det hela beror på grunden för skadeståndsfordringens uppkomst, men den är minst 10 år.


Jag hoppas du fick svar på din fråga och om du vill ha ytterligare hjälp skulle jag varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister här.


Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo