Hur lång är preskriptionstiden för miljösanktionsavgifter rörande värmepumpar?

2020-09-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hur lång är preskriptionstiden vid miljöbrott?Jag har borrat en brunn för bergvärme för 25 år sedan. Jag minns inte om det var anmälningsplikt på den tiden.Borrhålets placering skulle inte godkännas om det gällde i nutid. Jag behöver nu tillstånd från kommunen för att borra ett nytt hål, givetvis i enlighet med de regler som gäller idag.Att idag borra utan anmälan och godkännande är ett miljöbrott oavsett om du följer de regler som gäller.Tacksam för svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer regler från Miljöbalken (MB), Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMVH) och Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter (FMSA) att användas.

Inledning

Jag tolkar att du har borrat en brunn för bergvärme för cirka 25 år sedan som kan ha stridit mot dåvarande miljöregler. Din fråga är därför hur lång preskriptionstiden för miljöbrott är. Inledningsvis kommer jag förklara när anmälningsplikten för värmepumpar infördes och vad denna anmälningsplikt innebär. Därefter kommer jag att förklara varför åtgärden inte skulle klassas som ett miljöbrott, utan snarare vara föremål för en miljösanktionsavgift. I mitt svar kommer jag därför att besvara hur lång tid preskriptionstiden är för en miljösanktionsavgift.

Anmälningsplikt för värmepumpar

Värmepumpar för utvinning av värme ur mark, ytvatten och grundvatten betraktas som miljöfarlig verksamhet. Därför infördes anmälningsplikt år 1989 för sådan verksamhet. Det är därför förbjudet att inrätta en sådan värmepumpsanläggning utan en anmälan till den kommunala nämnden (17 § FMVH). Kommunen får även föreskriva att det krävs tillstånd av nämnden att inrätta en värmepumpsanläggning inom kommunen eller inom vissa delar av kommunen om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljö (17 § FMV).

Anmälan om värmepump i efterhand

Den som har underlåtit att anmäla en värmepump kan inte dömas för miljöbrottet otillåten miljöverksamhet. Det beror på att regeringen har föreskrivit att denna gärning istället ska omfattas av en miljösanktionsavgift (29 kap. 4 § 3 st. MB).

Om en anmälan om en värmepump inkommer till kommunen i efterhand, så kan beslut fattas om miljösanktionsavgift. Detta beror på att det finns en anmälningsplikt för värmepumpar i en förordning utfärdad av regeringen (30 kap. 1 § MB). Miljösanktionsavgiften för just värmepumpar är antigen 3000 kr för en tillståndspliktig värmepump eller 1000 kr för en anmälningspliktig värmepump (3 kap. 2 § FMSA). En miljösanktionsavgift ska tas ut även om den som har gjort överträdelsen har gjort det av oaktsamhet eller saknade uppsåt (30 kap. 2 § MB).

Preskription av miljösanktionsavgift

En miljösanktionsavgift får inte lov att beslutas om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år från att det fanns förutsättningar att besluta om en avgift (30 kap. 6 § MB). Preskriptionstiden för miljösanktionsavgifter är därför 5 år.

Vad kan hända om man anmäler en 25 år gammal anmälningspliktig värmepump?

Preskriptionstiden för miljösanktionsavgift är 5 år. Det innebär att det inte är möjligt att få en miljösanktionsavgift som avser en åtgärd som är tagen för 25 år sedan. Däremot är det möjligt att kommunen kan besluta om vissa försiktighetsåtgärder kring den gamla värmepumpen.

Sammanfattning

Att underlåta att anmäla en värmepumpsanläggning utgör inte ett brott i den straffrättsliga meningen. Regeringen har istället ordnat till det så att en underlåtenhet anmälningsplikten istället kan påföras en miljösanktionsavgift. Anmälningsplikten för värmepumpar uppkom 1989, vilket innebär att din värmepump var anmälningspliktig. Däremot preskriberas en miljösanktionsavgift efter fem år, vilket betyder att din åtgärd, själva borrningen som ägde rum för 25 år sedan, inte kan vara föremål för en miljösanktionsavgift. Däremot kan kommunen besluta att du ska vidta vissa försiktighetsåtgärder rörande pumpen. Dessa åtgärder kan dock inte betraktas som "straff" eller miljösanktionsavgift. Vad dessa försiktighetsåtgärder kan röra sig om beror på omständigheter jag inte känner till. Vanligtvis är det en skyldighet att se till att naturen inte skadas på något sätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1279)
2021-04-19 Efter hur lång tid sker gallring från belastningsregistret?
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?

Alla besvarade frågor (91415)