Hur lång är min uppsägningstid vid en anställning på 17 mån?

Hej. Jag har en allmän visstidsanställning (deltid om minst 15h/v) utan slutdatum. I mitt anställningsavtal finns inte uppsägningstid specificerad. Jag har haft denna anställning i ca 17 månader och arbetsplatsen har inte kollektivavtal. Hur lång uppsägningstid har jag rätt till?

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!

Lag (1982:80) om anställningsskydd:

Uppsägningstid regleras i Lag (1982:80) om anställningsskydd. Nedan refereras till lagen i formen LAS.

Tidsbegränsad anställning:

Huvudregeln är tillsvidareanställning – Anställningsavtal gäller tillsvidare, stadgas i 4 § 1st. 1m. LAS. Du anställts på en tidsbegränsad anställning enligt 5 § 1p. LAS – för allmän visstidsanställning.

För att tidsbegränsade anställningar ska vara giltiga krävs det normalt att anställningen har ett startdatum och ett slutdatum. Både arbetsgivare och arbetstagare är bundna av avtalet till dess avtalstiden löper ut och det kan som regel inte avbrytas i förväg.

Hur kategoriseras anställningen i ditt avtal? Om det finns avtalat att den tidsbegränsade anställningen sträcker sig "längst till och med" ett visst datum finns det ett utrymme för arbetsgivaren att avbryta anställningen i förväg enligt 7 § LAS om det föreligger saklig grund.

Om det inte finns något slutdatum i din tidsbegränsade anställning kan det vara fråga om en ogiltig tidsbegränsad anställning. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas i de fall som anges i 5 och 6 §§. Träffas i annat fall ett sådant avtal, kan arbetstagaren på det sätt som anges i 36 § få domstols förklaring att avtalet ska gälla tillsvidare, 4 § 1st. 2m. LAS.

5a § 1st. 1 – 2p. LAS stadgar att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år

1.Under en femårsperiod, eller 2.Under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra

Du anger att du varit anställd i 17 månader vilket innebär att anställningen ännu inte har övergått i en tillsvidareanställning. Om arbetsgivaren inte uttryckligen framför att du inte får fortsatt anställning kommer du efter dessa två år att automatiskt få en tillsvidareanställning.

Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta:

En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt 5 § och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning är dock att du som arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren, 15 § 1st. LAS.

Besked enligt 15 § skall vara skriftligt, 16 § 1st. LAS.

I beskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill föra talan om att anställningsavtalet skall förklaras gälla tills vidare eller yrka skadestånd för brott mot 4 § första stycket. I beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej, 16 § 2st. LAS.

Beskedet skall lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress, 16 § 3st. LAS.

Du har även rätt till skälig ledighet för att söka arbete, enligt 17 § LAS.

Det skall sägas att om arbetsgivaren underlåter att efterfölja regleringarna i 15 – 16 §§ LAS innebär det inte att anställningen fortsätter. Uppsägningen är fortfarande giltig. Dock kan du som arbetstagare i den situationen kräva skadestånd enligt 38 § LAS.

Uppsägningstid:

Hade arbetsgivaren varit bunden av ett kollektivavtal hade avtalets regler gällt istället för reglerna i LAS om uppsägningstid, vilket stadgas i 2 § 3st. LAS.

Eftersom arbetsplatsen inte är bundet av kollektivavtal gäller LAS regler om uppsägningstid enligt 11 § LAS.

Du anger att du har varit anställd i 17 månader. För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.

Slutsats:

Oavsett om det handlar om en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, beroende på om du yrkar att anställningsavtalet ska gälla tills vidare enligt 36 § LAS, har du i nuläget en uppsägningstid om 1 månad.

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000