FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt06/07/2018

Hur kringgår man rätten för nazister att demonstrera?

Hej! Jag undrar hur man på något sätt kan komma runt yttrandefriheten? Låt mig förklara... idag så får nazister lov att demonstrera på våra gator trots att otroligt många människor känner sig otrygga, och en del blir även hotade. Ja där finns olaga hot man kan använda sig av, men hur gör man för att gå emot deras tillstånd att ens få demonstrera?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag dels att redogöra för vad demonstrationsfriheten innebär, dels vilka begränsningar som finns.

Demonstrationsfriheten är skyddad i grundlagen

Demonstrationsfriheten hör till en av de grundlagsfästa opinionsfriheterna i regeringsformen (RF). Den innebär en rätt för var och en att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats (2 kap. 1 § RF). Demonstrationsfriheten är dock inte absolut, grundlagen lämnar ett visst utrymme för begränsningar av de grundläggande friheterna. Begränsningen får endast ske genom lag (2 kap. 20 § RF). En begränsning av demonstrationsfriheten får ske av hänsyn till ordning och säkerhet vid demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får den bara begränsas av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot (2 kap. 24 § RF).

Begränsningar av demonstrationsfriheten

Begränsningar av demonstrationsfriheten finns i ordningslagen (OL). I lagen benämns demonstrationer som en allmän sammankomst (2 kap. 1 § OL). I lagen framgår att allmänna sammankomster inte får anordnas på offentliga platser utan tillstånd (2 kap. 4 § OL). Tillstånd till en sammankomst får vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller med hänsyn till trafiken för att motverka epidemi (2 kap. 10 § OL).

Att vägra tillstånd till en allmän sammankomst bara på grund av att oroligheter kan förväntas i omgivningarna bör med hänsyn till demonstrationsfriheten förekomma endast i undantagsfall. En vägran om tillstånd bör bara ske när det inte finns andra möjligheter att förebygga oroligheterna. Detta innebär att en demonstration inte ska vägras bara för att man kan förvänta sig angrepp på deltagarna av t.ex. åskådare eller motdemonstranter. I ett sådant fall har polisen möjlighet enligt polislagen (PL) att förbjuda folk tillträde till ett visst område eller anvisa deltagare i en folksamling att följa en viss väg (24 § PL). Eftersom den möjligheten finns bör heller inte tillståndet vägras.

Hur kringgår man rätten att ge tillstånd till demonstration?

Demonstrationsfriheten är som redogjort för inledningsvis en grundlagsfäst opinionsfrihet. Det är inte meningen att det ska vara möjligt att kringgå en sådan rätt. Även om man kan tycka att det är fel att t.ex. nazistiska grupper får lov att demonstrera är det inte tillräckligt att man tycker att åsikten är "fel" eller att man känner sig "rädd". Det är priset för att leva i en demokrati – alla har lika stor rätt att göra sin röst hörd och att tycka vad vederbörande vill.

Det finns möjlighet för polisen att ingripa mot enskilda under demonstrationen. Ingripanden kan av förklarliga skäl ske för brott som sker under demonstrationen (t.ex. hets mot folkgrupp, misshandel, olaga hot m.m.). Det finns även en möjlighet att avvisa den som inte följer polismyndighetens föreskrifter (2 kap. 17 § OL) och i vissa fall är det även möjligt för polisen att upplösa en demonstration (2 kap. 23 § OL).

Din fråga gällde dock möjligheten att kringgå rätten till demonstrationsfriheten – ett sådant kringgående är inte möjligt i en demokrati. Alla har en rätt att anordna och delta i demonstrationer – oavsett åsikt. Mitt råd till dig är att undvika demonstrationen om du tycker den är obehaglig. Ytterligare ett alternativ är att du själv utnyttjar din grundlagsskyddade demonstrationsrätt; att du själv anordnar eller deltar i en demonstration för att visa på en motvikt till nazisternas åsikter.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”