FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/05/2022

Hur kontaktförbud beslutas och om kontaktförbud kan förenas med böter.

Hej, jag undrar vad som gäller vid trakasserier- kan man få kontaktförbud på något sätt utan att gå via rättegång? Det gäller en äldre granne som trakasserar mig på olika sätt med beskyllningar av diverse art. Denna person är sjuk (psykiskt) men jag känner ändå att jag vill göra någon markering att jag ej tål detta längre- har fått nog som sagt. Kan kontaktförbud inkludera böter? Något måste gå att göra, då trakasserierna och beskyllningarna är av grövre art! / mvh Monika.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Kontaktförbud
Regler om kontaktförbud finns i lagen om kontaktförbud. Av 7 § lagen om kontaktförbud framgår att frågor om kontaktförbud prövas av allmän åklagare, och tas upp på begäran av den som förbudet är avsett att skydda eller när det annars finns anledning till det. Vidare framgår av 8 § lagen om kontaktförbud att det är åklagaren på den ort där förbudet huvudsakligen ska gälla eller där den mot vilket förbudet avses gälla har sin hemvist eller varaktigt uppehåller sig. Detta betyder att du lämnar begäran om kontaktförbud som ska avse din granne till den åklagare som finns på den ort där du och din granne bor. 

Enligt 14 § lagen om kontaktförbud ska tingsrätten pröva åklagarens beslut om kontaktförbud om den som ålagts förbudet eller den som förbudet avses att skydda begär detta. Det betyder att en prövning i domstol sker först om din granne eller om du som vill ålägga din granne ett kontaktförbud begär detta. Om ingen av er begär att tingsrätten ska pröva åklagarens beslut om kontaktförbud, kommer en prövning i domstol inte att ske. Detta innebär i sin tur att det kan finnas en risk för domstolsprövning, om åklagaren beslutar om att din granne ska åläggas kontaktförbud gentemot dig och grannen väljer att begära prövning av tingsrätten av detta beslut.

Om åklagaren skulle meddela beslut om ett kontaktförbud, och din granne vill ta detta beslut till prövning av tingsrätten, är åklagaren skyldig att på begäran av dig att för din talan i rätten, om det inte finns några särskilda skäl som talar emot detta, se 16 § lagen om kontaktförbud. Åklagaren är nämligen skyldig att föra talan åt den som kontaktförbudet är avsett att skydda, om denne begär detta.

Kontaktförbud och böter
Böter är en straffrättslig påföljd som först blir aktuell då någon begått ett brott eller en gärning, och böter finns med i den så kallade straffskalan. Böter, men även annan straffrättslig påföljd, kan bli aktuellt om den person som ålagts ett kontaktförbud bryter mot detta.

Den som bryter mot ett meddelat kontaktförbud döms enligt 24 § första stycket lagen om kontaktförbud för överträdelse av kontaktförbud till fängelse i högst ett år. Om beslutet däremot gäller ett så kallat utvidgat kontaktförbud, där kontaktförbudet förenats med elektronisk övervakning i form av elektronisk fotboja, döms personen för överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning till fängelse i högst två år. Om överträdelsen dock är att anse som ringa, kan personen i stället dömas till böter, enligt 24 § andra stycket lagen om kontaktförbud. Med ringa menas överträdelser som till exempel inte varit befogade, med andra ord att personen inte med flit tagit kontakt med den person som förbudet avsett skydda, och då kan en sådan överträdelse anses vara ursäktlig.

Sammanfattning och svar på din fråga
Ett beslut om kontaktförbud meddelas av åklagare på begäran av den som förbudet är avsett att skydda. Det innebär att det i första hand inte kommer att ske någon domstolsprövning, och rätten beslutar inte om kontaktförbudet. Däremot kan en domstolsprövning bli aktuell om din granne som meddelas ett kontaktförbud begär prövning av åklagarens beslut om kontaktförbud, eller om du som förbudet är avsett att skydda begär en sådan prövning av domstol. Svaret på din första fråga är därmed ja, det går att få ett beslut om kontaktförbud utan prövning av domstol. Risken för domstolsprövning föreligger dock, med tanke på att din granne kan begära en sådan prövning om kontaktförbud meddelas.

Svaret på din andra fråga är både ja och nej. Ett kontaktförbud kan inte direkt förenas med böter, om det inte föreligger ett brott eller gärning där böter blir en straffrättslig påföljd. Böter kan bli en aktuell påföljd om din granne meddelas ett kontaktförbud som han sedan bryter mot. Här kan det även vid grövre överträdelser bli aktuellt med fängelse i högst ett år om det är överträdelse av ”vanligt” kontaktförbud, eller högst två år om det är överträdelse av ett kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning (fotboja).


Jag hoppas att jag har tolkat din fråga rätt, och att du känner att du fått din fråga besvarad. Om du har någon följdfråga, eller vill att jag förtydligar något i mitt svar, får du gärna skicka mig ett mail på min e-post: hilma.nilsson@lawline.se

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”