Hur kan/ska en gåva från föräldrarna till två av tre barn kompenseras?

Vi är tre syskon och 1998 fick två av oss en sommarstuga som gåva av våra föräldrar men det tredje syskonet har aldrig fått veta detta. Taxeringsvärdet då var 308.000 kr. I gåvobrevet står att gåvan inte utgör ett förskott på arv för gåvotagarna. De två syskonen har lagt ner en hel del pengar i stugan under alla år. Nu känner de två syskonen att de vill kompensera den som inte fick del i stugan. Vi tror att stugans värde vid en försäljning idag är ca 2 milj kr. När den siste av våra föräldrar, som är gammal och helt senil nu, avlider kommer ju gåvan av sommarstugan upp till ytan. Kan man med dessa uppgifter vi lämnat här komma fram till hur hur stor summa man kan kompensera med? Vänliga hälsningar!

Lawline svarar

  

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar det som att två av tre syskon har fått en sommarstuga i gåva från föräldrarna, och nu undrar ni hur denna sommarstuga ska behandlas vid era föräldrars bortgång, och om de två syskonen kan kompensera för gåvan på något sätt till det tredje syskonet. 

Regler om arv regleras huvudsakligen i ärvdabalken, även där regleras hur gåvor under en persons livstid ska behandlas i förhållande till arv.  

Ska gåvan räknas som förskott på arv?

Föräldrar är ju som utgångspunkt fria att ge gåvor till sina barn under sin livstid, men det kan komma att bli komplicerat i förhållande till arvsrätten då vi i Sverige har en grundläggande tanke i lagen om att föräldrar inte vill göra skillnad på sina barn i arvshänseende. En gåva som en förälder ger till sina barn under sin livstid, ska utgöra ett förskott på barnens arv, så vida det inte uttrycks annat (6 kap. 1§ ärvdabalken). I ert fall, förstår jag det som att det finns ett gåvobrev där det tydligt framgår att gåvan inte ska räknas som förskott på arv. Detta ska då gälla, och gåvan behöver då enligt lag inte kompenseras för av de två barnen som fick stugan, i förhållande till det sista barnet, så som förskott på arv. Det innebär alltså att om det inte finns något testamente, eller andra gåvor som utgör förskott på arv eller liknande, så ska egendomen efter era föräldrar delas lika mellan alla tre, obeaktat sommarstugan som gåva. I detta påstående har jag tagit utgångspunkt i att alla är helsyskon, alltså ni har alla samma mamma och pappa. Svaret på rubriken är alltså; Nej, stugan ska inte räknas som förskott på arv.

Har gåvan kränkt det tredje barnets laglott?

Vad som dock ändå skulle kunna bli en fråga, är om gåvan varit så stor att den faktiskt kränkt det tredje barnets laglott. Enligt svensk lag har alla bröstarvingar rätt till sin laglott. Laglotten är halva arvslotten (7 kap. 1§ ärvdabalken). Har en arvlåtare tre bar, är vardera barns arvslott enligt lag 1/3, vilket medför att varje barns laglott är 1/6. Man kan alltså kränka arvslotten, men inte laglotten. Om en person under sin livstid ger bort en gåva i syfte att försöka ordna med sin egendom inför sin bortgång, kan detta likställas med att testamentera bort sådan egendom, och då får ett sådant givande inte kränka laglotten även om man skrivit att det inte ska utgöra förskott på arv (7 kap. 4§ ärvdabalken). Så beroende på hur mycket bostaden är värd idag, och vad hela kvarlåtenskapen efter personen som givit bort egendomen är, kan det tredje barnet eventuellt hävda att dennes laglott kränkts genom gåvan. Men det krävs att barnet (1) kan bevisa att givandet också skett i syfte att ordna med sin egendom inför sin bortgång, vilket i sig är ganska svårt, speciellt om gåvan gavs 1998, och (2) att gåvans värde idag är så stor att den kränkt laglotten. Om det tredje barnet vill göra detta, ska det göras inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades, och i praktiken kan detta innebära att de andra två syskonen måste betala tillbaka ett värde för gåvan, upp till och med laglotten. Jag vill ändå lyfta detta, så ni känner till det, utifall att det tredje barnet avser att bringa detta på tal. Så svaret på denna fråga är; det beror på hur mycket som finns i boet efter den sista avlidna föräldern. 

Ett räkneexempel kan demonstrera hur man beräknar om en laglott har kränkts: 

Laglottskränkning står som sagt i relation till hur mycket gåvan varit värd och hur mycket som finns kvar i boet. För att beräkna detta tillför man värdet av gåvan som den har idag, till kvarlåtenskapen efter föräldrarna. Låt oss säga att er mor lämnar efter sig 1 miljon. Med gåvans värde idag, blir det tre miljoner. Sedan delar man det på 6 (laglotten är ju 1/6), vilket blir 500 000 kr. Det tredje barnets laglott är alltså 500 000 kr. I boet finns det kvar en miljon, så barnets laglott täcks av kvarlåtenskapen, så en laglottskränkning har inte skett. Då delas först 500 000 kr ut till det barnet och sen delas resten på tre (om det inte finns ett testamente som säger annat). Om det inte skulle finnas täckning för laglotten i boet, så har en kränkning skett, och då kan de två andra syskonen behöva betala ut så mycket så att det tredje barnets laglott täcks. På detta vis förhåller sig laglotten till gåvan, dess värde och kvarlåtenskapen, och därför kan jag inte svara på exakt huruvida laglotten i ert fall har kränkts genom gåvan eller inte, då jag inte vet vad kvarlåtenskapen efter era föräldrar är.

Kan de andra barnen ändå kompensera det tredje barnet? 

Gåvan utgör inte förskott på arv, och av de reglerna finns det således ingen skyldighet för de andra barnen att kompensera för gåvan. Om det tredje barnets laglott har kränkts genom gåvan, och denne vinner framgång med en sådan talan, blir de andra två barnen skyldiga att återbetala en del till det tredje barnet. Hur mycket det är, kan jag tyvärr inte säga då den summan beror på hur mycket pengar det finns i boet när arvlåtaren dog/dör. 

Om ovan inte blir aktuellt, och de andra två barnen ändå vill kompensera det tredje barnet för denna gåva, står det dem fritt att göra det. Hur de ska göra det, regleras inte heller i lag, men jag ska försöka att ge några förslag på hur det lättast kan lösas, men det är svårt för mig, då jag inte vet hur mycket de två barnen vill kompensera det tredje barnet med. 

Innan ni kan välja hur kompensationen ska ske, måste ni först (1) avgöra hur stor del det tredje barnet ska kompenseras med, ska en likadelning ske mellan alla tre? Eller ska det tredje barnet få lite men inte en hel tredjedel? För det andra (2) måste ni bestämma vilket värde på stugan som ska användas för denna beräkning. Om gåvan hade behandlats som ett förskott på arv, är det som huvudregel gåvans värde vid mottagandet som används för beräkningen, men det går även i vissa undantagsfall att beakta eventuell värdestigning. Det står er ju fritt att själv bestämma detta, men då stugan idag har ett större värde än när den gavs, kanske man tycker att det är mer rättvist att dela på värdet idag än när den gavs, då gåvan i praktiken inte avräknas som förskott för någon i ert fall. Om ni väljer att utgå från dagens värde, tar ni också höjd för en eventuell framtida invändning om laglottskränkning som jag nämnde ovan, då utdelning av stugans nuvarande värde torde vara större än laglotten, beroende på hur mycket som finns i boet när den sista föräldern går bort.

Hur kan kompensationen ske?

Ett alternativ är, att om de två barnen vill att alla tre ska få lika mycket av stugans värde, kan man ju välja att dela värdet på stugan (värdet nu eller vid givandet, ni bestämmer som sagt) på tre, och att de två barnen helt enkelt betalar ut en tredjedel till det tredje barnet. Alternativt kan man erbjuda det tredje barnet att bli delägare till en tredjedel av fastigheten, genom att ge en tredjedel i gåva till det barnet. Det ställs vissa krav för att kunna ge bort en del av en fastighet som gåva, bland annat krävs det att detta dokumenteras skriftligt med ett gåvobrev som undertecknas av både givaren och mottagaren, och det måste då tydligt stå i gåvobrevet vilken fastighet och hur stor andel som avses och liknande. Bra är också om undertecknandet bevittnas av två vittnen som undertecknar handlingen, då Lantmäteriet kräver det för att kunna ge lagfart.

Ett annat alternativ är att de två barnen avstår en del av arvet från den sista levande föräldern, och låter det tredje barnet först få ut en tredjedel av sommarstugans värde (nu eller då), och sedan dela resterande kvarlåtenskap på tre. Denna lösning är ju praktisk, men fungerar egentligen bäst om den kvarlevande föräldern inte har skrivit ett testamente som föreskriver en annan delning än lika. Finns det ett testamente som förskriver annat än en tredjedelning, kan det bli svårt. Annars står det er barn fritt att komma överens om en delning av arvet så som ni vill. 

Ett tredje alternativ, om man inte vill kompensera med en likadelning på tre, att i stället ge det tredje barnet sin laglott ur stugan, alltså 1/6, genom att de andra två betalar, ger bort delägarskap i stugan, eller avstår den delen av arvet efter den sista föräldern. 

Sammanfattning och råd 

Som utgångspunkt gäller alltså att gåvan inte enligt lag måste avräknas på de två barnens lotter, men det kan aktualiseras en laglottskränkning för det tredje barnet, dels om det kan visas att gåvan givits med visst syfte att ordna med succession, dels om kvarlåtenskapen inte täcker laglotten. Huruvida så är fallet, kan jag tyvärr inte avgöra utan mer information. Annars finns det ingen skyldighet att kompensera för gåvan för de andra två barnen. Om de ändå vill göra det, står det dem fritt att avgöra med hur stor andel och utifrån vilket värde på stugan de anser lämpligt. Om man förslagsvis väljer att ge det tredje barnet en tredjedel, så alla får lika mycket, kan det göras antingen mot stugans värde vid givandet eller idag. Det bestämmer ni som sagt själv, och hur ni i praktiken vill göra det!

Önskar ni vidare hjälp med detta, kan våra jurister på vår juristbyrå eventuellt vara behjälplig med exempelvis vidare utredning kring laglotten, att upprätta gåvobrev eller liknande, eller ge er vidare vägledning i valet av kompensationsmetod och fördelning. Om ni önskar hjälp av dem, kan ni återkomma till mig så sätter jag er i kontakt med dem. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

I övrigt hoppas jag att ni fått någon vägledning i era frågor!

Bästa hälsningar,

Sara PedersenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”