Hur kan en fördelning bli av föräldrars underhållsskyldighet vid olika stora ekonomiska tillgångar?

2018-01-25 i Underhåll
FRÅGA
Om min man tjänar 4ggr mer än jag, och vi skiljer oss med två barn som vi har delad vårdnad för, har jag någon rätt till underhållsbidrag el dyl från honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsskyldigheten är något som regleras i 7 kap. föräldrabalken [FB] och det är den jag kommer utgå ifrån när jag ska besvara din fråga. Svaret på din fråga kommer bli annorlunda beroende på om du och din f.d make har tänkt att ha barnen halva tiden hos vardera förälder eller om enbart den ena föräldern ska ha barnen hos sig. Därför kommer jag gå igenom båda situationerna här nedan och till sist ge en kort sammanfattning och ett svar på din fråga.

Underhållsbidrag enligt 7 kap. föräldrabalken

Vid beräkning av underhållsbidrag utgår man dels från föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och dels utifrån barnets behov av underhåll [7 kap. 1 § FB]. Föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga baseras på deras nettoinkomst, boendekostnader och levnadskostnader. För att en förälder ens ska vara bidragsskyldig krävs det att föräldern antingen:

1.Har gemensam vårdnad över barnen, men inte varaktigt bor tillsammans med dem, eller, 2.Inte har gemensam vårdnad och inte bor varaktigt med barnen. [7 kap. 2 § FB]

I ditt fall har ni gemensam vårdnad vilket uppfyller ett av kraven i första punkten här ovan för att din f.d make ska vara underhållsskyldig. Det som avgör om din f.d make ska vara underhållsskyldig är i sådana fall om barnen ska bo varaktigt hos honom eller inte.

Vad innebär varaktigt bo?

Att varaktigt bo betyder att barnen bor halva tiden hos vardera förälder och rätten är väldigt hårda i bedömningen av vad som räknas som att varaktigt bo med barnen. Tidigare har man bedömt att 1/3 inte har setts som tillräckligt för att räknas som att varaktigt ha barnen hos sig. Med andra ord; det krävs minst halva tiden hos vardera förälder för att uppfylla kravet om varaktigt bo.

Om barnen ska bo hos din f.d make halva tiden kommer inte första punkten här ovan vara uppfylld eftersom han både kommer ha gemensam vårdnad och barnen varaktigt hos sig. Inte heller den andra punkten kommer vara uppfylld eftersom den förutsätter att ni inte har gemensam vårdnad. När ingen av dessa punkterna är uppfyllda blir inte din f.d make underhållsskyldig gentemot era gemensamma barn eftersom det redan räknas som att han uppfyller sin underhållsskyldighet genom att ha dem varannan vecka.

Kan man lösa det på något annat sätt ändå? Jo. En lösning är att din f.d make kan få betala underhållsbidrag till barnen även fast de bor hos honom halva tiden när hans ekonomiska inkomst är så pass mycket högre än din [7 kap. 6 § FB]. Som huvudregel vill lagen att barnen ska ha "lika ekonomisk standard" hos båda föräldrarna och när den ene föräldern har mer pengar, ska den anses betala mer underhållsbidrag.

Om du vill får du jättegärna kolla på detta rättsfallet som berör exakt samma situation där den ene föräldern har en hög inkomst och där barnen bor halva tiden hos båda föräldrarna [NJA 2013 s. 955].

Hur blir situationen om ni har gemensam vårdnad men barnen inte varaktigt bor hos den ena föräldern?

Annat blir situationen om det är så att ni har gemensam vårdnad men att barnen INTE ska bo hos vardera förälder halva tiden, utan mindre. Då är i sådana fall första punkten som jag nämnt ovan uppfylld och din f.d kommer vara tvungen att betala underhållsbidrag proportionerligt utefter sin ekonomiska förmåga och också utefter era barns behov av bidrag. Vad ett barn är i behov av brukar bedömas utefter om barnet har några egna inkomster och också utefter om barnet får något bidrag för något annat. Ju mer inkomster och ju mer bidrag, desto mindre underhållsbidrag är barnen i behov av.

Barnets behov baseras också på ålder, där en högre ålder resulterar i ett större behov av underhållsbidrag. Barnets behov av underhållsbidrag kan också vara högre när någon av föräldrarna har mycket mer pengar än den andra.

Sammanfattning och slutsats

Utefter den information jag fått av dig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag en bedömning att din f.d makes underhållsskyldighet kommer variera beroende på om ni väljer att ha barnen hos vardera föräldern halva tiden eller inte.

a)Om ni har gemensam vårdnad + barnen bor halva tiden hos vardera förälder = f.d make är inte underhållsskyldig. Däremot finns ett undantag som säger att en förälder som är mycket bättre ekonomiskt ställd än den andre, ska betala underhållsbidrag trots att denne har barnen halva tiden hos sig.

b)Om ni har gemensam vårdnad + barnen INTE bor halva tiden hos den ene föräldern = f.d make är underhållsskyldig enligt vad som står i första punkten högst upp i mitt svar. Underhållsskyldigheten baseras då på din f.d makes ekonomiska förmåga och era gemensamma barns behov av underhållsbidrag.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om du undrar något mer.

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1107)
2022-01-24 Kan man skriva avtal för att förhindra att jag blir försörjningsskyldig?
2022-01-22 Underhålllningsskyldighet vid studier på högskola?
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?

Alla besvarade frågor (98669)