Hur invänder jag mot utmätning med stöd av dödad förkommen handling?

Hej

Jag har haft ett banklån från 2001 där det är kvar att betala 60 000kr. (50% är förseningsränta) För ett 1 1/2 år sedan skickade inkassoföretaget in en ansökan för dödande av förekommen handling till Kronofogden. Anledningen är att banken som inkassoföretaget köpt skulden av inte längre hittar skuldebrevet.

Jag meddelade då kronofogden att jag invänder mig mot verkställande av skuld.

Fick svar från kronofogdemyndigheten:

Kronofogdemyndigheten tar upp ditt mail som en invändning mot sökt utmätning. Jag tolkar invändningen som att du menar att sökanden inte presenterat det förkomna skuldebrevet. Nästa steg för mig blir att beställa hem akten från inregistreringen, men jag kan redan nu se att de antecknat, att skuldebrevet dödades i beslut den 7 juli 2020.

Det är lätt att missförstå vad dödning av förkomna handlingar innebär. Beslutet innebär inte att själva skulden dödas. Bakgrunden är istället att vissa handlingar, t ex löpande skuldebrev, måste presenteras för att sökanden ska ha rätt att ansöka om utmätning. Om ett sådant skuldebrev förekommer, har innehavaren rätt att få skuldebrevet dödat och istället få ett beslut att visa för Kronofogdemyndigheten att skuldebrevet förekommit och inte längre gäller. De har alltså, trots att skuldebrevet förekommit, rätt till utmätning

Vill du formulera din invändning på annat sätt än det jag gjort ovan, ger jag dig möjlighet att senast den xx komplettera invändningen

Hur ska jag då istället formulera mig menar dem?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om dödande av bland annat skuldebrev finns i lagen om dödande av förkommen handling.

För att ha möjlighet att begära betalt med stöd av ett löpande skuldebrev krävs att borgenären kan visa upp skuldebrevet (13 § skuldebrevslagen). Om det kan antas att skuldebrevet förstörts eller kommit bort kan det efter ansökan dödas av den som förlorat handlingen (2-3 § lagen om dödande av förkommen handling). Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om de omständigheter som åberopas till stöd för att handlingen har förstörts eller kommit bort. Till ansökan ska fogas en kopia av handlingen eller sådana uppgifter om handlingens innehåll, som är nödvändiga för att den med säkerhet ska kunna identifieras (5 § första stycket). Har sökanden gjort sannolikt att handlingen förstörts eller kommit bort, ska det utfärdas ett föreläggande som snarast ska kungöras i Post- och inrikes tidningar. Föreläggandet ska innehålla en beskrivning av handlingen samt uppgift om att sökanden har gjort sannolikt att handlingen har förstörts eller kommit bort. I föreläggandet ska det finnas en uppmaning till den som kan inneha handlingen eller vet att den finns i behåll eller som i övrigt kan lämna upplysningar i ärendet, att anmäla detta senast en viss angiven dag (8 §). När tiden gått ut och det inte finns någon omständighet som visar eller ger skälig anledning att anta att handlingen finns i behåll, ska handlingen dödas genom beslut av myndigheten (9 § första stycket). Om en handling har dödats, får sökanden göra gällande den rätt som handlingen grundas på utan att handlingen behöver visas upp (11 §).

Som jag förstår det i ditt fall har handlingen genom beslut dödats den 7 juli 2020. Att skuldebrevet dödats innebär att den fysiska handlingen (skuldebrevet) förlorat sin rättsliga betydelse och det går inte att begära betalat av dig med stöd av den (om någon skulle hitta den eller inneha den). Dödandet av handlingen innebär även att den som förlorat handlingen får ett beslut som den kan använda för att göra sin rätt gällande, utan handlingen. Borgenären behöver således inte visa upp det fysiska skuldebrevet, då detta är försvunnet och dödat. För ett begära utmätning hade borgenären i vanliga fall varit tvungen att visa skuldebrevet för Kronofogdemyndigheten, i och med dödandet av handlingen är det tillräckligt att beslutet om dödande av handling visas upp. För din del innebär det att om du var betalningsskyldig enligt skuldebrevet är du betalningsskyldig även enligt beslutet om dödande av förkommen handling.

I ditt fall förstår jag inte exakt vad det är du invänder dig mot och varför. Jag förstår av det du skrivit i din fråga att du invänder dig mot verkställande av skuld. Om det är mot bakgrund av att sökanden inte visat upp skuldebrevet är skuldebrevet däremot ersatt med beslutet. De invändningar som kan ske är sådana som normalt sett kan ske (om man t.ex. anser att man redan betalt och kan bevisa att så skett). Någon annan invändning som är möjlig ser jag dessvärre inte. Ett skuldebrev är ett starkt bevismedel för att det finns en skuld. Att överklaga själva beslutet om dödande av den förkomna handlingen ska ske inom tre veckor från dagen för beslutet (25 §). I ditt fall är det således för sent att överklaga beslutet om dödande.

Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”