Hur gör vi med bodelningen när min make avlidit och särkullbarnen vill ha arv?

2019-03-09 i Bodelning
FRÅGA
HejMin man har avlidit. Vi har inte gemensamma barn. Han har två barn, alltså särkullbarn. Min man var pensioner och hade låg pension. Jag jobbar och jag försörjde hela hushållen. Vi har en bostadsrättslägenhet. Vi har bolån för den här lägenheten (928075kr). Vi har två bilar ( nya bilen 85.000 den gamla kan kosta 10000) den senast köpta bilen betalades av mig men bilen är skriven på honom eftersom han betalade mindre försäkring/skatt än jag. Vi har två gemensam sparkonto ( den ena har vi 203000 och den andra 31.200)och jag har två sparkonto där jag spara pengar till min pension ( den ena har jag 38800 och den andra har jag 125000). Jag har även en konto och där har jag3280kr. Jag har tre lån till två bank, 16883, 28000 och 10555kr. Jag har CSN lån 218.669kr. Jag har lånat pengar från min syster (96905) och från min mamma (14095kr). Det finns inte någon lånat al mellan min mamma eller min syster. Nu vill hans barn sina arv och de vill jag säljer lägenheten. Min fråga om jag har råd att köpa ut dem. Kan jah begära jämkning för mina pengar som jag sparar min pension. Vi har inte gjort en bouppteckning än. Hur ska jag göra? Har jag råd att köpa ut dem. (Min lönekonto har jag8000kr min har två motorcyklar som är trasiga och har en beställd renovering som kommer att kosta ca 20000-30000kr. Betalar ca 200kr till försäkringar, 7100kr hyra, till telefon ca 800kr. Begravningskostnader är 21000kr.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Inledningsvis vill jag börja med att beklaga att din make avlidit och den situation du befinner dig i. Jag kommer i det följande att förklara vad som gäller avseende arv och bodelning, samt avsluta med råd till dig. Min utgångspunkt är att det inte finns något testamente efter din make som fördelar kvarlåtenskapen utan att en fördelning ska ske enligt den legala arvsordningen.

Närmsta arvingar till en avliden är vederbörandes bröstarvingar. Bröstarvingarna är den avlidnes barn, vilka ärver lika delar efter sin förälder (2 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Om den avlidne är gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, och barnen erhåller ett efterarv den dagen efterlevande make avlider. Undantaget är om barnen är särkullbarn. Så är det i ditt fall, varför din makes barn har rätt att begära sitt arv redan nu. Som efterlevande make har du däremot alltid rätt att få egendom till så stort värde att den tillsammans med den egendom du erhöll vid bodelningen eller som utgör din enskilda egendom motsvarar fyra prisbasbelopp, enligt den s.k. basbeloppsregeln (jfr 3 kap. 1 § ÄB).

Vid dödsfall ska det först göras en bodelning

När ett äktenskap upplöses ska det göras en bodelning i vilken makarnas egendom fördelas dem emellan (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat om någon av makarna avlider (1 kap. 5 § ÄktB).

I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som till följd av t.ex. äktenskapsförord är enskild eller villkor/arv med föreskrift om att den ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom inte annat framgår av din fråga är min tolkning att all er egendom är giftorättsgods.

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Från makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder maken hade när dödsfallet inträffade (11 kap. 2 § första stycket ÄktB). Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts ska läggas samman och sedan fördelas mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Ungefärlig bodelning i ert fall

I ert fall saknas det en del uppgifter (t.ex. om din make hade några andra skulder eller egna tillgångar i form av bankmedel), likväl saknas värdet av er bostadsrätt, motorcyklarna, möbler m.m.. Du har uppgett att ni har lån om 928.075kr för bostadsrätten, och jag kommer i mitt exempel att för enkelhets skull utgå från ett värde om 1 miljon kronor. Summan är således sannolikt inte den korrekta och kan komma att justeras i den bodelningen som sker. Det finns även en del poster det kan argumenteras kring, vilket kommer att kommenteras efter bodelningen. För allt som är gemensamt ägt räknar jag med att ni äger hälften var.

Tillgångar för dig:

Bostadsrätt - 1.000.000kr/2 = 500.000kr
Bil 10.000kr
Gemensamt sparkonto - 203.000kr = 101.500kr/var
Gemensamt sparkonto - 31.200kr = 15.600kr/var
Ditt sparkonto - 38.800kr
Ditt sparkonto - 125.000kr
Ditt konto - 3.280kr
Ditt lönekonto - 8.000kr

Totala tillgångar för dig = 802.180kr

Skulder för dig:

Banklån - 16.883kr
Banklån - 28.000kr
Banklån - 10.555kr
CSN-lån - 218.669kr
Lån från syster - 96.905kr
Lån från mamma - 14.095kr
Bostadsrätt skuld - 464.037kr

Totala skulder för dig = 849.144kr

Då dina skulder är större än dina tillgångar går du in i bodelningen med 0 kr giftorättsgods.

Tillgångar för din make:

Bostadsrätt - 1.000.000kr/2 = 500.000kr
Bil – 85.000 kr
Gemensamt sparkonto - 203.000kr = 101.500kr/var
Gemensamt sparkonto - 31.200kr = 15.600kr/var

Totala tillgångar för din make: 702.100kr

Skulder för din make:

Bostadsrätt skuld - 464.037kr
Begravningskostnader – 21.000kr

Totala skulder för din make = 485.037kr

Giftorättsgodset för din make efter skuldtäckning = 217.063kr

Sammanläggning av era andelar efter skuldtäckning = 0 kr + 217.063kr = 217.063kr

Likadelning mellan er = 108.531kr

Basbeloppsregeln innebär att du oavsett har rätt till fyra prisbasbelopp (=186.000kr). Eftersom du efter bodelning ovan får 108.531kr saknas det 77.469kr, vilka kommer tas i kvarlåtenskapen efter din make. I ett sådant fall blir kvarlåtenskap efter din make, för hans barn att dela på, 31.062 kr.

Poster som är oklara och öppna för argumentation

-Dina studieskulder (CSN) är en post som är öppna för argumentation. Det innebär inte per automatik att studieskulder inte ska räknas av, men det går att argumentera för det. Det kan argumenteras för att studieskulder är en investering eftersom de ska räknas av i takt med framtida förvärvsinkomst. Å andra sidan kan det argumenteras för att det ska räknas av eftersom det är du som förvärvsarbetat och försörjt er under flera år.

-Det saknas ett värde för bostadsrätten varför siffrorna kan ändras mycket både upp och ner. Jag har ovan endast utgått från ett värde om 1 miljon kronor, för enkelhetens skull.

-Det saknas värde för motorcyklarna du nämner.

-Det saknas värde för era möbler och annat giftorättsgods.

Sammanfattning och råd

I det ovanstående har jag gjort en ungefärlig bodelning för att åskådliggöra hur en fördelning kan ske. Den är dock i mångt och mycket beroende av värdet på bostadsrätten, om dina studielån ska räknas av och om det finns några andra tillgångar kvar. Som synes av bodelningen ovan är summan du kan bli tvungen att betala hans barn ganska låg. Däremot kommer slutsiffran att förändras mycket utifrån att flera poster är oklara och/eller saknas.

En bodelning efter ett långt äktenskap kan bli komplicerad, dels för att det ofta finns stora tillgångar som ska fördelas, dels för att det ofta finns efterlevande med olika intressen. Så är det i ditt fall, jag utgår från att du vill bo kvar i bostadsrätten och behålla så mycket som möjligt, samtidigt som jag gissar att särkullbarnen vill ha ut så mycket som möjligt i arv.

Jag rekommenderar dig att du anlitar en jurist vid Lawlines juristbyrå för vidare hjälp. En av våra jurister kan gå igenom alla siffror och hjälpa dig att upprätta ett förslag till bodelning. Om du anlitar en av våra jurister kommer juristen att bevaka dina intressen och även företräda dig om det blir tvistigt i förhållande till särkullbarnen. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2270)
2019-08-22 Var kan jag vända mig för att ansöka om tvångsförsäljning?
2019-08-19 Ska eget pensionssparande och enskild firma delas lika?
2019-08-18 Vad händer med lägenheten nu när vi ska skilja oss?
2019-08-13 Skilsmässoansökan styr egendomens värde i bodelningen

Alla besvarade frågor (72172)