FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 17/04/2020

Hur gör vi för att säga upp den som varit föräldraledig vid återgång till arbetet?

Hej,

En anställd har varit föräldraledig i 2 år och 8 månader då hon har fått 2 barn i följd och nu vill hon komma tillbaka till sin anställning. Hon har 2 månaders uppsägningstid och är ansluten till facket. Företaget har inget kollektivavtal.

För det första hennes post finns inte längre i företaget och för det andra har vi arbetsbrist pga rådande coronavirus. Vi har nuförtiden stängd verksamheten och de anställda som finns kvar jobbar 30% hemifrån i enlighet med korttidsarbete och stöd från regeringen.

Följaktligen måste vi säga upp henne, vad är det som gäller? Har hon rätt till några semesterdagar och hur räknar man på dessa? Något annat som är viktigt att ta i beaktning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När en anställds föräldraledighet upphör har vederbörande rätt att gå tillbaka till samma tjänst, eller om det inte är möjligt, en tjänst med likvärdiga arbetsuppgifter som är förenligt med anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Arbetsgivare får inte missgynna arbetstagare och t.ex. en sämre tjänst, lägre lön eller sämre arbetsvillkor av skäl som har samband med föräldraledigheten (15-16 § föräldraledighetslagen). Som din fråga kan tolkas har inte borttagandet av den föräldralediges tjänst varit på grund av att hon varit föräldraledig, utan av ekonomiska skäl. En sådan omstrukturering ligger inom arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.

Arbetsledningsrätten med eventuella omstruktureringar kan innebära att det uppstår arbetsbrist vilket kan kräva att personal sägs upp. För att säga upp personal krävs att det finns saklig grund (7 § första stycket LAS). Arbetsbrist utgör saklig grund, däremot krävs det först att arbetsgivaren undersöker om det är möjligt att bereda arbetstagaren annat arbete hos sig (7 § andra stycket LAS). I ert fall måste ni således innan arbetstagaren sägs upp kontrollera om hon kan omplaceras till annat arbete inom företaget. Ni måste inte skapa en ny tjänst, men ni ska undersöka om möjligheten finns.

Vid uppsägning finns det även en turordning som ska följas, vilken brukar benämnas "sist in, först ut". Turordningsreglerna innebär att den med längst arbetstid i företaget har förtur att få stanna kvar, medan den med kortast tid är den som ska sägas upp. Om en arbetstagare endast kan beredas fortsatt arbete efter omplacering krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för arbetet. En arbetsgivare med högst tio arbetstagare får undanta två s.k. "nyckelpersoner" från turordningslistan, som inte behövs sägas upp, trots att deras anställningstid i företaget är kortare (22 § LAS). I ert fall måste ni således göra upp en turordningslista vid uppsägning; finns det de som har kortare anställningstid än den som varit föräldraledig ska dessa sägas upp. Det förutsätter då att den som sägs upp gör samma arbete som den föräldraledige som har längre anställningstid, eller att den föräldraledige har tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Hur det ser ut i ert företaget vet jag dessvärre inte, det kan ju vara så att de som är kvar i företaget har helt andra uppgifter som den föräldraledige inte är kvalificerad för och att det finns en rätt att säga upp henne.

Om det är aktuellt att säga upp den föräldraledige har hon rätt till semesterlön för intjänade semesterdagar. Det innefattar dels om hon arbetat in semesterdagar sedan innan hon gick på föräldraledighet, dels semesterdagar som intjänats under föräldraledigheten. Frånvaro enligt föräldraledighetslagen är semesterlönegrundande till viss del. Det finns dock en begränsning i att maximalt 120 dagars frånvaro under intjänandeåret är semesterlönegrundande (180 dagar för ensamstående föräldrar). 120 dagar innebär att den föräldraledige tjänar in nio betalda semesterdagar under föräldraledigheten om vederbörande har 25 semesterdagar per år (jfr 8 § och 17 a § föräldraledighetslagen).

I ert fall kan jag tyvärr inte göra någon bedömning av om det finns saklig grund för uppsägningen. Redogörelsen enligt ovan visar dock på vilken bedömning ni måste göra och att det kan finnas tillfällen då någon annan måste sägas upp innan den föräldraledige. Jag kan inte heller göra någon beräkning av hur många semesterdagar den föräldraledige har rätt till, däremot har hon tjänat in semesterdagar till viss del under sin föräldraledighet.

Min rekommendation för att allt ska bli korrekt är att ni anlitar en jurist som går igenom anställningsavtal m.m. för att dels säkerställa att uppsägningen sker korrekt, dels att uträkningen av semesterdagar blir riktig. Om ni är intresserade av hjälp med detta av en av våra jurister har vi god erfarenhet inom området. För ett kostnadsförslag och vidare kontakt nås jag på dennis.lavesson@lawline.se. Vi erbjuder möten dels per telefon och e-post, dels även över Skype.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?