Hur gör man som privat markägare för bedriva parkeringsövervakning?

2021-04-26 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej,Vi är en vägförening som tillsammans med markägare förvaltar en väg.Vi har problem med felparkerade bilar och vi önskar utfärda kontrollavgift.Varken Länsstyrelsen eller Polismyndigheten kan dock svara på om man behöver söka tillstånd och vart man i sådant fall gör detta, eller vilket belopp man kan sätta.Hur går vi vidare?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att utfärda kontrollavgifter på privat mark får man söka ledning i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Det anges i LKOP 1 § att det är markägaren som under de förutsättningar som anges i LKOP får ta ut en kontrollavgift om fordon parkeras inom ett upplåtet område för parkering i strid mot förbud eller villkor som markägaren beslutat om. Något krav på tillstånd gäller således inte, utan markägaren i ert fall kan fritt anslå de villkor/förbud ni vill ha och själv övervaka att dessa efterlevs och införskaffa utrustning såsom handdator, skrivare, rullar m.m. efter eget huvud.

Det ni bör tänka på är dock att kontrollavgifter bara får tas ut om villkoren/förbuden tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen, och skyltningen ska utföras med vägmärken (dvs. tavlor och stolpar i metall, likt de som gäller för parkering på allmänna vägar och platser). Markägaren måste enligt fast praxis utforma villkoren/förbuden så att de inte rimligen kan missförstås (se bl.a. rättsfallet RH 2016:23).

Beloppsmässigt anges en begränsning i LKOP 4 §. Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen enligt lagen om felparkeringsavgift. Av förordningen om felparkeringsavgift som bygger vidare på denna lag anges i 2a § att kommunen får fastställa beloppet till lägst 75 och högst 1300 kronor. Det är alltså även dessa minimi- och maximigränser som gäller enligt LKOP.

Om felparkeringsavgiften i kommunen har fastställts till olika belopp för olika delar av kommunen eller för olika slags överträdelser får kontrollavgiften inte vara högre än det aktuella slaget av felparkering i den del av kommunen där den olovliga parkeringen ägt rum, dvs. i det här fallet den del av kommunen där markägaren (och ni) förvaltar vägen. Detta följer också av LKOP 4 § andra stycket. I praktiken betyder detta att om kommunen t.ex. fastställt att felparkeringsavgiften för parkering på ett p-förbud är 500 kronor får ni ta ut detta belopp som högst om ni också väljer att sätta upp ett p-förbud. Om kommunen t.ex. bestämt att avgiften är 300 kronor för att parkera utan att betala p-avgift/visa p-skiva eller liknande får markägaren ta ut maximalt detta belopp om ni anslår motsvarande villkor på er privata mark. Hör av er till er kommun för information om detta, eller besök kommunens hemsida där information om parkeringsövervakningen med beloppsgränser m.m. brukar finnas angiven.

Som sagt kan markägaren välja att övervaka marken helt själv. Ni kan dock överlåta rätten att övervaka platsen till en utomstående entreprenör (vilket ofta sker på privat mark). Det följer av LKOP 2 § andra stycket där det anges att bestämmelserna i LKOP om markägare också gäller den som på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering eller att förbjuda parkering inom området.

Enligt LKOP 12 § gäller vidare att markägaren ansvarar för att den som övervakar efterlevnaden av förbud eller villkor som avses i LKOP ska ha lämplig utbildning för ändamålet. I praktiken innebär dock detta inte något krav på någon formell, särskilt föreskriven utbildning (även om anlitande av ett utbildnings- eller bevakningsföretag för en snabbkurs i parkeringsövervakning starkt rekommenderas), utan det kan räcka med en kort handledning av den som är tänkt att arbeta som "parkeringsvakt" på privat mark.

Ni bör tänka på att befogenheten enligt LKOP alltså bara gäller inom det privatägda område där er väg är belägen. Utanför detta område kan det röra sig om kommunens mark dvs. allmän mark, och där har enbart poliser och kommunalt förordnade parkeringsvakter med särskild utbildning rätt att arbeta och utfärda s.k. parkeringsanmärkningar enligt lagen om felparkeringsavgift 5 §.

Hoppas dessa råd varit till hjälp för era planer på parkeringsövervakning!

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (486)
2021-09-30 Hur bestäms en parkeringsbots storlek?
2021-09-30 Om parkeringsbot har angett fel adress?
2021-09-27 Är det förbjudet att stå i/för nära en T-korsning även där de korsande/anslutande vägarna är enkelriktade?
2021-09-26 Vad är maxbeloppet på en felparkeringsavgift?

Alla besvarade frågor (96482)