Hur gör jag om en operatör tecknat ett företagsabonnemang mot min vilja?

2019-01-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Stort lurendrej av telefon försäljare. Har ett litet företag HB antikaffär med litet öppethållande Max 7 Tim i veckan. Ringde upp mig -och när samtalet var avslutat hade också ett abbonemang tillkommit, helt ovetande om detta. Alltså mitt tidigare abbonm med Telia överförts till deras, enl brev som kom strax därefter. Företaget var otroligt svåra att nå. Skickade ett rek brev och ville ha en förklaring. Jo, jag hade tecknat ett digitalt avtal enligt dem. På 2 frågor hade jag svarat JA. De sa att Distansavtal är tillåtet fr.o.m. höst-18.Nu hör det till saken att mobiltelefon som det gäller är privatabbonemang och används naturligt mest till egna angelägenheter- dock emellanåt även för kundkontakter.( 90% priv- 10% kund). Vad jag förstår måste avtalet idag tecknas skriftligt av köparen. Således är avtalet ogiltigt.a) bluffade till sig ett s.k avtal. Ett avtal kom med posten med simkort- inga datum ,ej heller namnteckning. De verkar inte ge sig - hur göra. Ingen når mig på mitt ordinarie telnr - allt är ikullslaget.Min sista utväg skulle vara att köpa mig ur detta - dyrt att betala för ett 3 årsavtal . Det känns fel om de ska gå skadeslösa- och ännu mer fel att acceptera ett lura avtal, som de fakturerar med sina idéer.Alt att gå till polisen finns också i mina alternativ.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DistansavtL) finns sedan den 1 september 2018 särskilda regler för telefonförsäljning. Reglerna innebär att om en näringsidkare kontaktar en konsument per telefon i syfte att ingå ett distansavtal ska konsumenten i början av samtalet informeras om näringsidkarens identitet, syftet med samtalet och namnet på den person som är i kontakt med konsumenten och vederbörandes relation till näringsidkaren. Om ett avtal ska ingås med anledning av samtalet ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud. Om avtalet inte ingåtts enligt reglerna är avtalet ogiltigt och konsumenten inte skyldig att betala för några varor eller tjänster (2 kap. 3 a § DistansavtL).

Även för det fall att en konsument ingått avtal på distans kan vederbörande utnyttja sin ångerrätt om fjorton dagar (2 kap. 10 § DistansavL). Vid avtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås (2 kap. 12 § första stycket DistansavtL). Ångerfristen börjar aldrig löpa förrän konsumenten fått information om ångerrätten av näringsidkaren och kan utsträckas i upp till ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om informationen getts på korrekt sätt (2 kap. 12 § fjärde stycket DistansavtL).

I ditt fall blir avgörande om du handlat i egenskap av konsument eller inte

Som synes av framställningen inledningsvis är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler bara tillämplig för det fall att du handlat i egenskap av konsument. Lagen, innefattande ångerrätten och skriftlighetskravet vid telefonförsäljning, gäller inte om du handlat som företagare.

Om en operatör anser att du som privatperson har ingått ett företagsavtal kan du ändå under vissa omständigheter betraktas som konsument. Definitionen av en konsument är enligt lag "en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet". Om du främst använder ett abonnemang privat kan du därför i vissa fall ses som konsument även om operatören menar att du ingått ett företagsabonnemang. Det är operatören som har bevisbördan och ska bevisa att du ingått ett företagsabonnemang.

Allmänna reklamationsnämnden har prövat flera fall som liknar ditt

Det är möjligt att få ett fall prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om du är konsument. Nämnden har prövat flera fall som påminner om ditt, i vilka konsumenten fått rätt. Som exempel kan nämns ARN 2017-04283 vari en konsument påstod att han blivit uppringd av en återförsäljare som ville förlänga hans befintliga abonnemang och ge honom gratis hårdvaror på grund av att han varit en trogen kund. Det visade sig senare att hårdvarorna var knutna till flera företagsabonnemang. Konsumenten menade att han inte hade haft någon vilja att teckna nya avtal, speciellt inte några företagsabonnemang. ARN ansåg att ljudinspelningarna gav stöd för konsumentens påstående, nämligen att det inte fanns någon vilja från konsumentens sida att teckna företagsavtal. ARN menade att avtalen därför var ogiltiga och att konsumenten skulle få tillbaka det han redan betalt och lämna tillbaka de varor som han mottagit.

I ARN 2016-08944 tecknade en konsument avtal med en operatör om abonnemang. Någon månad senare upptäckte konsumenten att hon hade fått företagsabonnemang trots att mobiltelefonerna var avsedda att användas för privat bruk. Konsumenten begärde därför att få frånträda samtliga avtal med operatören. Operatören motsatte sig kravet och hävdade att det framgick av orderbekräftelsen att konsumenten ingått avtal om företagsabonnemang. Nämnden konstaterade att det är operatören som påstår att avtalet är ett företagsavtal och det är således operatören som ska bevisa detta påstående. Nämnden lyssnade på ljudfilen som getts in i ärendet och ansåg att det inte var tydligt att konsumenten ingått avtalet i egenskap av företagare. Konsumenten uppgav till exempel klart och tydligt att hon inte ville ha räkningarna till företagets adress utan till sin hemadress. En annan omständighet som talade för att det var ett privatabonnemang var att de abonnemang som övergick till företagsabonnemang även tidigare var privata. Vid en samlad bedömning fann nämnden att det var bevisat att konsumenten ingått avtalet i egenskap av privatperson. Det framgick inte av utredningen att operatören gett konsumenten information om ångerrätten. Därmed förlängdes denna och konsumentens begäran att få ångra avtalet hade skett i rätt tid.

I ARN 2012-01334 hade en person ingått ett avtal per telefon och operatören hävdade att det var ett avtal om företagsabonnemang och nekade därför personen rätt att ångra avtalet. Frågan var om personen ingått avtalet som konsument eller som företagare. Personen i fallet hävdade att telefonen var hans privata medan operatören anförde att det faktum att abonnemanget tidigare hade varit ett privat sådant inte uteslöt att det kunde ändras till ett företagsabonnemang. Operatören bifogade också en skärmdump från Upplysningscentralen som visade att kunden var företagare.

ARN uttalade att för att betraktas som konsument måste två krav vara uppfyllda. För det första ska man vara "en fysisk person" (till skillnad från juridisk person). ARN yttrade att personen i ärendet fått brev av operatören i sitt namn och att det därmed var personen, och inte någon juridisk person, som ingått avtalet med operatören. För att betraktas som konsument krävs, för det andra, att personen har ingått avtalet med operatören "huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet". Vid denna bedömning tog ARN särskild hänsyn till att personen i fråga var 75 år gammal, att hans tidigare abonnemang alltid hade varit ett privatabonnemang samt att telefonen fanns i hans bostad.

Frågan var då om det faktum att personen var lantbrukare (och i den egenskapen drev jordbruksnäring och möjligen då och då ringde samtal med koppling till denna) hade någon betydelse för bedömningen om personen ingått avtalet som konsument? ARN bedömde att det inte hade visats att telefonabonnemanget hade använts i någon nämnvärd omfattning i näringsverksamheten och att avtalet därför hade ingåtts "huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet". Kraven för att anses vara konsument ansågs därför vara uppfyllda. Eftersom personen inte fått någon information om sin ångerrätt hade ångerfristen inte gått ut och vederbörande hade rätt att frånträda avtalet med hänvisning till ångerrätten.

Sammanfattning och råd

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns det sedan den 1 september 2018 ett krav om skriftligt godkännande vid telefonförsäljning till konsument. Även om sådant avtal godkänts har man som konsument en ångerrätt om fjorton dagar. Har man inte informerats om ångerrätten kan den utsträckas i upp till ett år. Avgörande i ditt fall blir huruvida du ska räknas som konsument eller näringsidkare vid ingående av avtalet. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har prövat flera fall som har likheter med ditt. Utifrån de fallen kan det argumenteras för att du ska ses som konsument och inte näringsidkare. Om du räknas som konsument är avtalet ogiltigt om du inte bekräftat det skriftligt. Har du bekräftat det skriftligt har du ändå en ångerrätt.

Om du anser att du fått ett företagsabonnemang mot din vilja eller utan att du erbjudits ångerrätt är min rekommendation att du skickar ett brev till operatören och påtalar det. Meddela att du vill ångra avtalet eller att du anser att det är ogiltigt (enligt resonemang ovan) samt att du bestrider eventuell faktura du fått från företaget. Spara en kopia på brevet. Om operatören anser att du inte har rätt att avsluta avtalet bör du kräva att få ut ljudinspelningen av avtalet eller en kopia av avtalet om du ingått det skriftligen. Om företaget inte låter dig avsluta avtalet kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden, anmälan kan ske via nämndens hemsida. Det är viktigt att du påpekar att du använder abonnemanget som konsument (då nämnden inte prövat tvister mellan näringsidkare). Tyvärr är beslut från ARN inte bindande utan rena rekommendationer. Om operatören är seriös kommer den dock att följa ARN:s beslut.

Det som kan ske om du bestrider en faktura är att operatören vänder sig till domstol för att få betalt av dig. Om en faktura skickas till inkasso måste du även i det skedet bestrida. Blir det en domstolsförhandling är det upp till din motpart att visa att du ingått avtalet som företagare och inte konsument.

Om du inte når framgång i din kontakt med företaget, alternativt om du blir stämd till domstol för betalning rekommenderar jag att du anlitar en av de professionella jurister som arbetar på Lawlines juristbyrå. Juristen kan företräda dig i en sådan tvist. Det är även möjligt att låta en av våra jurister sköta kontakten med din motpart när du bestrider ärendet eller att juristen tittar igenom eventuell bevisning mot dig (ljudinspelning och avtal) för att sedan ge dig vidare rådgivning. Vill du ha kontakt med vår juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (727)
2019-05-20 Kan jag som näringsidkare ångra ingånget avtal med telefonförsäljare?
2019-05-07 Vad ska man göra när man beställt en tjänst av en privatperson som blivit fyra månader försenad?
2019-05-03 Jag vill säga upp en tjänst men kan inte språket - vem kan hjälpa mig?
2019-04-30 Kreditköp med återtagandeförbehåll

Alla besvarade frågor (69196)