Hur gör jag anspråk på ett arv?

Hej! 2022 fick jag reda på att jag hade en annan pappa. Min "tidigare pappa" dog 1974. Jag fick reda på det på 2 sätt. Dels att jag hittade en kusin via DNA släktforskning, samt via hörsägen från personer som trädde fram och berättade. Jag tog kontakt och mycket riktigt erkände min far direkt att han var min pappa. Han sa att han lovade min mamma att inte ta kontakt med mig. Min mamma hade ett förhållande med honom innan hon skiljde sig från min juridiska pappa. jag konfronterade även min mamma och efter ett tag så erkände även hon. Jag fick även en ny halvbror som heller inte visste något, på samma sätt som mina andra halvsyskon. I juli 2023 så gick min pappa bort. Nu vill jag veta hur jag ska göra med anspråk på arv. Jag och min halvbror var båda på begravningen, och han behandlar mig som hans bror och ger inga tecken på att han vill undanhålla min arvsrätt. Vi städade båda ur hans lägenhet och gick igenom det som var värt något. De mesta lösöre som var värt något ska han lagra hemma hos honom. Exempelvis kameror som han hade mycket av. Han har också påtalat att jag ska få ta del av pengar och de tillgångar som fanns på konton osv. Jag har ju velat hålla en låg profil för att inte signalera att jag är girig och bara ta del av arvet. Samtidigt så vill jag ju försäkra mig om att jag har rätt till arvet. Som det är nu så förlitar jag mig helt på att han skickar över pengarna när arvsskiftet sker och han får pengarna. Hur tycker ni att jag ska göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att din fråga handlar om hur processen ser ut för att du ska få ta del av arvet från din pappa.

Dessa frågor regleras i Ärvdabalken (hädanefter ÄB).

Rätt till arv

Inledningsvis kan konstateras att du som barn till en avliden betraktas som en legal arvinge i den första arvsklassen, ÄB 2 kap. 1 §. Samma paragraf stadgar att arvlåtarens barn tager lika lott, dvs. har rätt till lika stora delar av arvet. Med legal arvinge avses någon som enligt lag har arvsrätt. Vidare är det inte möjligt för en förälder att göra barn arvlösa genom exempelvis testamente, som barn har man alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten, ÄB 7 kap. 1 §.

Dödsboet och dess förvaltning

När arvlåtaren avlidit övergår skötseln av alla den avlidnes ekonomiska angelägenheter till en självständig juridisk person, den avlidnes dödsbo. Dödsboet företräds av delägarna och syftet är att förvalta den avlidens tillgångar till dess att boet utretts och skiftats, ÄB 18 kap. 1 §. De som har rätt till arv betraktas som dödsbodelägare.

Dödsboförvaltningen innebär bland annat att kartlägga skulder och tillgångar, avsluta ingångna avtal och, under tiden för boets avveckling, ombesörja löpande kostnader såsom hyra, telefon och räntor. Dödsboförvaltningen ska sammanfattningsvis vara inriktad på utredning och avveckling av den avlidnes åtaganden.

Bouppteckning

När kartläggningen av den avlidnes tillgångar och skulder är klart ska en bouppteckning upprättas, senast inom tre månader från dödsfallet, 20 kap. 1 § ÄB. I bouppteckningen ska den avlidnes tillgångar och skulder tas såsom de var vid dödsfallet. Tillgångar ska tas upp till sitt värde och skulderna till sitt belopp, 20 kap. 4 § ÄB.

Dödsbodelägare som har den avlidnes egendom i sin vård ska kalla till sammanträde för förrättande av bouppteckning, 20 kap. 2 § ÄB. Samtliga dödsbodelägare ska kallas till sammanträdet. Vilka uppgifter som bouppteckningen ska innehålla framgår av 20 kap. 3 § ÄB. Senast en månad efter bouppteckningen upprättats, det vill säga fyra månader efter dödsfallet, ska den inges för registrering till Skatteverket, 20 kap. 8 § ÄB.

Det händer att det efter bouppteckning framkommer uppgifter som är av relevans för bouppteckningen, exempelvis nya tillgångar eller nya uppgifter om vilka som ingår i delägarkretsen, då ska en tilläggsbouppteckning göras enligt 20 kap. 10 § ÄB.

Kortfattat följer efter bouppteckningen betalning av dödsboets skulder och avskiljande av annans egendom innan det är dags för arvsskifte.

Preskriptionstid

Reglerna om preskription av arvsrätten ges i ÄB 16 kap. Huvudregeln är att den som vill göra sin rätt till arv gällande ska göra det inom tio år från dödsfallet, 16 kap. 4 §. Tio år anses emellertid vara en lång tid varför det finns undantag för de fall när man inte vet var en känd arvinge har sin postadress, då förkortas preskriptionstiden till fem år, 16 kap. 1 § ÄB. Även i de fall när man inte vet vem arvingen är förkortas preskriptionstiden till fem år från det att Skatteverket kungör arvfallet, 16 kap. 2 § ÄB. Undandrar sig en arvinge att ge tillkänna huruvida han eller hon vill göra anspråk på arv eller rätt till testamente, får Skatteverket förelägga denne att göra sin gällande inom sex månader från det att föreläggandet delgavs denne, 16 kap. 5 § ÄB. Detta är alltså ett ytterligare undantag.

Sammanfattning

Jag har ovan redogjort kort för hur processen med ett arv går till efter ett dödsfall. Av din fråga framgår det att du och din bror åtminstone har börjat städa ur hemmet och gå igenom lösöre. Det framgår däremot inte hur långt gångna ni är i den juridiska processen. Baserat på att dödsfallet var i Juli 2023 borde det vid nuvarande tidpunkt åtminstone finnas en bouppteckning, se ovan angående tre månader från dödsfallet. Tillåts jag utgå från att en bouppteckning har upprättats är mitt råd till dig att anmäla dig till den, för att göra anspråk på arvet. Eftersom du tycks vara känd som arvinge borde du dock redan vara kallad till sammanträdet för bouppteckning. Är bouppteckningen redan färdig finns, som ovan redovisats, möjlighet att upprätta en tilläggsbouppteckning.

Ovan har jag emellertid utgått från att den avlidne är fastställd som din far. Om faderskapet inte finns fastställt, och du vill göra anspråk på arvet, kan faderskapet fastställas genom att du väcker talan mot den avlidnes arvingar, det vill säga dina syskon, enligt reglerna i föräldrabalken. Är faderskapet inte fastställt och du inte vill fastställa det, har du inte heller någon juridisk rätt till arvet från din pappa.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Aksel DelfinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000