Hur går det till när en tvist drivs vidare till tingsrätt?

2020-12-20 i Domstol
FRÅGA
Hej, jag har hamnat i en twist med ett företag och undrar hur det går till när det det drivs vidare till tingsrätt. Summan är på ca 40.000 Får båda mötas i rätten eller beslutar tingsrätten oftast små belopp själva Tack för svar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När två privata rättssubjekt, dvs fysiska personer eller juridiska personer (företag), tvistar, aktualiseras civilprocessen. Detta förfarande regleras i rättegångsbalken (RB) och där främst i 42 och 43 kap. När ett företag och en privatperson tvistar om pengar, är det tillåtet med förlikning om saken under hela processen. Detta innebär att det är tillåtet att parterna själva kommer överens hur de ska lösa tvisten utan att domstolen är med och avgör saken. En av domstolens uppgifter i civilprocessen är till och med att verka för att parterna förlikas, eftersom det är snabbast, billigast och enklast för alla inblandade (42 kap. 17 § RB).

Mål där tvisten rör mindre belopp

Vid mål där beloppet parterna tvistar om inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, dvs 23 650 kr (2020), kan målet handläggas som ett förenklat tvistemål (1 kap. 3d § RB). Storleken på det yrkade beloppet är avgörande för om det ska handläggas som ett förenklat tvistemål. Dessa mål är tänkta att vara lite mer informella och enkla för att dra ner kostnaderna vid mål om mindre värden, t.ex. är det inte tänkt att det ska behövas ett juridiskt ombud. Då beloppet du och företaget tvistar om överstiger 23 650 kr kommer ert mål att handläggas som ett vanligt tvistemål om ni tar det vidare till domstol. Nedan kommer jag beskriva hur förfarandet för ett sådant mål går till i domstol.

Förfarandet i tingsrätten

För att en tvist ska tas upp i domstol måste en av parterna skriftligen ansöka om stämning hos tingsrätten (42 kap. 1 § RB). I ansökan ska det bl.a. anges vad man kräver av motparten och vad kravet grundar sig på. När ansökan kommer in till tingsrätten, kontrollerar de att den uppfyller alla krav som lagen föreskriver. Om den inte uppfyller kraven, kommer domstolen kontakta den ansökande parten och be dem komplettera (42 kap. 2-4 §§ RB). Om ansökan istället är fullständig, kommer tingsrätten utfärda stämning genom att be motparten (svaranden) svara på stämningsansökan genom ett svaromål (42 kap. 5 och 7 §§ RB)

Om svaranden i sitt svaromål går med på det som begärs i stämningsansökan kan det vara möjligt för tingsrätten att döma utan huvudförhandling. Om svaranden bestrider, dvs inte går med på det som begärs i stämningsansökan, kommer tingsrätten att gå vidare med förberedelsen som oftast sker genom ett muntligt sammanträde inför rätten (42 kap. 9 § RB). Detta kan jämföras lite som en uppvärmning inför en ev. huvudförhandling. Syftet med förberedelsen är nämligen att göra det klart vad man tvistar om och hur parterna ställer sig till det för att förfarandet ska bli så snabbt och smidigt som möjligt (42 kap. 6 § RB).

När sammanträdet har hållits, är förberedelsen avslutad. Om inte parterna har kommit överens än, är det dags för huvudförhandling.

Avgörande utan huvudförhandling

Huvudregeln är att att mål ska avgöras efter huvudförhandling (42 kap. 18 § RB), vilket innebär att tingsrätten bara i vissa fall kan besluta i mål utan att hålla någon förhandling mellan parterna. Ett sådant undantag är som ovan nämnt om en part gått med på det som begärts i stämningsansökan. Ett annat undantag skulle kunna vara om huvudförhandlingen inte behövs med hänsyn till utredningen i målet och inte heller begärs av någon av parterna. Parterna får då möjlighet att skriftligen slutföra sin talan till domstolen. Om det finns med muntlig bevisning i målet, såsom förhör med vittnen, blir detta undantag sällan aktuellt och en huvudförhandling måste då hållas.

Avgörande med huvudförhandling

Om parterna inte längst vägen har kommit överens, behövs det en huvudförhandling där domstolen ska avgöra hur tvisten ska lösas. Under huvudförhandlingen får parterna framföra sin ståndpunkt i tvisten, lägga fram sin bevisning; däribland vittnesförhör, samt slutföra sin talan. Tingsrätten kommer sedan att avgöra tvisten genom en dom.

Sammanfattning

För att besvara din fråga kommer er tvist att behandlas inom ramen för ett vanligt tvistemål om ni väljer att ta det till domstol. Om ni inte löser tvisten själva, kommer tingsrätten att avgöra frågan i en huvudförhandling. Om det är så att bevisningen enbart är skriftlig samt att varken du eller företaget vill ha en huvudförhandling, finns det möjlighet för tingsrätten att döma utan huvudförhandling. Vill du läsa mer om hur det går till i domstolen kan du läsa mer på domstolens egna hemsida.

Det kan vara en god idé att anlita ett juridisk ombud som hjälper dig att föra din talan i processen. Om det är så att tingsrätten dömer till din fördel, kan den förlorande parten få betala dina rättegångskostnader, däribland arvode till ombud. Känner du att du behöver hjälp, rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (537)
2022-01-20 Kan målsägandebiträdet svara på frågorna under ett förhör?
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling

Alla besvarade frågor (98704)