Hur gå tillväga när någon använder ens kreditkort och tar skulder i ens namn?

FRÅGA
Hej. Mitt ex och jag tog ett gemensamt beslut om att skaffa ett kreditkort som stod på mig. Hon beställde dock två kort och jag stod på huvudkontot. Detta var utan min vetskap och hon maxade sitt kreditkort. Skulden är betald men är det fortfarande ett brott? Sen står jag på saker hon har på avbetalning som hon nu struntar i att betala.
SVAR

Hej,

Jag tolkar dina uppgifter som att ditt ex beställt ett kreditkort i ditt namn utan samtycke samt använt detta kort utan din vetskap. Frågan är om dessa handlingar utgör brott i lagens mening. För att kort besvara din fråga; ja - två brott kan identifieras utifrån dina uppgifter.

Urkundsförfalskning

Först och främst aktualiseras brottet urkundsförfalskning när någon förfalskar en annans namnteckning (14 kap. 1 § brottsbalken (BrB)). Förutsättningen för att brottet ska vara begått är att vissa "kriterier" uppfylls.

1. Personen ska obehörigen ha skrivit/uppgett någon annans namn. I detta fall påstås det att ditt ex erhöll ett kreditkort som står på dig. I det fallet utgår jag från att kortet därmed är beställt i ditt namn, utan samtycke från Dig.

2. Handlingen ska ha varit en urkund. Det innebär att handlingen ska kunna förmedla ett innehåll och kunna utgöra ett bevis i sig. Ett kreditkort förmedlar ett innehåll och är kopplat till en viss person och kan därmed utgöra ett bevis i sig.

3. Åtgärden ska ha inneburit fara i bevishänseende. Det att urkundens användning skulle kunna medföra skada eller olägenhet. I detta fall har det inneburit skada då kortet använts utan ditt samtycke och risk för skulder funnits.

Rekvisiten för urkundsförfalskning kan därmed anses vara uppfyllda. Om så inte är fallet, är brottet urkundsförfalskning subsidiärt till missbruk av urkund (15 kap. 12 § BrB).

Missbruk av urkund

I den åberopade paragrafen stadgas att: "den som sanningslöst åberopar pass, betyg, identitetshandling eller annan sådan för enskild person utställd urkund såsom gällande för sig eller annan person eller lämnar ut sådan urkund för att missbrukas på det sättet döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för missbruk av urkund." Rekvisiten är snarlika men för det sistnämnda brottet är det fråga om att använda en befintlig, giltig urkund på ett otillåtet sätt. Med andra ord åberopas missbruk av urkund om du från början gick med på att även det andra kortet skulle beställas i ditt namn men inte samtyckte till exets användning av det.

Avbetalning av skuld - i ditt namn

Här vill jag först flagga för att det är brottsligt att ta lån i annans namn utan tillstånd. Främst aktualiseras brottet bedrägeri enligt 9 kap. 1 § BrB. Bedrägeri innebär att någon vilseleder annan att företa eller underlåta att företa en handling, som innebär skada för den vilseledde och vinning för gärningsmannen. Beroende på summan det rör kan det ligga närmare till hands att bedöma gärningen som grovt bedrägeri (9 kap. 3 § BrB).

Om du inte vill bli involverad i en tvist kan du be banken, till vilken du är skyldig att betala, om s.k. gäldenärsbyte. Gäldernärsbyte innebär att byta person som gentemot banken är skyldig att betala. Notera att det endast kan ske med borgenärens (alltså bankens) samtycke, vilket följer av allmänna rättsgrundsatser inom avtals- och skuldebrevsrätten.

Skulle det vara så att gäldenärsbyte inte går igenom för att ditt ex/banken motsätter sig det, kan en polisanmälan bli aktuell och du kommer då även behöva vända dig till Kronofogden.

Sammanfattningsvis har tre eventuella brott identifierats; urkundsförfalskning, missbruk av urkund och (grovt) bedrägeri. I detta fall bör du vända Dig till Polisen och/eller banken för att få upprättelse.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll