Hur gå tillväga

2019-09-30 i Underhåll
FRÅGA
Hur gör jag för att få förlängt underhåll av mitt ex efter betänketid vid skilsmässa?Vi var gifta 34år.Har hört att möjligheten finns.Jag är långtidssjukskrivning o vår 18 åring bor hos mig.Den ersättning jag har från försäkringskassan är väldig låg medans mitt ex har lön som är tre dubbla min ersättning.
SVAR

Hej,

För att kort bekräfta din föraning - det stämmer att möjligheten finns till att få underhåll utan tidsbegränsning efter äktenskapsskillnad.

Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda?

6 kap.Har den ena maken svårigheter att försörja sig själv sedan ett långvarigt äktenskap har upplösts eller finns det andra synnerliga skäl, har den maken rätt till underhållsbidrag av den andra maken för längre tid än som anges i andra stycket. Vid prövning av den rätten skall hänsyn tas till om den ena maken behöver bidrag för att skaffa sig pensionsskydd. Lag (1998:619).

Den aktuella paragrafen paragrafen åsyftar de fall där ena maken har svårigheter att försörja sig själv efter ett långvarigt äktenskap eller i annat fall om synnerliga skäl föreligger för rätt till underhållsbidrag. Vad som avses vara ett långvarigt äktenskap enligt praxis är cirka 20 år (Tottie, L., Teleman, Ö., s. 129.) Äktenskapets varaktighet är dock inte ensamt avgörande. Kraven på behov och förmåga måste vara uppfyllda.

Vad innebär kravet på behov och förmåga?

Avseende behov, måste svårigheten att försörja sig vara beständigt och grunda sig på exempelvis hög ålder, sjukdom eller avsaknad av utbildning (läs prop. 1978/79:12 s. 190). Vidare måste den andre makens förmåga att betala underhållsbidrag tas i beaktning. Vad gäller sjukdom, bör det noteras att ett sjukdomsintyg måste åberopas som visar hur höggradig arbetsnedsättningen är eller åtminstone visar i hur stor utsträckning skadan/smärtan hindrar den ena maken från full sysselsättning (NJA 1958 s. 145).

Hur gå tillväga för att få underhåll?

Ni kan antingen avtala om makens försörjningsplikt till Dig. I annat fall kan du lämna in en stämningsansökan till domstolen via länken här.

Sammanfattning

I detta fall är frågan om du har möjlighet att få underhåll utav din f.d. make utan tidsbegränsning. Svaret är ja, såtillvida förutsättningarna för det är uppfyllda. Eftersom att ni varit gifta i mer än 20 år, uppfylls rekvisitet om äktenskapets varaktighet. Vad gäller behov av underhåll, är din långvariga sjukdom ett giltig skäl såvida ett sjukdomsintyg finns som styrker detta. Avseende den f.d. makens förmåga att betala, har du angivit att han tjänar trippelt så mycket som dig, vilket är en god indikator för att han har förmåga att betala. Om Ni inte kommer överens om utbetalning av underhållet, kan Du vända dig till domstol med en stämningsansökan.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81800)