Hur fungerar det att sitta i orubbat bo när det finns särkullbarn?

2021-06-24 i Make
FRÅGA
Vad innebär att sitta i orubbat bo?Vi bor i en bostadsrätt som min make står som ensam ägare till.Han har sedan tidigare 2 barn s.k. särkullebarn.Vi har ett registrerat testamente som bl à säger att jag ska sitta kvar i orubbat bo. Vad händer om min make går bort före mig. Ärver jag då hela bostadsrätten eller endast hans halva, har särkullbarnen rätt till något arv i detta läget ?Kan jag t ex ta ett ev pensionärslån i fall jag hamnar i ekonomisk knipa?Behöver vi redan nu skriva över halva bostadsrätten på mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vad det innebär att sitta i orubbat bo och hur detta fungerar när det finns särkullbarn inblandade. Reglerna om arv och testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) och reglerna om vad som händer när ett äktenskap upplöses p.g.a. en makes död hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Begreppet "orubbat bo"

Att sitta i orubbat bo är ett föråldrat uttryck som innebär att den efterlevande maken ska ärva före eventuella barn. Det enda sättet att vara helt säker på att sitta i orubbat bo är om man är gift utan barn eller om man är gift med gemensamma barn – då är nämligen huvudregeln att den efterlevande maken ärver före någon annan arvinge (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

När det finns särkullbarn inblandade finns således ingen garanti att få sitta i orubbat bo – då särkullbarn har rätt att få ut deras arv direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Man kan dock skriva ett testamente med en önskan om att barnen ska vänta med att begära ut arvet så att efterlevande maken kan sitta i orubbat bo och därigenom begränsa hur mycket ett särkullbarn kan få ut om dessa skulle välja att påkalla jämkning av testamentet och begära ut deras arv ändå – arvet kan således begränsas till laglotten vilket utgör hälften av särkullbarnens ursprungliga arvslott (7 kap. 1 § och 7 kap. 3 § ÄB). Särkullbarn kan även välja att godkänna testamentet i sin helhet och därigenom vänta med att begära ut deras arv till dess att du, som efterlevande make, också har gått bort.

Vad som kan hända i detta fall om din make går bort före dig

När en make dör görs det som huvudregel en bodelning där all giftorättsgods läggs samman och delas lika mellan makarna (9 kap. 1 §,10 kap. 1 § samt 11 kap. 3 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord, gåva eller testamente (7 kap. 1 § samt 7 kap. 2 § ÄktB). Skulle din makes egendom utgöra giftorättsgods skulle det således inte göra någon skillnad om hälften av lägenheten skrevs över på dig eftersom att egendomen fortfarande skulle delas lika mellan er.

Om vi således låtsas i ett exempel att all egendom som finns i äktenskapet är din makes bostadsrätt som vi värderar till 1.000.000 kr – om inte denna bostadsrätt utgör enskild egendom så får du alltså hälften av lägenheten. Den resterande hälften utgör din makes kvarlåtenskap och ska fördelas mellan hans särkullbarn.

Eftersom att ni har ett testamente där det anges önskan att den efterlevande maken ska sitta i orubbat bo kan det således hända två olika grejer beroende på om särkullbarnen respekterar denna önskan eller om de begär ut deras arv ändå. Om testamentet respekteras i sin helhet kommer du således få sitta kvar i orubbat bo och ärva din make före särkullbarnen, när du sedan går bort så kommer särkullbarnen få ut deras arv genom s.k. efterarv.

Om särkullbarnen däremot begär ut deras arv direkt och påkallar jämkning av testamentet, så begränsas deras arv till laglotten som utgör hälften av arvslotten. Om vi tittar tillbaka på exemplet ovan, så utgjorde häften av lägenheten din makes kvarlåtenskap – vilket innebär att arvslotten är 500.000 kr. Testamentet begränsar dock hur mycket barnen kan kräva ut direkt till deras s.k. laglott, i detta fallet 250.000 kr totalt som sedan delas mellan de 2 barnen. Detta innebär att du i praktiken "ärver" 75% av bostadsrätten.

Om egendomen däremot är enskild egendom så kommer denna inte ingå i bodelningen, och kommer således i sin helhet ingå i din makes kvarlåtenskap som sedan ska tillfalla hans arvingar. Även här spelar testamentet en roll om barnen skulle välja att begära ut deras arv, eftersom att det begränsar särkullbarnens arv till deras laglott – så istället för att ärva hela egendomen kommer de endast ärva hälften och du genom testamentet kommer ärva den andra hälften.

Pensionärslån

Huruvida du kan ta ett pensionärslån beror på om du övertar äganderätten till egendomen så som jag förstår det – d.v.s. om din makes särkullbarn accepterar testamentet och låter dig ärva före dem. Då kommer egendomen skrivas över på dig och du kan således ta ett pensionärslån.

För att sammanfatta så är det svårt att förutse vad som kommer hända när någon går bort om det finns ett testamente som stadgar en önskan om att efterlevande make ska sitta i orubbat bo när det finns särkullbarn då det mer eller mindre är upp till dem att besluta om de accepterar testamentet. Det ni kan göra är att ha en diskussion med särkullbarnen om testamentet och att din make verkligen lägger fram hans önskan muntligt till barnen också och sedan hoppas på det bästa.

Det blev ett lite längre svar, men jag hoppas att jag besvarade din fråga – om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (486)
2021-09-19 Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?
2021-08-30 Arv efter skilssmässa
2021-08-28 Vem ärver när det inte finns några barn i äktenskapet?
2021-08-28 Vem ärver min make, och kan han testamentera till sina syskon?

Alla besvarade frågor (95915)