Hur fungerar avtalsturlistor?

FRÅGA
Jag har en fråga kring avtalsturlistor.Som jag förstått är det möjligt att i kollektivavtal göra avvikelser från 22 § LAS (2 § 2 st. LAS). Istället kommer parterna då överens om en så kallad avtalsturlista. Men hur fungerar det om man har olika driftsenheter (verksamhet i olika länder), samt olika personalkategorier som drabbas och tillhör olika kollektivavtal. Kan de olika personalkategorierna sättas på samma turordningslista då om parterna kommer överens om detta? dvs. kan parterna komma överens om att slå ihop dessa till en och samma lista som underlag för uppsägningar pga arbetsbrist?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta hur det fungerar med avtalsturlistor.

Anställningsskyddet regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Jag kommer även att behandla enstaka bestämmelser i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och diskrimineringslagen (DiskL).

Avtalsturlistor

När det gäller arbetsbristuppsägningar är huvudregeln sist-in-först-principen (senoritetsprincipen 22 §, LAS).

Som du själv är inne på är 22 § LAS "semidispositiv", vilket helt enkelt betyder att bestämmelsen kan åsidosättas genom avtal mellan arbetsgivaren och fackföreningen, antigen genom kollektivavtal eller avtalsturlistor (23 §, MBL). Ett sådant avtal gäller även arbetstagare som inte är medlem i fackföreningen, om arbetstagaren arbetar med arbetsuppgifter som hör under kollektivavtalets tillämpningsområde (2 §, 3 stycket och 6 stycket, LAS).

Huvudregeln är att arbetsgivaren och fackföreningen ges vida ramar att själva bestämma vilken turordningslista som de finner lämplig. Därmed är utgångspunkten avtalsfrihet. Det innebär att det inte finns några regler om att turordningslistan endast får gälla vissa "personalkategorier" (kollektivavtalsområden). Parterna kan även avtala vilka driftsenheter som berörs.

Gränser för avtalsturlistor

Det finns dock gränser för hur fritt arbetsgivaren och fackföreningen kan bestämma innehållet i turordningslistan. En turordningslista får inte strida mot diskrimineringslagen eller god sed på arbetsmarknaden. Dessutom får avtalsturlistor inte urholka lagens regler.

När det gäller diskriminering är diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kp., 1 §, DL). Tänk på att diskriminering även är förbjudit gentemot arbetstagare som arbetar deltid (1 §, lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning).

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag önskar dig god jul och gott nyår!

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1751)
2021-04-21 Uppsägningstid vid provanställning
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?

Alla besvarade frågor (91430)