Hur förhåller sig förbudet mot att tillämpa en lag retroaktivt mot praxis?

2020-01-29 i Påföljder
FRÅGA
I Sverige har vi ett förbud mot att tillämpa strafflag retroaktivt. Detta förbud går att hitta i BrP 5§, men det tar endast hänsyn till den skrivna lagen.Idag avgör inte enbart den skrivna lagen vad för brottsrubricering det blir, eller vad det blir för påföljd. Praxis verkar ha ett väldigt stort inflytande när det kommer till vilken påföljd som väljs av Sveriges domstolar, men det verkar inte finnas något förbud mot att tillämpa praxis retroaktivt.Är det verkligen rimligt att praxis, som har förekommit och refererats till länge och flertalet gånger, kan plötsligt ändras till den enskildes nackdel? Skulle det inte skada förutsägbarheten för den enskilde? Hur fungerar det egentligen med retroaktiv tillämpning och praxis?
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör retroaktiv straffverkan och hur praxis förhåller sig till detta.
Se även 2:10 Regeringsformen (RF) som är en grundlag, vilket förbjuder den enskilda att dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var straffbelagd när den begicks.

För det första så stämmer det att praxis på ett sätt är retroaktiv. Högsta domstolen (HD) måste till exempel döma efter vad som faktiskt skett i varje enskilt fall, HD kan inte avgöra ett mål utefter omständigheter som ännu inte skett.

Domstolsväsendet och speciellt HD:s uppgift är i första hand att förtydliga och precisera gällande lagstiftning. Detta kan, precis som du skriver resultera i att om rättsläget är oklart inom till exempel staffskalan för ett specifikt brott så kan det ändras till den enskildes nackdel.

Men kom ihåg att HD är väl medvetna om detta, det sker i princip inga plötsliga drastiska förändringar, framförallt inte inom straffrätten och allra helst inte till enskildas nackdel. Det är lagstiftarens roll (regeringen) att stifta nya lagar och göra större förändringar vid påföljdsbedömningen. HD stiftar inte några nya lagar eller andra föreskrifter, utan deras uppgift är som jag nämnde tidigare att förtydliga och precisera gällande lagstiftning. Om ett brott är föreskrivet till exempel med en påföljd, fängelse i 2–8 år, då kommer domstolen aldrig gå utanför detta, utan alltid döma till ett straff som förhåller sig till lagstiftningen.

Exempel: Säg att ett brott har begåtts för åtta år sedan, och nu ska det tas upp till domstol. Får domstolen i sin argumentering ta ledning av liknande rättsfall som tillkommit efter att brottet begicks i sina domskäl? Ja, det förväntas domstolen göra förutsatt att lagen inte ändrats av lagstiftaren.
Och detta medför i sin tur, att det inte bryter mot retroaktiv tillämpning av strafflag.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar

Andreas Broman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1322)
2020-09-30 Redan avtjänat straff vid överklagan
2020-09-30 hur fungerar preskriptionstid av åtal och straff?
2020-09-30 Missbruk av urkund
2020-09-30 Hur räknar man ut beloppet på en dagsbot?

Alla besvarade frågor (84691)