Hur förhåller sig en framtidsfullmakt till ställföreträdarskap enligt föräldrabalken?

2020-09-18 i God man
FRÅGA
Hej, En anledning till att vi vill upprätta en framtidsfullmakt är att undvika att en god man skulle utses för det fall att den ena av oss blir inkapabel av någon anledning. Men i lagen står det ju att framtidsfullmakten saknar verkan om god man utses? Hur kan man avtala bort den möjligheten om det inte går i en framtidsfullmakt?Från nätet ("anordnas" - inte "anordnats". "skall" - men vadå "behövs"https://lagen.nu/2017:310En framtidsfullmakts verkan i vissa situationer27 § En framtidsfullmakt saknar verkan i den utsträckning godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken eller förvaltarskap ANORDNAS för fullmaktsgivaren.Och vidare:https://lagen.nu/1949:381#K11P44 § Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, SKALL rätten, om det BEHÖVS, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Syftet med framtidsfullmakter
Syftet med framtidsfullmakter är bland annat att ge individen en möjlighet att planera för en framtid när man har svårt att ta hand om sig själv och sin ekonomi. Genom en framtidsfullmakt som instrument får du möjligheten att själv välja vem som ska företräda dig och på detta sätt kan du även undvika godmanskap och förvaltarskap.

Precis som du skriver i frågan kan jag förstå uppfattningen av att lagens syfte i förhållande till bestämmelserna du tittat på framstår som motsägelsefullt. Eftersom att du i frågan så tydligt angett paragrafernas ordalydelse kommer jag inte att återge dem här, mer än att konstatera att det handlar om 27 § lag om framtidsfullmakter i förhållande till 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB). Nedan förklaras förhållandet mellan bestämmelserna och vad som gäller.

Förhållandet mellan aktuella bestämmelser
Framtidsfullmakten är subsidiär i förhållande till ställföreträdarskap enligt 11 kap. FB. Det innebär att lagen inte ska tillämpas om det finns avvikande bestämmelser i annan lag som istället gäller. Om godmanskap eller förvaltarskap anordnas tappar reglerna om framtidsfullmakt sin verkan avseende de angelägenheter som omfattas av ställföreträdarskapet. Man kan tänka sig en situation där en framtidsfullmakt uppmärksammas först efter det att det har anordnats ett ställföreträdarskap enligt föräldrabalken, vilket skulle innebära att framtidsfullmakten redan från början är utan verkan. Man kan emellertid tänka sig att med hänsyn till att syftet med lagstiftningen bland annat är att individen själv ska kunna välja vem som ska företräda vederbörande, bör ställföreträdarskapet upphöra och ersättas med framtidsfullmakten, om det framstår som lämpligt.

Du har berört precis de formuleringar i respektive bestämmelse som är av relevans för svaret på din fråga. Ovan förklarades innebörden av ordet "anordnas" i sammanhanget. Följande förklaring grundar sig på formuleringen "skall rätten, om det behövs". Mycket riktigt kan bestämmelsen framstå som oklar baserat på enbart bestämmelsens ordalydelse, vilket innebär att vägledning måste sökas genom exempelvis lagkommentarer till aktuella bestämmelser eller förarbeten till respektive lag. Enligt lagkommentaren till 27 § lag om framtidsfullmakter framgår det att en framtidsfullmakt är en mindre ingripande åtgärd än godmanskap och förvaltarskap. I 11 kap. 4 § FB framgår det att godmanskap bara ska anordnas "om det behövs". Uttrycket återger principen om "minsta ingripande åtgärd". Det innebär att om det föreligger en upprättad framtidsfullmakt kan man i normalfallet utgå ifrån att ställföreträdarskap inte behövs eftersom att godmanskap och förvaltarskap är en större ingripande åtgärd än en framtidsfullmakt.

Som avslutande och sammanfattande svar på din fråga kan du utgå ifrån att framtidsfullmakten som du och din respektive upprättar gäller framför ett ställföreträdarskap. Ett ställföreträdarskap behövs inte om det föreligger en upprättad framtidsfullmakt, då en framtidsfullmakt är en mindre ingripande åtgärd avseende tillgodoseendet av behovet av hjälp, vilket är syftet med framtidsfullmakter och ställföreträdarskap.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (502)
2021-04-12 Kan man vara god man åt någon om man själv har ekonomiska problem?
2021-04-10 Kan man vara god man trots att man själv har en god man?
2021-03-30 Kan barn sälja dement förälders bostadsrätt?
2021-03-29 God man eller förvaltare till förälder

Alla besvarade frågor (91194)