Hur fördelas betalningsansvaret när en av två gäldenärer inte kan betala?

2021-05-29 i Fordringar
FRÅGA
Om jag skriver ett hyresavtal (i detta fallet för ett häststall) med två personer, har de då ett fullt delat ansvar att betala hela hyran? De två personerna är "kollegor" och står på kontraktet som två enskilda privatpersoner eller enskilda näringsidkare. Vad händer om t.ex. den ena av personerna inte skulle ha förmågan att betala?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst i Skuldebrevslagen (SkbrL).

Solidariskt ansvar

Den som är skyldig att betala något kallas för gäldenär och den som har rätt att kräva pengar kallas borgenär. I detta fall är du borgenär och dina medkontrahenter, alltså de du slutit avtal med, är gäldenärer.

Huvudregeln när flera personer har åtagit sig att betala en summa till följd av exempelvis ett avtal, är att betalningsansvaret är solidariskt. Detta innebär att var och en av gäldenärerna ansvarar för skuldens totala belopp enligt 2 § 1 st SkbrL, eller annat uttryckt att alla svarar för kontraktet "en för alla, alla för en".

Du som borgenär kan alltså vända dig till vem som helst av gäldenärerna och begära att hen betalar hela fordran. Om en av personerna inte har betalningsförmåga är den andra skyldig att utge hela prestationen. Detta är alltså till följd av att gäldenärerna som huvudregel har ett solidariskt ansvar.

Om gäldenärerna emellan kommit överens om hur betalningsansvaret ska fördelas, men att det inte framkommer i erat avtal, kan något som kallas regressrätt bli aktuellt. Detta innebär att den part som betalat mer än vad gäldenärerna kommit överens om eller exempelvis betalat hela skulden, kan vända sig till den andra gäldenären och få ett regressanspråk mot denne.

Sammanfattning

Om inget annat reglerats i avtalet är huvudregeln att gäldenärerna har ett solidariskt ansvar. Detta innebär att om någon av dem inte kan betala så kan du vända dig till den andra som måste betala hela summan. Mellan gäldenärerna kan det finnas en regressrätt, men detta sker utanför erat (du som borgenär och de som gäldenärer) rättsförhållande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Nora Friberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (804)
2021-06-17 Måste jag betala tillbaka felaktiga utbetalningar?
2021-06-16 Vad gäller när jag fått för lite lön utbetalt?
2021-06-14 Vad kan jag göra om en säljare inte presterar enligt överenskommelse?
2021-06-14 Hur ska man gå tillväga när arbetsgivaren vägrar att betala ut lön?

Alla besvarade frågor (93215)