Hur fördelas arvet då en make avlider och makarna hade gemensamma barn?

2020-01-22 i Arvsordning
FRÅGA
Hej Vem ärver mammas pengar efter att hon har avlidit? Pappa lever och de va gifta och vi är tre barnBritt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grundläggande arvsrätt:

Svensk rätt följer parentelprincipen vilket innebär att arvingarna delas upp i arvsklasser med olika rätt till arvet. Enligt 2 kap. Ärvdabalk (ÄB) delas arvingarna upp i tre arvsklasser där varje arvsklass tar lika del i kvarlåtenskapen.

Bröstarvingar är den avlidnes barn och dessa är de första som ärver, finns inga barn går arvet vidare till föräldrar eller syskon och sist ärver mor- och farföräldrar eller fastrar, farbröder, mostrar, eller morbröder (2 kap. 1–3 §§ ÄB).

Rätt till laglott:

Bröstarvingarnas rätt till arv skyddas genom laglott. Laglotten är halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB) och en förälder kan alltså genom testamente inskränka sina barns arvsrätt till hälften.

Arv efter avliden make:

Makes arvsrätt regleras särskilt i 3 kap. ÄB. När den ena maken avlider sker en bodelning enligt äktenskapsbalken vilket kortfattat innebär att makarnas giftorättsgods läggs samman och delas på två, den delen kallas för giftorättsandel. Din pappa kommer ärva din mammas giftorättsandel med fri förfoganderätt om inte annat angivits i testamente. Detta innebär att din pappa fritt får förfoga över egendomen (ex. sälja, konsumera eller ge bort) men inte genom testamente disponera över den andel som innehades med fri förfoganderätt.

Ni barn har rätt till efterarv när er pappa avlider enligt 3 kap. 2 § ÄB. Vid bodelningen utgör er mammas giftorättsandel en kvot av er pappas totala egendom (om ex. inga särkullbarn finns och ingen enskild egendom är kvoten ½), när er pappa går bort ska denna andel som härrör från er mamma delas mellan er barn.

Detta innebär alltså att er pappa har rätt att ärva hela din mammas kvarlåtenskap och att ni barn får vänta på efterarvet som ni får ut då er pappa går bort. Låt säga att kvoten var ½ (att arvet från din mamma utgjorde hälften av din pappas totala egendom efter bodelningen), det innebär att när din pappa går bort ska din pappas kvarlåtenskap först ska delas på hälften och den ena andelen anses då komma från din mamma. Den delen ska då delas lika mellan er barn. Den andra delen får din pappa förfoga över genom testamente men han kan inte testamentera bort er laglott.

Undantag från den fria förfoganderätten:

Huvudregeln är alltså att den efterlevande maken fritt får förfoga över den ärvda andelen t.ex. genom att sälja eller konsumera den. För att regeln om att den efterlevande maken inte får inkräkta på efterarvingarvingarnas rätt till efterarv lätt ska kunna kringgås har en regel införts i 3 kap. 3 § ÄB. Där stadgas att även andra benefika rättshandlingar än testamente som den efterlevande maken gör efter den först avlidne makens död inte ska tillåtas gå ut över efterarvingarna. Om den efterlevande maken genom gåva eller jämförlig handling, utan hänsyn till den först avlidnes arvingar, orsakar en väsentlig minskning av sina tillgångar, har den först avlidnes arvingar rätt till ersättning vid fördelning efter båda makarnas död (3 kap. 3 § ÄB). Kravet på "väsentlig minskning" har tidigare i doktrin och rättstillämpning uppfattats som en minskning på ca. 10 %. Högsta domstolen har dock uttalat att minskningen ska vara i vart fall en fjärdedel - alltså 25% (NJA 2013 s. 736).

Sammanfattning:

I ditt fall innebär alltså detta att er pappa ärver hela kvarlåtenskapen efter er mamma med fri förfoganderätt. Detta innebär att han kan konsumera, sälja och ge bort den så länge detta inte inkräktar på er barns rätt till efterarv. Din pappa får alltså inte väsentligt minska sina tillgångar genom gåvor eller dylikt. När er pappa går bort har ni rätt till efterarv från er mamma samt arv från er pappa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1453)
2020-08-13 Vem har rätt till arv?
2020-08-12 Har halvsyskons barn arvsrätt?
2020-08-12 Vem har rätt till arv när efterlevande make avlider?
2020-08-12 Vem ärver min pappa?

Alla besvarade frågor (82781)