Hur får vi prövningstillstånd för återkallat körkort?

2020-06-29 i Trafik och körkort
FRÅGA
Vår son blev rapporterad för rattfylleri 30/3 2019 och meddelades då, som han uppfattade det, att hans körkort återkallas på grund av detta. Dock skulle han få besked från Transportstyrelsen hur lång spärrtiden skulle vara. Han uppfattade polisens besked som att han kunde köra tills han fick detta besked från Transportstyrelsen. Han fortsatte därför köra och blev åter stoppad 15/4 2019 och rapporterades då för olovlig körning. Han hade då ett par månaders prövotid kvar på sitt körkort.Han hade vid provtagningen 0,56 promille alkohol i blodet (inte utandningsprovet) och spår av THC.Ett par dagar efter detta fick han besked från Transportstyrelsen att han fått en spärrtid på 18 månader för den ursprungliga förseelsen.I augusti blev han dömd till dagsböter. Efter att domen vunnit laga kraft fick han åter brev från Transportstyrelsen där man ökat hans spärrtid till totalt 32 månader.Denna utökade spärrtid har vi överklagat utan att få gehör för detta. Vi har anfört att han lämnar drogtester hos FMN i Malmö, samt att han går en utbildning till disteributionselektriker, ett arbete som kräver körkort. Denna utbildning har han tvingats göra ett uppehåll från eftersom han inte kan få någon praktikplats utan körkort. Utan praktiken får han inte sin examen. Senaste överklagan till Förvaltningsrätten avslogs då man inte ansåg att det fanns skäl att bevilja prövningstillstånd.Vad kan man anföra för att förkorta spärrtiden då 32 månader känns orimligt långt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har din son på grund av rattfylleri, drograttfylleri och olovlig körning fått sitt körkort återkallat med en total spärrtid om 32 månader. Den ursprungliga spärrtiden på grund av rattfylleri var 18 månader, ytterligare 14 månader påfördes med anledning av den olovliga körningen. Ni överklagade de ytterligare 14 månadernas spärrtid som påfördes. Vid senaste överklagan till förvaltningsrätten avslogs ärendet då man inte ansåg att det fanns skäl att bevilja prövningstillstånd. Du undrar vad man kan anföra för att förkorta spärrtiden då 32 månader känns orimligt långt.

Ett beslut om körkortsingripande får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (8 kap. 1 § första stycket körkortslagen). Överklagandet ska ges in till den myndighet som meddelat beslutet, dvs. Transportstyrelsen. Tiden för en enskilds överklagande av Transportstyrelsens beslut är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (43-44 § förvaltningslagen). Vid överklagande till kammarrätten krävs prövningstillstånd (8 kap. 3 § tredje stycket körkortslagen). Prövningstillstånd meddelas endast om (1) det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, (2) det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, (3) det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller (4) det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (34 a § förvaltningsprocesslagen).

Även om du skriver i din fråga att frågan avslogs på grund av att det inte medgavs prövningstillstånd till förvaltningsrätten tolkar jag det som att du syftar på kammarrätten. Det är kammarrätten det krävs prövningstillstånd till. Jag kan dessvärre inte ge något exakt svar på vad ni bör skriva för att beviljas prövningstillstånd utan närmre insikt i din sons fall. Däremot måste det falla under någon av punkterna 1-4 ovan. Prövningstillstånd aktualiseras således om det t.ex. finns anledning att bevilja riktigheten av vad förvaltningsrätten kommit fram till eller om liknande fall aldrig prövats tidigare och det därför är av ledning för rättstillämpningen att det prövas. Betänk även att ni måste vara inom klagotiden; ett beslut från Transportstyrelsen överklagas inom tre veckor från då din son fick del av beslutet. Förvaltningsrättens dom överklagas i regel inom tre veckor efter att din son tagit del av den.

Enligt 5 kap. 11 § körkortslagen får en körkortsåterkallelse eller varning hävas eller spärrtiden kortas eller ersättas med en varning om någon ny omständighet inträffat eller blivit känd sedan ett beslut om återkallelse, varning eller spärrtid vunnit laga kraft. För att så ska vara aktuellt krävs att det finns synnerliga skäl. Av lagkommentarerna till bestämmelsen framkommer att vid långa spärrtider kan förarens personliga förhållanden ändras eller nya omständigheter framkomma så att ett ändrat ställningstagande blir berättigat. Lagakraftvunna beslut kan alltså ändras i mildrande riktning. Att det krävs synnerliga skäl innebär enligt förarbetena att restriktivitet måste iakttas och att det rör sig om en undantagsregel som ska tillämpas endast i speciella fall.

I din sons fall kan man argumentera för att det finns synnerliga skäl i och med den utbildning han läser och att han nu tvingas att ta ett längre uppehåll. Samtidigt måste tas i beaktande att kravet om synnerliga skäl är högt ställt och är aktuellt i rena undantagsfall, varför det är svårt att få till en ändring.

Min rekommendation om ni fortfarande är inom klagotiden är att ni anför något som faller under punkterna 1-4 ovan för att få prövningstillstånd. Om så inte längre är aktuellt kan ni försöka att åberopa 5 kap. 11 § körkortslagen. Så sker genom en begäran till Transportstyrelsen vari din son förklarar varför det finns synnerliga skäl. Får han avslag har han möjlighet att överklaga ärendet till förvaltningsrätten (och därefter söka prövningstillstånd till kammarrätten). Ni bör vara uppmärksamma på att kravet om synnerliga skäl innebär att det krävs mycket för att en lagakraftvunnen dom ska ändas. Enligt min mening är möjligheterna små. Om ni önskar hjälp av en av våra jurister i processen är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?