Hur får man tillbaka sina pengar vid misstänkt bedrägeri?

FRÅGA
Hej! Jag har en "vän" som har under två månaders tid lånat pengar vid flera tillfällen och lovat att betala tillbaka med ränta. När jag kontaktar han så säger han att han ska fixa det utan att det händer, såhär har det pågått nu i ungefär två månader. Jag har sparade konversationer med alla detaljer där han själv säger vilken ränta och när han ska betala tillbaka summan. Trots det betalar han inte tillbaka mina pengar. Borde jag polisanmäla han för bedrägeri för att få tillbaka mina pengar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två olika vägar du skulle kunna gå här för att få tillbaka dina pengar, en straffrättslig genom polisanmälan och en rent civilrättslig. Jag kommer att redogöra för båda vägarna och avsluta med en rekommendation.

Den straffrättsliga vägen: Har vännen gjort sig skyldig till ett bedrägeribrott?

Rent generellt är det inte brottsligt att inte kunna betala tillbaka sina skulder. Att låna ut pengar är alltid förenat med en risktagning från borgenärens (din) sida. Avkastningsräntan som ni hade avtalat om sätts ju med den risken i åtanke, där den specifika gäldenärens (vännens) befarade betalningsförmåga särskilt beaktas. Men det kan också röra sig om ett bedrägeribrott om vissa förutsättningar/rekvisit är uppfyllda.

För att ett bedrägeribrott ska föreligga ska vännen ha vilselett dig till att låna ut pengarna genom att ha ingett dig en felaktig uppfattning i något relevant avseende (t.ex. ljugit om sin ekonomiska situation). Och detta ska ha lett till en vinning för vännen och en förlust för dig (9 kap. 1 § brottsbalken). För att gärningen ska vara straffbar krävs det att alla dessa förutsättningar/rekvisit är täckta med uppsåt (1 kap. 2 § första stycket brottsbalken). Uppsåt handlar om den mentala inställningen hos den som begår gärningen. Exempel: Vännen har haft avsikt att aldrig prestera, det vill säga betala tillbaka lånet, men har avsiktligen vilselett dig att tro att denne kommer att betala tillbaka. Även andra kombinationer av uppsåtstyper kan förekomma innehållandes insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.
Din konversationshistorik med vännen och kontoutdrag kan här vara viktiga bevismedel för samtliga nämnda förutsättningar för straffansvar.

Inom ramen för rättegången är åklagaren skyldig att på din begäran driva ditt enskilda anspråk om skadestånd åt dig (22 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken). Samma gäller om strafföreläggande blir aktuellt (48 kap. 5 a § rättegångsbalken). Skadeståndet är av typen ren förmögenhetsskada på grund av brott (1 kap. 2 § och 2 kap. 2 § skadeståndslagen).

Den civilrättsliga vägen: Ansökan om betalningsföreläggande och eventuell rättegång

Här är det endast din fordran (skulden) som ska fastställas, vilket är en enklare process som inte ställer samma krav på bevisning som i brottmål. Du lämnar in en skriftlig ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. En förutsättning är att fordringarna är förfallna till betalning (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning, (BfL)). Ansökan kostar 300 kr men i ansökningsblanketten kan du yrka att detta belopp ska betalas av gäldenären/svaranden (vännen). Gäldenären/svaranden kommer därefter bli delgiven din ansökan och bli ombedd att inom viss tid avge yttrande/bestrida ditt krav (25 § och 29 § BfL). Om gäldenären/svaranden förhåller sig passiv eller annars inte bestrider din ansökan inom föreskriven tid meddelas ett utslag av Kronofogdemyndigheten i enlighet med din ansökan (42 § första stycket BfL). Ett sådant utslag är en s.k. exekutionstitel (3 kap. 1 § första stycket punkt 8 utsökningsbalken), vilket ger möjlighet till verkställighet i form av utmätning av gäldenärens egendom (4 kap. 1 § utsökningsbalken). Du behöver inte själv ansöka om en sådan verkställighet, utan det sker automatiskt om utslag meddelas (45 § BfL och 2 kap. 1 § tredje stycket utsökningsbalken). Om däremot svaranden/gäldenären bestrider betalningsansvar behöver du skriftligen begära att målet överlämnas till tingsrätten (33 § första stycket BfL). Om så sker kommer ett tvistemål i tingsrätten till stånd.

Det kan vara bra att känna till att fordringarna mot din vän preskriberas tio år efter tillkomsten (2 § första stycket preskriptionslagen), så det finns ingen tidspress.

Rekommendation

Det kan vara bra att börja med att upprätta en polisanmälan så att polis och åklagare kan utreda om vännens handlande var brottsligt. Låt dem då ta del av din bevisning. Jag har inte alla detaljer och kan därför inte göra en bra bedömning av om gärningen var brottslig. Om polisanmälan inte leder någonstans och förundersökningen läggs ner kan du därefter ansöka om betalningsföreläggande för att driva in din fordran på vännen den vägen i stället.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?