FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt18/05/2018

Hur får man prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen?

Hej

Jag undrar vad en skrivelse till högsta förvaltningsrätten bör innehålla om man vill få till ett prejudikat?

(Har blivit dömd för drograttfylleri fast ruset gått ur flera dagar tidigare och har nu drivit det upp till h.f.)

Hoppas på svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) finns i Förvaltningsprocesslagen (FPL). HFD är den högsta instansen bland de allmänna förvaltningsdomstolarna och dess huvudsakliga uppgift är att skapa prejudikat. HFD ska ta upp sådana mål som kan ge domstolar och myndigheter vägledning i hur olika regler ska tolkas och tillämpas, vilket brukar kallas prejudikat. Det är ingen allmän rätt att få sitt mål prövat i HFD och långt från alla mål tas upp till prövning. För att HFD ska ta upp målet till prövning krävs att HFD meddelar prövningstillstånd (35§ FPL).

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad en överklagan till HFD bör innehålla för att HFD ska meddela prövningstillstånd. Det finns två olika sätt att få prövningstillstånd i HFD om man överklagar från Kammarrätten: att det finns synnerliga skäl eller att målet har ett prejudikatsvärde (36§ FPL).

Synnerliga skäl kan exempelvis vara att Kammarrättens dom beror på ett grovt förbiseende eller ett grovt misstag. Det kan också vara synnerliga skäl om det föreligger grund för resning. Grund för resning finns när det finns synnerliga skäl att pröva saken i målet på nytt (37b§ FPL). Exempelvis kan synnerliga skäl vara att det framkommit uppgifter som gör att omständigheterna kan bedömas på ett helt annat sätt än vad Kammarrätten gjort.

Ett mål har ett prejudikatsvärde när det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av HFD. Det ska alltså finnas en oklarhet kring hur man ska tolka en lagregel och ett behov av en dom från HFD som kan vägleda domstolar och myndigheter i hur de kan döma i fall med liknande omständigheter i framtiden.

Det finns också regler som reglerar vad som rent faktiskt måste framgå av överklagan. I en överklagan ska anges vad som yrkas och de omständigheter man åberopar till stöd för detta. Man måste också ange vilket beslut det är som överklagas. Eftersom det rör överklagan till HFD och det krävs prövningstillstånd ska man också ange de omständigheter man åberopar till stöd för att ett prövningstillstånd ska meddelas. Utöver detta bör man också uppge den bevisning man vill åberopa och vad man vill styrka med varje särskilt bevis (4§ FPL).

Det kan vara viktigt att tänka på att en överklagan ska lämnas in till den myndighet som fattade beslutet. Ska man överklaga en dom från Kammarrätten ska man alltså lämna in sin överklagan till Kammarrätten (6a§ 1 stycket FPL). Man måste också hålla sig inom tidsfristen på tre veckor från dess att man fick del av beslutet (6a§ 2 stycket FPL). Håller man sig inte inom tidsfristen ska målet nämligen inte tas upp (6§ FPL).

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo