Hur detaljerad ska en bouppteckning vara?

Hur detaljerad ska en bouppteckning vara? Räknas porslin och annat som lösöre?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag kommer att börja mitt svar med att förklara begreppet lösöre. Därefter kommer jag att gå igenom vad en bouppteckning ska innehålla och hur detaljerade uppgifterna bör vara.

Vad är lösöre?

För att förstå vad lösöre är, är det viktigt att först veta att all egendom som inte är fast egendom betraktas som lös egendom (se 1 kap. 1 § jordabalken motsatsvis). Begreppet lös egendom har alltså en mycket vid definition. Den vida definitionen har gjort det nödvändigt att dela in lös egendom i ytterligare underkategorier: lösöre, pengar, värdepapper och andra immateriella tillgångar.

Till underkategorin lösöre räknas alla lösa saker som inte är pengar, värdepapper eller andra immateriella tillgångar. Porslin räknas alltså som lösöre. Husgeråd, möbler, kläder, smycken, datorer, bilar, vapen och tavlor är andra exempel på lösören.

Vad ska antecknas i bouppteckningen?

Regler om bouppteckning finner du i 20 kap. ärvdabalken (ÄB).

Vad som ska antecknas i bouppteckningen står i 20 kap. 3–5 §§ ÄB.

När du skriver bouppteckningen kan det kan vara bra att använda den blankett som finns på Skatteverkets hemsida, som du kan ladda ner här.

Personuppgifter

För det första ska diverse personuppgifter finnas med (3 §).

Det gäller uppgifter om den avlidne i form av namn, personnummer, adress, folkbokföringsort och dödsdag. Uppgifter om de som ska ha kallats till bouppteckningsförrättningen (samtliga delägare ska ha kallats, se 2 §). Uppgifter om efterlevande make/maka, partner eller sambo. Finns en efterlevande make/maka ska det även antecknas vilka arvingar som är makarnas gemensamma barn.

Tillgångar och skulder

För det andra ska uppgifter om den avlidnes samtliga tillgångar och skulder såsom de var vid dödsfallet finnas med (4 § 1 st.). Om den avlidne var gift antecknas båda makarnas tillgångar och skulder (4 § 2 st.).

Tillgångar kan vara allt från en fastighet till smycken eller värdepapper. Det värde som respektive tillgång ska tillskrivas är det marknadsvärde som det hade på dödsdagen (se Skatteverkets ställningstagande). Undantag görs dock för a) fastigheter, där du istället kan skriva taxeringsvärdet, och b) näringsverksamheter, där du istället kan skriva företagets substansvärde.

På frågan hur detaljerad du bör vara när du antecknar tillgångarna, är det vanligt att man antecknar hela bohaget som en tillgångspost. Du räknar då ihop bohagets samlade marknadsvärde. Endast lösöre av högre värde brukar antecknas separat, till exempel värdefulla smycken eller dyra tavlor. Lös egendom som inte är lösöre (t.ex. olika värdepapper) samt fast egendom antecknar du separat. Längst ner skriver du sedan den samlade summan tillgångar.

Efter att tillgångarna antecknats, ska du anteckna den avlidnes skulder såsom de var på dödsdagen. Praxis är dock att även kostnader i samband med begravning (t.ex. kostnad för gravsten och dödsannons) samt kostnad för bouppteckning (t.ex. kostnad för förrättningsmän) antecknas som skulder. Du bör vara detaljerad och skriva var skuld för sig, till exempel: "X-banken, 100 000 kr", "Skatteskuld, 5 000 kr" och "Begravningsbyrå, 10 000 kr". Längst ner skriver du sedan den samlade summan skulder.

Övriga upplysningar i bouppteckningen

I vissa fall behöver man även bifoga olika handlingar eller göra andra anteckningar i bouppteckningen (se 5 §).

De regler som gäller är att om det finns ett äktenskapsförord eller testamente ska kopior av dessa bifogas (5 § 1 st.). Om den avlidne hade livförsäkring eller ett individuellt pensionssparande med förmånstagarförordnande ska detta antecknas (5 § 2 st.). Om någon delägare begär det ska eventuella gåvor som kan utgöra förskott på arv antecknas (5 § 3 st.).

Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare funderingar. Det är även möjligt att boka tid med en erfaren jurist hos oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Angelica KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”