FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll29/01/2020

Hur delar vi på kostander för barn som bor växelvist hos båda föräldrarna?

Hej!

Jag har frågor kring kostnader för barn som bor växelvis, dvs, lika mycket hos pappan och mamman.

Barnbidraget delas.

Den ena föräldern är sjukskriven och har knappt pengar till mat medan den andra jobbar och bor tillsammans med en annan vuxen som också jobbar.

Den sjukskrivna föräldern står för barnets mobilräkning och försäkring. Den andra står för fritidsaktiviteter. Barnbidraget delas lika.

Den sjukskrivna har sagt ifrån att hen inte har råd med kostnader för fritidsaktiviteter och vill att den andra föräldern ska dela på kostnader för försäkring och mobil.

Den andra föräldern vägrar då den menar att fritidsaktivitetens kostar lika mycket och betalar dessa kostnader trots att den sjukskrivna sagt att hen inte har råd. Dessutom begär den andra föräldern att den sjukskrivna nu ska betala halva bosparandet, något som den andra föräldern startade upp efter att de separerade för många år sedan, på eget initiativ.

Vad säger juridiken kring detta, vem ska betala vad? Försäkring och mobil var något som båda var överens om att barnet behövde.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar hur föräldrar ska bidra till underhåll av barn som bor växelvis hos båda föräldrarna. Jag förstår det även som att föräldrarna har gemensam vårdnad. De aktuella bestämmelserna finns i 7 kap. Föräldrabalken(FB).

Vad ingår i underhållsskyldigheten och vilka är underhållsskyldiga?

Utgångspunkten är att föräldrarna båda ska bidra till underhåll av barnet efter barnets behov och egna ekonomiska möjligheter (7 kap. 1 § första och tredje stycket FB). Barnets behov beräknas normalt efter socialstyrelsens gamla riktlinjer som numera egentligen är upphävda. De inkluderar kläder, mat och annat som kan klassas som "driftskostnader". Den som är gift med ena föräldern och bor tillsammans med denna och barnet kan även vara underhållsskyldig, men endast i den mån dennes maka eller make inte kan betala (7 kap. 5 § FB). Detta innebär att man normalt inte räknar med en ny partners ekonomi när man beräknar en förälders underhållsskyldighet till barnet.

Hur fullgör de sin underhållsskyldighet?

Utgångspunkten är att föräldrar med gemensam vårdnad fullgör sin underhållsskyldighet genom att ta hand om barnet. Detta innebär att huvudregeln är att den som tar hand om barnet, exempelvis genom barnet bor växelvist hos båda, inte är skyldig att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 § FB). Föräldrarna kan dock särskilt avtala om underhåll utöver detta. Ett sådant avtal om underhållsbidrag är giltigt endast om det är skriftligt och bevittnat av två personer, dessutom ska det vara godkänt av socialnämnden om barnet är under arton år (7 kap. 7 § andra stycket FB).

Specialfall

Det kan dock vara så att levnadsstandarden mellan föräldrarna skiljer sig väsentligt åt. Barnet har som huvudregel rätt att leva i en nivå som inte skiljer sig allt för mycket från den bäst ställda förälderns levnadsstandard. I dessa fall kan en domstol ålägga den bättre ställda föräldern att betala lite mer för barnets underhåll, i form av ett standardtillägg (7 kap. 6 § FBoch NJA 2013 s. 995). Det är inte helt klart hur ett sådant tillägg ska beräknas, men det kan göras utifrån barnets specifika (mer kostsamma) behov, som dyrare fritidsaktiviteter, eller genom att jämföra med den levnadsstandarden barnet hade när föräldrarna levde ihop. Detta måste dock göras genom en domstol.

Sammanfattningsvis

Eftersom det rör sig om växelvist boende så är utgångspunkten att barnets underhåll uppfylls genom att just barnet bor hos båda. Det finns ingen specifik regel som anger exakt vad som ingår i vad barnet behöver som underhåll, eller vem som ska betala detta. I dessa fall finns det möjlighet att avtala. I specialfall kan en domstol på basis av barnets levnadsstandard. I ditt fall skulle jag tro att det innebär att föräldern med sämre ekonomi inte kan tvingas betala för bosparandet eftersom det inte, rent strikt, ingår i barnets behov av underhåll.

Jag hoppas detta svar hjälper dig!

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?