Hur bildar man en samfällighetsförening? Kan man bli en förening utan en förrättning?

2020-07-28 i Föreningar
FRÅGA
När är man en förening.Bakgrund:Vi har sedan 1993 varit andelsägare i en gemensam ägd båtbrygga. Sedan bryggan uppfördes 1993 har det funnits en styrelse på tre personer som arbetat för andelsägarna i bryggan. Varje år har det genomförts ett årsmöte där val av styrelse genomförts, årsavgift för underhåll bestämts samt datum för i och upptagning av bommar. Årsmötet har dokumenterats med enkla anteckningar som inte justerats. Sammanslutningen har aldrig beslutat att en förening ska bildas och har heller inga stadgar. Nu påstår styrelsen och övriga medlemmar att sammanslutningen kan betraktas och är en förening och att majoritetsbeslut gäller. Jag och min bror anser att det inte är någon förening utan att det är samägandelagen som gäller och enhälliga beslut ska gälla.På årsmötet 2020 fanns det helt plötsligt nya punkter på dagordningen. • Utseende av justeringspersoner• Verksamhetsberättelse • Ansvarsfrihet för styrelsen• Fastställande av föreslagna stadgar.• FirmatecknareAlla punkter beslutades/fastställes mot vår vilja genom majoritetsbeslut, vi reserverade oss. Vi menade att samägandelagen ska gälla och att steg ett är att fatta beslut att en förening ska bildas och att de föreslagna stadgarna skickas ut på remiss inför nästa möte där stadgarna skulle kunna fastställas.Fråga:• Kan man kalla sig förening om man inte har stadgar?• Kan man köra över oss via ett majoritetsbeslut?• Kan man utse en firmatecknare och ge styrelsens medlemmar ansvarsfrihet?
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: samäganderättslagen (SRL), lag om samfälligheter (LOS) och anläggningslagen (AL).

Samägande eller samfällighet?
Samäganderättslagen reglerar när flera personer äger en viss sak tillsammans. Men lagen har många undantag, den gäller till exempel inte om någon annan lag kan tillämpas på saken, t.ex lag om samfälligheter, se SRL 19§. Vad som ska anses som en samfällighet regleras i LOS 1§. Vad som kan vara aktuell är punkt 4 som handlar om gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen. För att det ska anses som en gemensamhetsanläggning så måste en förrättning ske som görs av lantmäteriet, se 4§ AL. Det förefaller inte som att en förrättning har skett i detta fallet - följaktligen är det inte en samfällighet och samäganderättslagen blir därför tillämplig om inte något annat har avtalats.

Samäganderättslagen
Det stämmer att beslut enligt samäganderättslagen så måste alla delägare vara eniga. En åtgärd får inte göras emot en delägares vilja. När detta händer kan ni som delägare be rätten att förse en god man som förvaltar egendomen så länge, se SRL 3§.

Svar på dina frågor:


Fråga 1: Nej, man är inte en förening utan stadgar. För att bilda en förening behöver man gå igenom en förrättning som görs av lantmäteriet, och detta måste man ansöka om hos lantmäteriet.

Fråga 2: Nej, eftersom samäganderätt gäller så behöver alla delägare vara eniga.

Fråga 3. Nej det kan man inte om man inte är en förening vilket enligt fråga 1, det inte är. Visserligen kan samäganderättslagen avtalas bort, men det förefaller inte att något annat avtal finns i detta fall.

Sammanfattning
Det ni föreslår låter väldigt rimligt. En gemensamhetsanläggning ligger nära till hands för er att skapa, läs mer här om hur man bildar gemensamhetsanläggning. Här kan ni även ansöka om ni vill att bryggan ska förvaltas genom delägarförvaltning eller genom föreningssamfällighet. Om ni vill få ett stopp på detta kan ni, som jag ovan redogjort för, ansöka om en god man hos tingsrätten för att under tiden förvalta bryggan.

Jag hoppas jag har kunnat vara till hjälp, har ni följdfrågor är ni välkomna att höra av er till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (514)
2021-06-17 Vilka krav ställs på en ideell förening och vilka åtgärder kan en medlem vidta vid stadgebrott?
2021-06-15 Föreningsstämma
2021-06-15 Vem bär ansvar för sociala medier i en ideell förening?
2021-06-08 Fullmakt för att rösta på årsmöte i ideell förening

Alla besvarade frågor (93218)