Hur beskattas gåva av jordbruksenhet?

2020-02-25 i Gåvoskatt
FRÅGA
hur beskattas en jordsbruksenhet som gåva
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras framför allt i Inkomstskattelagen (IL) och eftersom det inte framgår om du är givare eller mottagare av gåvan kommer jag nedan redogöra för beskattning av både gåvogivare och gåvomottagare.

Vad krävs för att det ska vara en gåva?

En gåva kännetecknas av att en förmögenhetsöverföring sker frivilligt och att givaren med gåvoavsikt överför förmögenhet till gåvotagaren. Detta är de så kallade gåvorekvisiten.

Om en överlåtelse sker mot ersättning, men ersättningen inte motsvarar den överlåtna tillgångens fulla värde, brukar man säga att det är fråga om ett blandat fång. Vid överlåtelser av fastigheter tillämpas dock den så kallade huvudsaklighetsprincipen som innebär att hela överlåtelsen behandlas som en gåva om det finns någon gåvodel (dvs överlåtelsen ska innefatta en frivillig förmögenhetsöverföring som görs med gåvoavsikt). Om fastighetens värde överstiger ersättningens värde är det alltså en gåva under förutsättning att resterande gåvorekvisit är uppfyllda. Om exempelvis fastigheten ges bort med villkor att gåvotagaren ska överta betalningsansvaret för fastighetens skulder utgör skuldövertagandet en ersättning. De övertagna skuldernas värde (plus eventuell annan ersättning) måste alltså understiga fastighetens värde för att det ska anses vara en gåva. Fastigheten ska i den här bedömningen värderas enligt beskattningsårets taxeringsvärde (RÅ 1981 1:29).

Överlåtelsen kan också vara en så kallad remuneratorisk gåva, det vill säga en gåva som grundar sig på att gåvotagaren gjort en arbetsinsats för givaren som denne vill belöna. Under förutsättning att någon personlig relation, som kan motivera en gåvodisposition, inte finns brister gåvorekvisiten och gåvan ska inkomstbeskattas.

Hur beskattas givaren av en gåva?

Överlåtelse genom gåva är inte en avyttring enligt IL och medför därför inte kapitalvinstbeskattning av givaren. Istället inträder gåvotagaren i givarens skattemässiga situation vad gäller anskaffningsutgifter etc. enligt den så kallade kontinuitetsprincipen i 44 kap 21 § IL. Detta innebär att skatteskulden "skjuts" framåt i tiden till dess att fastigheten någon gång avyttras (säljs, byts eller dylikt).

Gåvor är i princip inte avdragsgilla enligt 9 kap 2 § IL. Detta betyder att utgifter för gåvan inte får dras av från givarens skattepliktiga resultat och kommer därför inte påverka beskattningen av gåvogivaren.

Hur beskattas mottagaren av en gåva?

Gåvor är enligt 8 kap 2 § IL undantagna från inkomstbeskattning under förutsättning att det rör sig om en ren gåva. Brister det i någon av gåvorekvisiten utgör förvärvet inte en gåva och omfattas inte av undantaget i 8 kap 2 § IL.

Kontinuitetsprincipen innebär dock att vid gåvotagarens eventuella avyttring av tillgången kommer kapitalvinsten att omfatta värdestegringen som uppstått under såväl givarens som gåvotagarens innehavstid. Exempelvis om gåvogivaren anskaffat fastigheten för 1 miljon, ger bort den, och gåvotagaren sedan säljer den för 5 miljoner kommer kapitalvinsten som gåvotagaren ska beskattas på vara 5 – 1 = 4 miljoner.

Observera att det endast är förvärvet av egendom som är undantaget från inkomstbeskattning och att avkastning som egendomen kan komma att ge gåvotagaren efter förvärvet inkomstbeskattas hos gåvotagaren.

Uttas stämpelskatt?

Vid förvärv av fastighet genom köp eller byte uttas stämpelskatt enligt lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Även här tillämpas dock en huvudsaklighetsprincip men den skiljer sig från den ovan beskrivna. Vid stämpelbeskattningen anses gåva föreligga om ersättningar inte uppgår till 85% av taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas (5§) Stämpelskatt uttas då inte.

Sammanfattning:

Huvudregeln är alltså att gåvor inte beskattas och inte är avdragsgilla så länge gåvorekvisiten är uppfyllda. Om ersättning eller skuldövertagning skett måste värdet av dessa understiga jordbruksenhetens taxeringsvärde för att överföringen ska anses vara en gåva.

Gåvotagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt kontinuitetsprincipen. Vid en framtida överlåtelse kommer alltså gåvotagaren att inkomstbeskattas för den värdestegring som skett under både gåvogivarens och gåvotagarens innehav.

Slutligen uttas inte stämpelskatt om eventuella ersättningar inte uppgår till 85% av jordbruksenhetens taxeringsvärde året före det år då lagfart beviljats.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll