FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt05/08/2016

Hundansvar enligt lagen om tillsyn av hundar och katter

Hej!

Överallt i mitt bostadsområde (hyreslägenheter) , varenda hörn, sitter det diverse skyltar där det står "rastning förbjuden", "hundar får ej vista här" osv. Och vi har haft en del klagomål från grannar att vi går igenom. Problemet är att för att kunna komma ut från vårt område måste vi gå igenom där med hunden och det är svårt bära en 50kg hund varje gång. Enligt lagen om tillsyn av våra hundar

I första paragrafen står det det så här:

“Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.”

Och kan man tolka det som att man får gå igenom där och om min hund ändå skulle lyfta på benet och kissa, vilket ibland går på endast ett par sekunder och kan vara svårt att hindra, så är det inte olagligt iaf så länge inget förstörs? Undrar om ni kan kasta lite ljus över den frågan och kanske ni har något bra argument man kan ta upp när man får klagomål från grannar som vill ringa polis och hyresvärd?

Med vänligaste hälsning,

Kenny

Lawline svarar

Hej,

Utgångspunkten för att du ska kunna åläggas straffansvar för den olägenhet din hund har uppbringat är att du bryter mot ett hundförbud. Du ska alltså vara ålagd av polisen att inte framföra eller företa vissa bestämda beteenden.

Enligt Ulf Bergs lagkommentar (Karnovs databas) till 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter;

"ska den som har hand om en hund eller en katt därmed också har ansvar för att djuret inte orsakar problem för omgivningen. I det ligger att han eller hon ska se till att djuret inte förorsakar skador eller avsevärda olägenheter. Lagen innehåller bara enstaka detaljerade regler om hur djurhållaren ska utöva sin tillsyn över en hund eller katt. Vilka krav som i övrigt kan ställas är beroende av omständigheterna. Det kan handla om att hålla hunden kopplad, att se till att den inte genom skällande stör omgivningen m.m. Kravet på en god tillsyn ställs inte bara på hundens ägare utan även på den som tillfälligt har hand om en hund."

Av intresse är också 8 § i ovan nämnda lag. Här skriver Ulf berg;

"Med stöd av 8 § kan Polismyndigheten – på förekommen anledning och efter en bedömning av hur tillsynen över och skötseln av hunden fungerar – besluta om föreläggande eller förbud som riktar sig till den som har hand om hunden. Föreläggandet eller förbudet måste dock vara påkallat för att förebygga skador på människor, djur eller annan egendom eller för att säkerställa en god skötsel av hunden. Ett föreläggande kan exempelvis innebära att hunden vid vistelse utomhus ska vara försedd med munkorg eller hållas kopplad, att den ska hållas instängd, att den ska rastas ett visst antal gånger varje dag eller att hundägaren ska genomgå någon form av hundägarutbildning. Ett förbud kan t.ex. gå ut på att hunden inte får lämnas ensam mer än en viss tid varje dag eller att den inte får vistas i hundgård nattetid. Det förhållandet att en hundägare vid enstaka tillfällen underlåter plocka upp efter hunden innebär i allmänhet inte någon avsevärd olägenhet. Men om det sker vanemässigt eller på en klart olämplig plats, exempelvis en lekplats, kan Polismyndigheten förelägga ägaren att städa efter hunden. Se till det anförda prop. 2006/07:126 s. 28 ff"

Sammantaget vad gäller lagen om tillsyn över hundar och katter kan det vara svårt för dina grannar och omgivning att tvinga dig att ändra beteende. Detta måste i så fall ske med hjälp av polismyndigheten.

Dock vill jag höja ett varningens finger kring de skyldigheter du kan ha gentemot din hyresvärd. Tänk på att i ditt hyresavtal, samt i eventuella bilagor, regleras oftast ordningsregler. Finns den situation du beskriver upptagen här kan beroende på avtalet upprepat beteende leda till vräkning. För att reda på mer kring detta, rekommenderar jag dig att kontakta din hyresvärd.

Om du har några frågor kring mitt svar kan du kontakta mig på jesper.lublin@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin

Jesper LublinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo