Hemfridsbrott i tidigare gemensam bostad

FRÅGA
Hej! Jag är skild och bor i lgh men äger fortfarande halva huset. Mina frågor är: Har jag rätt att gå in i huset utan att meddela mitt ex? Är det brottsligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hemfrid betecknar det skydd en persons hem och därmed jämförbara områden åtnjuter. Om man olovligen tränger sig in i eller stannar kvar i annans bostad gör man sig skyldig till hemfridsbrott, 4:6 brottsbalken (BrB). En person kan initialt ha varit i bostaden lovligen, men därefter ha kvarstannat i bostaden olovligen efter att den boende uppmanat personen att gå därifrån.

Att gå in i ett hus är ett inträngande, även om dörren är olåst och ingen hindrar en från att gå in. För straffansvar krävs emellertid att inträngandet eller kvarstannandet är olovligt.

Avgörande för om ett inträngande eller kvarstannande i en bostad är olovligt är viljan hos den som bor i bostaden, dvs. den som lagligen disponerar denna. Enligt brottsbalkskommentaren gäller hemfridsskyddet i princip oberoende av äganderättsförhållandena.

Om bostaden utgör gemensam bostad för flera kan inte någon av de boende göra sig skyldig till hemfridsbrott genom att vistas i sin egen bostad även om detta sker mot någon av de andras vilja. Om två personer, ex. äkta makar, har gemensam bostad, kan den ena maken inte begå hemfridsbrott genom att mot den andres vilja intränga eller kvarstanna i bostaden. Om däremot den ene maken har ålagts kontaktförbud mot den andre avseende den gemensamma bostaden torde däremot ett inträngande eller kvarstannande kunna anses som olovligt. Att en gäst kvarstannar mot en av bostadsinnehavarnas vilja vid gemensam bostad för flera personer kan vara olovligt, även om någon annan av innehavarna samtycker till att personen är kvar där, vilket slogs fast av Högsta domstolen redan i NJA 1944 s. 27.

Av det sagda följer att en före detta make kan göra sig skyldig till hemfridsbrott i en tidigare, med den andra maken gemensam, bostad, under förutsättning att bostaden inte längre är gemensam. Av din fråga uppfattar jag det så, att du och din före detta make inte längre har gemensam bostad i huset. Du kan därför troligen göra dig skyldig till hemfridsbrott eftersom du då kan anses "tränga dig in i annans bostad" oavsett om du fortfarande äger hälften av huset. Rekvisitet "bostad" bör vara avgörande. Det som brukar bli svårt i sådana här fall är bevisningen. Ord står helt enkelt mot ord. Det är bättre om du kan komma överens med din före detta make om ett tillfälle då du kan ta dig in i huset, eftersom du i så fall inte kan begå hemfridsbrott.

Olaga intrång enligt 4:6 2 st BrB innebär att en person obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg på upplagsplats eller annat sådant ställe. Bestämmelsen omfattar andra platser än bostäder och är således en utvidgning av hemfridsbrottet. Bestämmelsen kan inte bli tillämplig i ditt fall.

Du har alltså tillträde till fastigheten förutsatt att bostaden betraktas som er gemensamma bostad. En make kan inte begå hemfridsbrott (4:6 BrB) mot den andra maken om makarna har gemensam bostad. Om bostaden inte längre kan betraktas som er gemensamma bostad gör du säkrast i att meddela och komma överens med din före detta make innan du går in i huset trots att du fortfarande står som ägare till hälften av huset.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1253)
2021-12-01 Får man hota någon för att motverka brott?
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?
2021-11-30 Kan jag polisanmäla störande samtal?
2021-11-30 Fråga om kroppsvisitation av privatperson

Alla besvarade frågor (97596)