Hemfridsbrott, envarsgrip och ansvarsfrihet

2020-01-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur kommer det sig att hemfridsbrott, som bara har böter i straffskalan vid normalgrad, samtidigt kan vara grund till ansvarsfrihet?Det innebär väl att man inte får gripa en person, som begår hemfridsbrott, men däremot "misshandla" personen?Misshandel är, som jag förstår det, ett ganska vitt begrepp, därför satte jag det inom citationstecken.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Allmänt

Den lagstiftning som blir tillämplig avseende dina frågor i det här sammanhanget är främst brottsbalken (BrB). Men även rättegångsbalken (RB) aktualiseras i viss mån, i synnerhet i fråga om envarsgripande, vilket jag förmodar är det som åsyftas när du skriver "gripa en person". Jag kommer nedan systematiskt att gå igenom de olika delfrågorna i ditt inskickade ärende.

Varför ser straffskalan ut som den gör?

Svaret på varför straffskalor för olika brott ser olika ut är en fråga som endast lagstiftaren kan besvara. För den oinvigde kan det framstå som ganska svårutrett. Svaren står ofta att finna i de så kallade lagmotiven, alltså bland annat i SOU:er (statliga utredningar, lagförarbeten) och propositioner (lagförarbeten), vilka är den typen av arbeten som föregår en ny lagstiftningsprodukt.

Hemfridsbrott, vad gäller?

Det du inledningsvis konstaterar i fråga om straffskalan för hemfridsbrott av normalgraden stämmer. Enligt 4 kap. 6 § BrB döms den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, till böter. Varför lagstiftaren har uppställt fängelse som alternativ endast när gärningen är att betrakta som grov kan jag inte besvara här. Jag får helt enkelt hänvisa till vad som framgår av föregående stycke enligt ovan.

Envarsgrip, vad gäller?

Envars rätt att gripa annan (ett så kallat envarsgripande) regleras i 24 kap. 7 § 2 st RB, i vilket stadgas att den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, och påträffas på bar gärning eller flyende fot, får gripas av envar (alltså vem som helst). Samma rätt tillkommer allmänheten om den ifrågavarande personen är efterlyst för brott. Givet det nu sagda faller således rätten till envarsgrip vid hemfridsbrott av normalgraden utanför det handlingsutrymme som anges i 24 kap 7 § 2 st RB. Enligt lagkommentaren till brottsbalken ska dock eventuellt ont uppsåt hos gärningsmannen beaktas när bedömningen av om hemfridsbrott är betrakta som grovt. Kravet är lågt ställt, vilket innebär att minsta intention hos gärningsmannen avseende dennes vilja att våldföra sig på någon torde ge bostadsinnehavaren omedelbar rätt till envarsgripande alternativt bruk av visst våld (se nedan).

Ansvarsfrihet i samband med hemfridsbrott, vad gäller?

De allmänna grunderna för ansvarsfrihet vid annars straffbelagda gärningar finns i 24 kap. BrB. Att man skulle äga rätt att, så som du beskriver det, misshandla en person som vägrar att lämna en bostad stämmer delvis. Jag väljer dock att formulera det nyss anförda på ett mer pragmatiskt sätt och detta enligt följande; Rätten att bruka det våld som krävs för att få den person som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse tillkommer envar som för tillfället besitter nyttjanderätten till bostaden, förutsatt att det våld som används inte är uppenbart oförsvarligt (24 kap. 1 § BrB).

Notis: Med bostad avses inte bara en plats där en person stadigvarande bor under en längre tid. Även tillfällig bostad, exempelvis hotellrum, hytt på en båt eller ett tält, kan utgöra en persons bostad och således omfattas av bestämmelsen.

Fler frågor?

Jag hoppas innerligt att du känner dig hyfsat tillfreds med mitt svar. Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan eller via vår kostnadsfria telefonrådgivning.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2451)
2020-10-01 Hur länge sitter min prick kvar i polisregistret?
2020-09-30 varför får man avslag på offentlig försvarare och vad kan man göra åt det?
2020-09-30 Gäller svensk arbetsrättslig lagstiftning på utländska ambassader i Sverige?
2020-09-30 Gambiansk lag

Alla besvarade frågor (84723)