Hävning vid köp av häst

2017-06-09 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej: Vi sålde vår 8 åriga ponny den 28 mars i år. I slutet av april återkommer köparna med besked om att han har börjat att stegra när de ska rida ut med honom. I övrigt inga fel.Vi har haft honom i 3 år och under denna tiden varit installade vid tre olika stall. Vid alla dessa stallen har min dotter ridit ut men honom såväl själv som i sällskap och utan någon som helts incident. Förra hösten (efter att inte ha ridit honom ordentligt på några månader) började hon komma igång med ridningen på nytt. Allt gick bra tills hon en dag skulle rida ut med honom. Då ville han inte rida ut utan började att motarbeta min dotter. Han stegrade aldrig men lyfte lite på framhovarna som protest. Vi gick tillbaka och red honom i paddocken istället. veckan därpå gjordes ett nytt försök, och då försökte han igen men då blev min dotter riktigt arg och röt till samt smackade till med piskan baktill . Därefter hade han inga fler problem med att rida ut igen.Vi informerade de nya köparna att ryttaren måste isf vara sträng och säga ifrån på skarpen o ponnyn börjar tramsa. Det tycktes som att detta funkade men så igår fick jag ett mejl från mamman som nu vill reklamera honom och häva köpet.Vi kan inte se detta som att det skall vara ett fel på hästen utan ett handhavandefel och således skall köpet ej hävas. Han blev besiktigad i samband med försäljningen och gick igenom. Vi har aldrig haft problem med honom. Vem har rätten på sin sida?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Det framgår inte om du sålt hästen som en privatperson eller en näringsidkare därför kommer jag kort att ta upp båda alternativen i mitt svar.
Hästar ses som ”lösa saker” i lagens mening. Om du har sålt hästen i egenskap av privatperson till en annan privatperson är det köplagen (KöpL) som blir tillämplig, medan om du sålt hästen som näringsidkare är det i konsumentköplagen (KKöpL) som blir tillämplig.

Om hästen har sålts mellan privatpersoner

I 17 § KöpL framgår att varan, i ditt fall hästen, ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte står något annat i avtalet ska varan dessutom vara ägnad för det ändamål sådana varor normalt används, eller för det särskilda ändamål som varan var avsedd att användas av köparen om säljaren måste insett det och köparen haft skäl att lita på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan avviker från vad som står i 17 § eller något annat som som köparen "med fog" kunnat förutsätta så är varan att anse som felaktig.

När det gäller en ridhäst så dels ska den då följa vad som står i avtalet, utan att ha sett ditt avtal är det svårt att uttala sig närmare. Fel skulle exempelvis kunna vara om hästen enligt avtal har en viss utbildningsnivå och att detta inte stämmer med verkligheten eller att hästen på grund av veterinära anledningar/hälsoskäl inte kan användas som ridhäst på den avtalade nivån. I dessa fall blir 17 § andra stycket aktuellt.

Att varan ska kunna användas till det som sådana varor normalt används för innebär att hästen ska kunna ridas. Men i 17 § 2 st. 2 punkten anges att varan ska uppfylla det särskilda ändamål köparen avsett, om säljaren insett det.

I 18 § KöpL står att en vara ska uppfylla vad säljaren angett om "egenskaper och användning" i t.ex. reklam, i ditt fall i annonsen, om det kan antas ha inverkat på köpet. Jag vill poängtera att vi på Lawline inte kan uttala oss säkert om ett enskilt utan att ha sett avtal mm, så bedömningen blir generell och baserad på enbart den information som framkommit i frågan.

Enligt 20 § KöpL kan säljaren dock inte som fel åberopa något denne borde ha känt till vid köpet. Om köparen fått undersöka varan får denne heller inte åberopa sådant som borde ha upptäckts vid undersökningen. Det här är köparens sk undersökningsplikt. När det gäller köp av häst anses normalt ingå i undersökningsplikten att själv undersöka hästen, provrida den och även att låta en veterinär undersöka hästen. Det framstår även som att du har informerat om att hästen ibland börjar ”tramsa” och att man då måste vara sträng i hanteringen av hästen.

I ditt fall har du som jag förstår av din fråga att hästen besiktigades innan köpet och att den då inte hade några fel. Köparen verkar då ha uppfyllt sin undersökningsplikt om denne lät undersöka hästen.

Enligt 21 § KöpL ska säljaren svar för sådana fel som fanns vid köpet, även om de var dolda. När det gäller hästar brukar man sätta stor tilltro till veterinärens bedömning, även om olika veterinärer kan ha olika åsikt. Köparen bör i så fall ha något intyg som styrker ett dolt fel på hästen för att kunna häva köpet.

Om köparen fått en felaktig vara, så kan köparen kräva omleverans av en ny felfri vara, prisavdrag eller häva köpet. Köparen har även rätt till skadestånd (30 §, 40 § 67 §). Dock måste köparen reklamera varan för att kunna åberopa någon av följderna av fel i varan (32 § ). Reklamation ska enligt köplagen ske "inom skälig tid" efter det att felets upptäckts, och senast inom 2 år efter att köparen tagit emot varan. När man reklamerar behöver man inte ange vilken följd av reklamationen man önskar, alltså om man vill häva, ha prisavdrag etc. Det räcker med en sk neutral reklamation. Vad skälig tid är framgår inte av lagtexten och får bedömas från fall till fall. Vid fel i fastighet har t ex en reklamation efter 4-5 månader ansetts skett inom skälig tid enligt NJA 2008 s. 1158 och hänsyn togs till köparens kunskap och omständigheterna i övrigt m.m.

Om hästen ä såld av en näringsidkare

Om hästen är såld av en näringsidkare är reglerna om varans beskaffenhet, beskrivning av egenskaper vid reklam, när varan anses felaktig samt kraven på undersökningsplikten identiska med köplagen samt att säljaren endast svarar för fel som förelåg när varan avlämnades. En viktig skillnad i konsumentköplagen är att där anses som huvudregel fel som visat sig inom 6 månader efter köpet ha funnits vid köpet. Säljaren måste bevisa att felet inte förelåg vid köpet. (I köplagen däremot är det köparen som måste bevisa att ett fel förelåg vid köpet).

Då felet på hästen visat sig inom sex månader efter köpet innebär det att om konsumentköplagen är tillämplig så måste säljaren bevisa att hästen inte hade fel vid köpet (se 20 a §). I övrigt är påföljderna vid fel i varan; omleverans, prisavdrag eller hävning samt rätten till skadestånd. Den stora skillnaden är alltså bevisbördan under de sex första månaderna, där det som köpare räcker att påvisa ett fel för att säljaren ska vara tvungen att vidta en åtgärd på grund av det, om denne inte kan bevisa att felet inte fanns vid köpet. En annan skillnad är att när det gäller reklamation så ska den även enligt KKöpL göras inom skälig tid, men där har det preciserats att inom två månader efter det att köparen märkt felet alltid är att anses som skälig tid. Den totala tiden som man har på sig att reklamera är tre år jfr med två år i KöpL.


Svar

Det framstår som att köparen har reklamerat i tid oavsett vilken lag som är tillämplig enligt ovanstående. Om du har sålt hästen som privatperson till annan privatperson bör du kräva att köparen styrker fel på hästen med exempelvis intyg från veterinär om denne hävdar dolt fel, förutsatt att köparen fullgjorde sin undersökningsplikt innan köpet och att denne gavs möjlighet att undersöka hästen. Eftersom hästen undersöktes innan köpet och då var felfri samt att ni har upplyst köparen om hur hästen ska hanteraskan köparen alltså inte i efterskott åberopa fel som denne kände till eller borde ha känt till vid köpet, enligt 20 § köplagen. Ifall något slags konsumentförhållande föreligger har du som säljare däremot ett större ansvar för fel som åberopats inom 6 månader från köptillfället.

Kan ni inte komma överens är det risk att ni får avgöra saken i domstol förutsatt att inte annat står i avtalet om hur en eventuell tvist ska lösas. Det innebär dock en ekonomisk risk om du skulle förlora målet. Om hästen kostade under ett halvt prisbasbelopp (ett prisbasbelopp år 2017 är 44 800 kr) kan saken avgöras genom förenklat tvistemål vilket gör kostnaderna även vid en förlust förutsebara och begränsade. Var hästens pris mer än ett halvt prisbasbelopp får det handläggas i ett vanligt tvistemål, där den förlorande parten oftast får betala motpartens rättegångskostnader och sina egna. Om du har en hemförsäkring så är det obligatoriskt för sådana att innehålla rättsskydd, vilket innebär att du får ersättning för dina rättegångskostnader.


Rekommendation

Min rekommendation är att du dels talar med ditt försäkringsbolag och tar reda på hur rättsskyddet i din hemförsäkring ser ut, dels att du talar med en jurist om ditt specifika fall och får en mer preciserad bedömning av dina möjligheter att vinna en domstolstvist. Därefter får du ta ställning till om du är villig att ta risken. Du bör med hjälp av en jurist och eventuellt veterinär bedöma om det föreligger fel i varan enligt ert köpavtal, eller p.g.a. vad du som säljare har utlovat och om köparen har uppfyllt din undersökningsplikt.

Du bör i vart fall kräva en hävningsförklaring från köparen om det inte tydligt framgår av mejlet varför denne vill häva köpet.

Som du förstår kan jag inte råda dig angående vem som har rätten på sin sida eller om det är värt det att ta tvisten till domstol eller inte utan att ha sett avtalet och ha kännedom om alla omständigheter kring försäljningen av hästen. Den bedömningen måste göras av en jurist som har tillgång till alla fakta och är mer insatt i just ditt fall.

Om du vill anlita Lawline Juristbyrå kan du få hjälp med att granska avtalet och bedöma om det är värt att tvista vid domstol till en fast kostnad. I så fall är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Jessica Konduk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (900)
2021-07-24 Har man ångerrätt i samband med ett restaurangbesök?
2021-07-21 Kan man kräva tillbaka en hund som man har lämnat tillbaka till uppfödaren?
2021-07-20 Får en matbutik kräva uppvisande av legitimation vid köp av alkoholfria drycker?
2021-06-30 Har man rätt att ångra ett medlemskap köpt på plats?

Alla besvarade frågor (94270)